Wijzigingen in de LCI-richtlijnen en afgeleide producten 1 januari t/m 30 april 2019

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 januari t/m 30 april 2019 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

Herzieningen en updates

Draaiboek Aviaire influenza

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/aviaire-influenza
Herzien 21 januari 2019. Vastgesteld LOI: 20 november 2018. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:

 • Toelichting over uitzonderingsgevallen maatregelen bij LPAI indien de stam bekend zeer pathogeen is voor mensen.
 • Maatregelen en monitoringduur aangepast en uitgelegd, indicatie oseltamivirprofylaxe in uitzonderingsgevallen bij LPAI. Tabel aangepast met uitleg laagpathogeen maatregel vaccineren gezinsleden zonder werkzaamheden.
 • Maatregelen en monitoringduur aangepast en uitgelegd. Tabel toegevoegd nieuwe categorie gezinsleden die nabij bedrijf wonen, en daarbij uitleg.
 • Toegevoegd hoofdstuk kinder-/hobby-/zorgboerderijen.
 • Toegevoegd werkgeversverantwoordelijkheid NVWA.
 • Steeds belang van nazorg toegelicht.
 • Preventieve maatregelen door de NVWA ter informatie toegevoegd (geen rol GGD).

Draaiboek Exanthemen

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/exanthemen
Update 21 januari 2019. Update van het bijhorend algoritme exanthemen.

Richtlijn Tetanus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus
Herzien 21 februari 2019. Vastgesteld LOI: 29 januari 2019. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:

 • Obesitas is geen reden voor dubbele dosering TIG.
 • Wonddesinfectie is in lijn gebracht met NHG.
 • Indicaties zijn lijn gebracht met LCR-richtlijnen voor subcutane toediening.
 • Er is nadrukkelijker aangegeven dat tetanus-PEP alleen geïndiceerd is bij zeer diepe/uitgebreide brandwonden.
 • Het advies voor tetanuspostexpositieprofylaxe voor immuungecompromitteerden is aangepast en meer in lijn met internationale richtlijnen).

Richtlijn Chlamydia pneumoniae

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/chlamydia-pneumoniae
Update 27 maart 2019. Vastgesteld LOI: 29 januari 2019. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:

 • Chlamydia pneumoniae in plaats van Chlamydophila pneumonia conform naamgeving sinds 2015.
 • Update van literatuur.
 • De paragrafen Verwekker, Pathogenese, Ziekteverschijnselen, Verspreiding in de wereld, Voorkomen in Nederland en Historie zijn geüpdatet op basis van nieuwe literatuur.

Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/prikaccidenten
Herzien 30 april 2019. Vastgesteld LOI: 5 april 2019. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de vorige versie:

 • Een schema met een samenvatting van het stappenplan is toegevoegd.
 • Wondreiniging: is deels aangepast aan het nieuwe NHG-advies voor wondzorg, met de uitzondering dat na een prikaccident desinfectie met een huiddesinfectans noodzakelijk blijft. Bij een mensenbeet is profylaxe met antimicrobiële middelen aangewezen volgens NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden.
 • Risico-inschatting van een accident: de tabel is geactualiseerd. Belangrijkste wijzigingen: 1. Nuancering verwonding door glucosenaald (zgn. dunne glucosenaald (≥27 Gauge) in glucosemeters is laag risico en holle naald (<27 Gauge) of losse lancet gebruikt voor vingerprik is hoog risico). 2. Toevoeging van verdovingsnaald in mondzorgpraktijk. 3. Lay-out en legenda.
 • Hepatitis B-status: de richtlijn adviseert bij de beoordeling van de immuunstatus van blootgestelde alle drie HBV-markers (anti-HBs, anti-HBc en HBsAg) in één keer te bepalen.
 • De leeftijdsgrens voor iemand met een verhoogde kans op non-respons is verlaagd naar >40 jaar (was >50 jaar) conform de LCI-richtlijn hepatitis B.
 • De tabel ‘groepen met een verhoogd risico’ is aangepast.
 • Maatregelen ten aanzien van hepatitis C: de richtlijn adviseert na 1 maand en na 3 maanden HCV-RNA te bepalen.
 • Maatregelen ten aanzien van hiv: de richtlijn adviseert om de hiv-immuunstatus van blootgestelde te controleren voordat met PEP wordt gestart. De indicaties voor PEP zijn veranderd. Na een accident met een bewezen hivpositieve bron die bekend is met een niet-detecteerbare viral load (<200 copies HIV RNA/ml, gemeten in de afgelopen 0-12 maanden) en na overleg met de behandelaar zijn er geen maatregelen nodig. De termijn voor nacontrole is aangepast van 6 naar 3 maanden na blootstelling (of 4 maanden als PEP is gebruikt, oftewel 3 maanden na het beëindigen van PEP).
 • De toelichting over de juridische aspecten bij het achterhalen van de serostatus van de bron is geactualiseerd.
 • Bijlage V Arbowet en regelgeving is toegevoegd.

