Zwangerschap, (werk) en COVID-19

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 7 oktober 2022 (versiebeheer zie onderaan deze pagina).

Vaccinatieadvies COVID-19 voor zwangeren

Vaccinatie van zwangeren met een mRNA-vaccin volgens het reguliere COVID-19 vaccinatieprogramma is en blijft van groot belang omdat zwangeren met COVID-19 een hoger risico hebben op het ontwikkelen van ernstige ziekte dan niet-zwangeren, met gevolgen voor moeder en kind.

Om ernstige ziekte van moeder en complicatie te voorkomen, is het van belang dat zwangeren een volledige basisserie en zo mogelijk een herhaal- (of booster)vaccinatie voltooien vóór de bevalling.

Een ander argument voor vaccinatie is dat de passage van antistoffen via de placenta mogelijk ook bescherming biedt aan het kind als de vaccinatie minimaal 3 weken voor de bevalling plaatsvindt.

 

Zowel de basisserie als de herhaalvaccinatie kunnen tijdens de zwangerschap effectief en veilig gegeven worden. De verwachting is dat de bijwerkingen na de herhaalvaccinatie niet vaker voorkomen of ernstiger zijn dan na de basisserie of eerdere boostervaccinatie. De NVOG adviseert met nadruk aan alle zwangere vrouwen, ongeacht de termijn van de zwangerschap, en aan vrouwen in het kraambed om zich te laten vaccineren, omdat zij per definitie tot een risicogroep behoren (zie NVOG standpunt vaccinatie). Zowel de NVOG als de KNOV adviseren ook de herhaalvaccinatie tijdens de zwangerschap. Het minimale interval tussen de afgeronde basisserie en herhaalvaccinatie dient 3 maanden te zijn.

 

Omdat zwangeren een hoog risico lopen op ernstige ziekte na SARS-CoV-2-infectie wordt geadviseerd om zwangeren die tot nu toe van vaccinatie hebben afgezien, over de risico’s van COVID-19 in de zwangerschap te blijven voorlichten en het belang van vaccinatie in de zwangerschap met klem onder de aandacht te blijven brengen.

 

Keuze vaccin tijdens zwangerschap

Het advies luidt om zwangeren te vaccineren tegen COVID-19 met een van beide mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech of Moderna). De NVOG heeft een standpunt vaccinatie uitgebracht. Dit standpunt is tot stand gekomen naar aanleiding van de aangetoonde veiligheid en effectiviteit van de vaccins evenals het verschijnen van data die laat zien dat zwangeren een hoger risico lopen op het ontwikkelen van ernstige en kritieke COVID-19. Een recente cohort studie in Canada toont de veiligheid van mRNA vaccins onder zwangere vrouwen aan (Sadarangani et al. 2022).

 

Uit eerdere studies onder ongeveer 65.000 zwangere mensen blijkt dat de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna geen problemen veroorzaken bij zwangeren en hun baby’s. De studies bevestigen dat de coronavaccins geen risico geven op miskramen, vroeggeboorten of andere problemen bij ongeboren baby’s (CBG 2022Fell 2022Magnus 2022). De zwangeren die deelnamen aan het onderzoek waren in het tweede of derde trimester van de zwangerschap. Ook uit de registratie van het Bijwerkingencentrum Lareb komen geen nadelige gevolgen – na vaccinatie – tijdens de zwangerschap naar voren na vaccinatie.

 

Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland zijn onderzoeken verschenen dat vaccinatie met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna geen nadelige problemen veroorzaakt voor de zwangerschap en het ongeboren kind. Dit wordt ondersteund door recent Nederlands onderzoek onder ruim 10.000 Nederlandse zwangere gevaccineerde vrouwen. De vernieuwde mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna, die ingezet worden bij de geadviseerde herhaalvaccinatie, zijn goedgekeurd voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder. Dit positieve advies is gebaseerd op onderzoeksresultaten van klinische studies die een positieve immuunrespons laten zien en vergelijkbare bijwerkingen met de eerdere vaccins.

 

Voor meer informatie over vaccinatie van zwangeren: zie de Richtlijn COVID-19-vaccinatie (1.4) en FAQ COVID-19-vaccinatie.