Wijzigingen

Richtlijn Cholera

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/cholera
Gewijzigd 16 januari 2019. Het hoofdstuk Diagnostiek is herzien. Vastgesteld NVMM 2018.

Draaiboek Polio

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/polio
Gewijzigd 21 januari 2019. De bijlage accidentele blootstelling polio is als conceptversie toegevoegd. In de loop van 2019 worden de missende hoofdstukken in de bijlage nog aangevuld.

Richtlijn Hepatitis C

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-c
Gewijzigd 7 februari 2019. In verband met de wijziging van de meldplicht per 1 januari 2019 en diverse vragen die de LCI ontving over de paragraaf Behandeling is deze paragraaf alvast aangepast met de concepttekst van de aanstaande herziening.
Gewijzigd 12 maart 2019. Concept herziening (versie na 2 externe commentaarrondes) online geplaatst. Deze versie is ter vaststelling voorgelegd aan het LOI voor behandeling op 2 april 2019.
Deze richtlijn is momenteel nog in herziening. Zodra de commentaren van het LOI op het laatste concept van zijn verwerkt, zal de definitieve richtlijn worden gepubliceerd. Tot die tijd staat de tekst van het laatste concept online.

Richtlijn Asplenie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/asplenie
Gewijzigd 18 februari 2019. Dosering Bexsero aangepast naar aanleiding van wijzigingen in de SMPC-tekst.

Richtlijn Zikavirusinfectie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/zikavirusinfectie
Gewijzigd 14 maart 2019. In de paragraaf Preventieve maatregelen onderbouwing toegevoegd over de afwijkende consensus van Nederland.

Richtlijn Westnilevirusinfectie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/westnilevirusinfectie
Gewijzigd 18 maart 2019. Actualisatie van cijfers en bronnen in de paragraaf Epidemiologie.

Richtlijn Mazelen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen
Gewijzigd 29 april 2019. Toevoeging onder Maatregelen dat wering van patiënten op een school of kindercentrum noodzakelijk kan zijn wanneer er veel niet-gevaccineerde kinderen op de groep zijn. Dit is ook aangepast in de publieksinformatie. Bijlage 8 ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ en de BMR0-landenlijst zijn tevens geactualiseerd.

Hygiënerichtlijnen

Op verzoek van het LOI van 20 november 2018 publiceren we in deze periodieke aankondigingen voortaan tevens de wijzigingen in de hygiënerichtlijnen van de LCHV.

Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers

https://www.rivm.nl/landelijk-centrum-hygiene-en-veiligheid-lchv/lchv-richtlijnen/seksbedrijven
Herzien 15 januari 2019. Volledig herzien na overleg in werkgroepsessies met beroepsvertegenwoordigers en van GGD’en.
Nieuw: per 29 april 2019 is tevens een Engelstalige versie van de richtlijn beschikbaar.

Preventie en melding van legionellabacteriën in water

https://www.rivm.nl/landelijk-centrum-hygiene-en-veiligheid-lchv/legionella
Update 22 februari 2019. Deel B van de LCHV-documenten rondom legionellapreventie in water heeft een update ondergaan.

Overige producten

Gordelroosvaccinatie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/gordelroosvaccinatie
Gewijzigd 17 januari 2019. De informatie geactualiseerd en aangevuld met informatie over Shingrix®.

Meningokokken B-vaccinatie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-b-vaccinatie
Gewijzigd 20 februari 2019. Wijzigingen in de dosering bij baby’s van 2-3 maanden n.a.v. aanpassingen in de SMPC-tekst van Bexsero.
Gewijzigd 7 maart 2019. Update van cijfers aantal patiënten met invasieve meningokokkenziekte serogroep B (subparagraaf Epidemiologie).

Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/vaccinatie-bij-chronisch-inflammatoire-aandoeningen
Nieuw 29 april 2019. Binnenkort sturen en publiceren we meer informatie over deze handleiding.

RAC-projecten Tekenpreventie

https://www.rivm.nl/regionale-infectieziektebestrijding/regionale-arts-consulenten-rac/projecten-rac/tekenpreventie
Gewijzigd 26 april 2019. Beschrijvingen van nieuwe RAC-projecten i.h.k.v. Tekenpreventie zijn toegevoegd.

Top 3 meest geraadpleegde richtlijnen

NB. Van de app kunnen we helaas niet uitlezen hoe vaak welke richtlijn geraadpleegd wordt. Onderstaande bezoekersaantallen betreffen dus alleen de website.

Januari 2019 (NB De cijfers zijn pas bekend vanaf 8 januari)
1. Pfeiffer, ziekte van                           3.852 keer geraadpleegd
2. Norovirus                                        3.699 keer geraadpleegd
3. Kinkhoest                                        3.099 keer geraadpleegd

Februari 2019
1. Influenza                                         5.563 keer geraadpleegd
2. Kinkhoest                                        4.835 keer geraadpleegd
3. Pfeiffer, ziekte van                           4.606 keer geraadpleegd

Maart 2019
1. Pfeiffer, ziekte van                           7.104 keer geraadpleegd
2. Kinkhoest                                        4.976 keer geraadpleegd
3. Herpessimplexvirusinfecties                 4.759 keer geraadpleegd

April 2019
1. Mazelen                                           7.986 keer geraadpleegd
2. Pfeiffer, ziekte van                           7.114 keer geraadpleegd
3. Waterpokken                                    5.371 keer geraadpleegd

Verwacht in 2019

De volgende richtlijnen worden momenteel herzien. Naar verwachting zullen de volgende richtlijnen ter vaststelling worden aangeboden aan het LOI in 2019:

 • Richtlijn Antrax
 • Bartonella henselae-infectie
 • Richtlijn Bof
 • Richtlijn Botulisme
 • Richtlijn BRMO [update meldplicht CPE]
 • Richtlijn Buiktyfus
 • Richtlijn Campylobacter-infecties
 • Richtlijn Febris recurrens
 • Richtlijn Giardiasis
 • Richtlijn Haemophilus influenzae type b-infectie
 • Richtlijn Hepatitis C
 • Richtlijn Influenza
 • Richtlijn Lepra
 • Richtlijn Mazelen
 • Richtlijn Mycoplasma pneunomiae-infectie
 • Multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom
 • Richtlijn Orf
 • Richtlijn Paratyfus
 • Richtlijn Pfeiffer
 • Richtlijn Pneumokokkenziekte
 • Richtlijn Psittacose [al vastgesteld, LOI-commentaar wordt nog verwerkt]
 • Richtlijn Rift Valley fever [nieuwe richtlijn]
 • Richtlijn Salmonellose
 • Richtlijn Seksaccidenten
 • Richtlijn STEC-infectie
 • Richtlijn Tuberculose
 • Richtlijn Mazelen
 • Richtlijn Toxoplasmose
 • Richtlijn Westnijlvirusinfectie

Contact

We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl Wilt u deze mailing ontvangen of wilt u zich juist afmelden? Dat kan via lci@rivm.nl.