 

Deze bijlage is van toepassing op gezonde zwangeren niet behorend tot een COVID-19-risicogroep. Voor zwangeren die wel behoren tot een COVID-19-risicogroep dient een eigen risico-inschatting te worden gemaakt, eventueel i.o.m. de behandelaar.

Naast pre-existente comorbiditeit komen uit de literatuur extra op zichzelf staande risicofactoren specifiek voor een ernstig beloop van COVID-19 tijdens de zwangerschap naar voren: toenemende leeftijd van de zwangere (35 jaar en ouder), een BMI van 30 of meer en een niet-westerse achtergrond (Allotey 2020). Wanneer van een van bovengenoemde risicofactoren sprake is, is ook een individuele risico-inschatting van toepassing en is het van belang om op maat te adviseren en met de zwangere (en eventueel in afstemming met de verloskundige/gynaecoloog/behandelaar) beleid op te stellen inzake inzetbaarheid in het werk. Hierbij spelen bijvoorbeeld mee de epidemiologische situatie, specifieke werkgebonden infectierisico’s, de conditie van de zwangere en de mate waarin de zwangere zich kan beschermen (zoals met PBM). Het is essentieel zwangere werknemers te blijven wijzen op het belang van vaccinatie. Daarnaast moet worden benadrukt consequent de algemene hygiëne- en preventiemaatregelen op het werk/binnen de beroepsgroep toe te blijven passen.

1. COVID-19 en zwangerschap

COVID-19 is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. COVID-19 verloopt bij een zwangere, net als de meeste andere virale respiratoire infecties, ernstiger dan bij niet-zwangeren, vanwege de mechanische beperking door de groeiende buik, met verkleining van de longcapaciteit tot gevolg (DeBolt 2021). Hierdoor kunnen vaker complicaties zoals een pneumonie optreden, met name naarmate de zwangerschap vordert.

Sinds de start van de pandemie zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van COVID-19 op de zwangerschap. Naast de internationale literatuur is ook informatie uit nationale bronnen beschikbaar. In Nederland worden zwangeren met COVID-19 geregistreerd door de Netherlands Obstetric Surveillance System (Nethoss). Aan de hand van de laatste inzichten stelt de NVOG in samenwerking met andere partijen betrokken in de geboortezorg, standpunten en adviezen op ten aanzien van risico's voor zowel de zwangere als het (ongeboren) kind.

Maternale uitkomsten

Uit een grote overzichtsstudie van Allotey et al. met data uit verschillende landen vanaf het begin van de pandemie tot halverwege 2021 komt naar voren dat 4% van de zwangeren met COVID-19 werd opgenomen op de intensive care (IC) en 2% invasieve beademing nodig had (Allotey 2020). Onderzoek toont aan dat het beloop na infectie ten gevolge van de deltavariant ernstiger is vergeleken met voorgaande varianten (Vousden et al. 2021, Adhikari et al. 2021). Zwangeren met COVID-19 lijken, in vergelijking met niet-zwangeren in de reproductieve leeftijd met COVID-19, een verhoogd risico te hebben om te worden opgenomen op de IC en er is vaker noodzaak tot invasieve beademing. De eerder genoemde kenmerken (hogere leeftijd, hoge BMI, comorbiditeit etc.) zijn extra risicofactoren voor een ernstiger beloop van COVID-19 (Allotey 2020). Nederlandse en internationale studies, voornamelijk tijdens de alfa- en deltavariant-periode, die zijn verschenen na de laatste update van Allotey et al. laten eenzelfde beeld zien (Oakes 2021DeBolt 2021Martinez-Portilla 2021Overtoom 2021, Pathirathna 2022, Seasely 2021).

Sinds begin 2022 is de omikronvariant dominant in Nederland. Er is nog weinig literatuur beschikbaar specifiek over het verloop van een infectie met een omikronvariant tijdens de zwangerschap. De gegevens die beschikbaar zijn, zijn lastig te vergelijken met eerdere periodes, doordat er ook veel andere variabelen (bijvoorbeeld vaccinatiegraad en testbeleid) meespelen. Als we naar absolute cijfers kijken, zoals in NethOSS, lijkt het overall beeld dat minder zwangeren worden opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19 (Birol Ilter 2022Engjom 2022Adhikari 2022). Het advies voor een herhaalvaccinatie blijft dringend gelden omdat de omikronvarianten het immuunsysteem beter ontlopen en de vaccineffectiviteit daardoor lager is (Hu 2022Liu 2022). Vaccinatie voorkomt in de meeste gevallen ernstige ziekte en de vernieuwde bivalente mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer versterken niet alleen, maar verbreden tevens de immuniteit.

Zwangerschapsuitkomsten

Verschillende studies laten een hoger risico op pre-eclampsie, medische of iatrogene vroeggeboorte en intra-uteriene vruchtdood zien bij zwangeren met COVID-19 in vergelijking met zwangeren zonder COVID-19 (Allotey 2020Gurol-Urganci 2021Wei 2021Blitz 2021). Het is echter niet altijd duidelijk wat het aandeel van de ziekte hierbij precies is en in hoeverre dit mogelijk verklaard kan worden door eerder medisch ingrijpen (iatrogene vroeggeboorte).

Verticale en horizontale transmissie vroeg na de geboorte komen voor, maar het bewijs naar de omvang en timing hiervan is beperkt (WHO). Een uitgebreide overzichtsstudie naar verticale transmissie concludeert dat deze wijze van transmissie in potentie mogelijk is, maar verder onderzoek behoeft (Musa 2021).

Er is weinig bekend over COVID-19 en het risico op een miskraam. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om aan te nemen dat infectie met SARS-CoV-2 leidt tot meer miskramen (Jacoby 2021Cosma 2021).

Samenvatting

Samenvattend blijft ook bij COVID-19 het (specifiek voor zwangeren wettelijk voorgeschreven) voorzorgsprincipe onveranderd en van essentieel belang. Werkgevers moeten hiermee rekening houden bij het formuleren van hun arbobeleid en in de risico-inschatting moet er altijd aandacht zijn voor specifieke zwangerschapsgebonden en individuele risicofactoren.*

In Nederland en de meeste andere landen worden gezonde zwangeren (dus niet behorend tot een medische risicogroep/met zwangerschapsgebonden risicofactoren) op basis van de recente literatuur voor COVID-19 niet beschouwd als medisch kwetsbare werknemers of als een hoogrisicogroep in engere zin. Vaccinatie blijft in alle gevallen van primair belang.

Omdat ook tal van andere infecties een zwangerschap nadelig kunnen beïnvloeden, moet alles in het werk worden gesteld om de kans op een onbeschermde blootstelling aan wat voor infectieziekte dan ook te voorkomen.

* De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren/risicofactoren en werkomstandigheden vormen bij een zwangere werknemer altijd het vertrekpunt. Het is van belang dat een zwangere in gesprek komt met de werkgever/leidinggevende om in goed overleg en met gezond verstand te bekijken hoe de zwangere veilig en gezond diens taken uit kan blijven voeren; hierbij is altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig.
Werkgebonden factoren worden hierin meegenomen naast individuele gezondheidsfactoren (zoals medische voorgeschiedenis, mogelijke risicofactoren en verloop van de zwangerschap waaronder ook factoren van psychische aard). De bedrijfsarts adviseert.

2. Wettelijk kader zwangerschap, werk en COVID-19

De Arbowet verplicht werkgevers om blootstelling aan ziekmakende agentia bij zijn werknemers te voorkomen, en 'daar waar de werknemer gevoeliger is voor nadelige effecten op de gezondheid dient aanvullende bescherming te worden geboden'. De Arbowet eist dus van werkgevers dat zij extra aandacht besteden aan zwangeren met het oog op beroepsgebonden gezondheidsrisico’s voor de werknemer en het ongeboren kind (artikel 1.42 Arbobesluit).

3. Aandachtspunten rond inzet van zwangere werknemers in Nederland

Algemeen

Momenteel zijn de landelijke maatregelen versoepeld en is het beleid rond inzetbaarheid van zwangeren in werk verruimd en aangepast. Wel is recentelijk een toenemende incidentie te zien in zowel het rioolwateronderzoek als op basis van andere surveillancesystemen. Voor de meest recente situatie in Nederland, zie het Coronadashboard en de wekelijkse duiding door het COVID-19-Responsteam.

In geval van een opleving van het aantal besmettingen en/of de komst van een nieuwe of ziekmakender variant, kan een situatie ontstaan waarin (naast eventuele herinvoering van de landelijke maatregelen) aanvullende maatregelen voor zwangeren opnieuw geïndiceerd zijn. Werkgevers moeten in een dergelijke situatie de veiligheid en gezondheid van zwangere werknemers dan wederom extra bewaken en borgen. Dit geldt in een dergelijke situatie met name voor werkplekken waar sprake is van intensief menselijk contact. Binnen ziekenhuizen/zorginstellingen zal dan weer sprake zijn van opschaling van zorg en van intensivering van infectiepreventie en beschermende maatregelen. Hierbij zal beleid rond gezond en veilig werken tijdens de zwangerschap moeten worden meegenomen.

Uitgangspunten voor inzet zwangere medewerkers

 

 • Met goede voorlichting en strikte toepassing van de gangbare hygiënemaatregelen, werkprotocollen en procedures geldend binnen specifieke beroepsgroepen – deze maatregelen moeten wel goed uitvoerbaar zijn tijdens de zwangerschap en hierop moet toezicht zijn – zijn gezonde zwangeren in principe in hun reguliere werk inzetbaar. Volg ook de geldende algemene adviezen voor werknemers van de Rijksoverheid.
 • Binnen de verschillende ziekenhuizen, instellingen, medische beroepsgroepen en overige beroepen – binnen en buiten de zorg – geldt een eigen zwangerschapsbeleid; hiervoor wordt verwezen naar de eigen werkgever/organisatie/zorginstelling.
 • Deze bijlage is gericht op de gezonde zwangere. Op individueel niveau kan de bedrijfsarts anders adviseren en afwijken van het opgestelde beleid met een advies op maat over de beste aanpak.
 • Een zwangere heeft recht op vrijstelling van werkzaamheden waarbij de zwangere blootgesteld kan worden aan COVID-19-positief geteste of voor COVID-19 verdachte personen wanneer de zwangere zich onvoldoende kan beschermen of hierin onvoldoende getraind is. Dit geldt ook voor blootstelling aan besmette materialen, of wanneer gerichte werkzaamheden worden verricht in een laboratoriumomgeving. Vrijstelling en vervangende werkzaamheden, zoveel mogelijk rond de eigen werkplek, gelden indien de werknemer zichzelf niet voldoende kan beschermen of niet getraind is (zich niet bekwaam voelt) in het juist toepassen van PBM (= onbeschermd contact).
 • Goede informatievoorziening en voorlichting aan zwangeren over het belang van het strikt en consequent werken volgens de bestaande hygiëne- en preventiemaatregelen, procedures en protocollen geldend voor specifieke beroepsgroepen/werkzaamheden is noodzakelijk.
 • Onder alle omstandigheden gelden de landelijke preventiemaatregelen zoals beschreven op Rijksoverheid.nl.

4. Uitgangspunten voor de praktijk

Verschillende factoren geven aanleiding tot heroverweging en aanpassing van het beleid voor zwangeren en werk, waaronder de meest recente situatie volgens het Coronadashboard en de wekelijkse duiding door het COVID-19-Responsteam het ziekmakende vermogen van de circulerende variant, en de opgelopen immuniteit in de populatie door doorgemaakte infectie of vaccinatie. Het blijft van belang dat zwangeren goed worden voorgelicht over werkgebonden infectierisico’s en werken volgens de heersende infectiepreventie- en beheersmaatregelen die op de werkplek gelden.** Hierop moet toezicht zijn. 

Het is aan (zorg)instellingen, koepelorganisaties en branches etc. om zwangerschapsbeleid vorm te geven. Onderstaande uitgangspunten zijn van toepassing op gezonde zwangeren en gelden voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde zwangeren. In geval van landelijke of regionale toename van de besmettingsgraad kan aanpassing van het totale pakket aan beheersmaatregelen en uitgangspunten rond de inzet van zwangeren weer nodig zijn.

Het virus blijft onder ons, waakzaamheid is geboden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl).
** NVAB Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk (zie tabel 2E Biologische factoren, pagina 18), Zwangerschap en werk RIVMZwangerschap en infectieziekten RIVM.

Zorgmedewerkers intramuraal

Met intramuraal wordt bedoeld gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Zwangere zorgmedewerkers werkzaam in de intramurale setting zijn, wanneer zij in lijn met de bestaande hygiënerichtlijnen, protocollen en procedures zich adequaat en geheel volgens de gangbare procedures kunnen beschermen , tot 28 weken zwangerschap in principe inzetbaar in alle werkzaamheden, ook rond personen met COVID-19 (bewezen/verdacht). Hierbij worden de beschermende maatregelen – waaronder PBM – gevolgd die gelden binnen specifieke functies/taken/werkzaamheden en geldt er geen speciaal beleid voor zwangere medewerkers. Dit in goed overleg met de werkgever en/of leidinggevende en na afweging van andere mogelijke factoren die een rol kunnen spelen.

Vanaf de termijn van 28 weken wordt het verlenen van intensieve COVID-19-gebonden zorg aan bewezen positieve patiënten, verpleegd in isolatie, door een zwangere afgeraden. Dit vanwege een verhoogde kans op ernstig beloop in dit deel van de zwangerschap wanneer besmetting op zou treden. Daarnaast kan de behandeling van een pneumonie bij deze termijn van de zwangerschap gecompliceerd verlopen. De zwangere kan vervangende werkzaamheden verrichten, conform het hiervoor geldende zwangerschapsbeleid binnen de zorginstelling. Non-COVID-19-zorg kan door de zwangere ook na 28 weken worden verleend na een goede risico-inventarisatie en met medenemen van de aandachtspunten zoals hierboven genoemd.

Zorgmedewerkers extramuraal

Met extramuraal wordt bedoeld de zorg die verleend wordt buiten het ziekenhuis of zorginstelling, zoals huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg etc.

Voor zwangeren geldt in het algemeen dat, in goed overleg met de leidinggevende/werkgever en in lijn met de bestaande hygiënerichtlijnen, protocollen en procedures rondom beschermende maatregelen – waaronder PBM – geldend voor die beroepen/werkzaamheden (en toezicht hierop), de normale werkzaamheden kunnen worden verricht door de zwangere medewerker. Hieronder valt ook de zorg rond COVID-19-patiënten (bewezen/verdacht), mits adequate bescherming mogelijk is.

≥28 weken: vanaf het derde trimester geldt dat een zwangere geen intensieve COVID-19-gebonden zorg verleent.

Overige beroepen

Voor overige beroepen buiten de zorg gelden geen beperkingen in werk gedurende de periode tot aan het zwangerschapsverlof. Uiteraard blijven maatwerk en een goede risico-inschatting nodig en kan de bedrijfsarts de individuele zwangere op maat adviseren (zie * onder samenvatting)

In geval van toenemende besmettingsrisico’s zoals oplopende besmettingscijfers of de komst van een nieuwe variant zal de grond voor vervangend werk in de beroepsmatige setting mogelijk weer moeten worden verruimd na een actuele beoordeling van de beroepsgebonden besmettingsrisico’s.

Referenties

 • Adhikari EH et al. Increasing severity of COVID-19 in pregnancy with Delta (B.1.617.2) variant surge. Am J Obstet Gynecol. 2021 Sep 14. doi: 10.1016/j.ajog.2021.09.008. Online ahead of print.
 • Adhikari EH et al. COVID-19 Cases and Disease Severity in Pregnancy and Neonatal Positivity Associated With Delta (B.1.617.2) and Omicron (B.1.1.529) Variant Predominance. JAMA. 2022;327(15):1500–1502. doi:10.1001/jama.2022.4356
 • Allotey J et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ. 2020 Sep 1;370:m3320. doi: 10.1136/bmj.m3320.
 • Birol Ilter et al. Maternal and perinatal outcomes of SARS-CoV-2 infection in unvaccinated pregnancies during Delta and Omicron waves. Ultrasound Obstet Gynecol. 2022 Apr 20. doi: 10.1002/uog.24916
 • Blitz MJ et al. Preterm birth among women with and without severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Dec;100(12):2253-2259. doi: 10.1111/aogs.14269. Epub 2021 Sep 21.
 • BMJ Update to living systematic review on covid-19 in pregnancy. BMJ. 2021 Mar 10;372:n615doi: 10.1136/bmj.n615.  
 • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Gegevens over gebruik coronavaccins tijdens zwangerschap stellen gerust | Nieuwsbericht 19 januari 2022 | (cbg-meb.nl)
 • Cosma S et al. Coronavirus disease 2019 and first-trimester spontaneous abortion: a case-control study of 225 pregnant patients. Am J Obstet Gynecol. 2021 Apr;224(4):391.e1-391.e7. doi: 10.1016/j.ajog.2020.10.005Epub 2020 Oct 8.
 • DeBolt CA et al. Pregnant women with severe or critical coronavirus disease 2019 have increased composite morbidity compared with nonpregnant matched controls. Am J Obstet Gynecol. 2021 May;224(5):510.e1-510e12. doi: 10.1016/j.ajog.2020.11.022Epub 2020 Nov 20.
 • Engjom et al. Severity of maternal SARS-CoV-2 infection and perinatal outcomes during the Omicron variant dominant period: UK Obstetric Surveillance System national cohort study. Preprint 2022, March 9.
 • Fell DB et al. Association of COVID-19 Vaccination in Pregnancy With Adverse Peripartum Outcomes. JAMA. 2022;327(15):1478–1487. doi:10.1001/jama.2022.4255
 • Gurol-Urganci I et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021 Nov;225(5):522.e1-522.e11. doi: 10.1016/j.ajog.2021.05.016Epub 2021 May 20.
 • Hu J, Peng P, Cao X, Wu K, Chen J, Wang K, Tang N, Huang AL. Increased immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of concern Omicron. Cell Mol Immunol. 2022 Feb;19(2):293-295. doi: 10.1038/s41423-021-00836-z. Epub 2022 Jan 11. PMID: 35017716; PMCID: PMC8749347.
 • Jacoby VL et al. Risk of pregnancy loss before 20 weeks' gestation in study participants with COVID-19. Am J Obstet Gynecol. 2021 Oct;225(4):456-457. doi: 10.1016/j.ajog.2021.06.080. Epub 2021 Jun 24.
 • Lareb. Coronavaccin tijdens de zwangerschap.
 • Liu L, Iketani S, Guo Y, Chan JF, Wang M, Liu L, Luo Y, Chu H, Huang Y, Nair MS, Yu J, Chik KK, Yuen TT, Yoon C, To KK, Chen H, Yin MT, Sobieszczyk ME, Huang Y, Wang HH, Sheng Z, Yuen KY, Ho DD. Striking antibody evasion manifested by the Omicron variant of SARS-CoV-2. Nature. 2022 Feb;602(7898):676-681. doi: 10.1038/s41586-021-04388-0. Epub 2021 Dec 23. PMID: 35016198.
 • Lokken EM et al. Disease severity, pregnancy outcomes, and maternal deaths among pregnant patients with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in Washington State. Am J Obstet Gynecol. 2021 Jul;225(1):77.e-77.e14. doi: 10.1016/j.ajog.2020.12.1221Epub 2021 Jan 27.
 • Magnus MC et al. Association of SARS-CoV-2 Vaccination During Pregnancy With Pregnancy Outcomes. JAMA. 2022;327(15):1469–1477. doi:10.1001/jama.2022.3271
 • Martinez-Portilla RJ et al. Pregnant women with SARS-CoV-2 infection are at higher risk of death and pneumonia: propensity score matched analysis of a nationwide prospective cohort (COV19Mx). Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Feb;57(2):224-31. doi: 10.1002/uog.23575.
 • Musa SS et al. Vertical transmission of SARS-CoV-2: a systematic review of systematic reviews. Viruses. 2021 Sep 20;13(9):1877. doi: 10.3390/v13091877.
 • NethOSS. Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS.
 • NVAB 2018. Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk.
 • Oakes MC et al. Pregnancy as a risk factor for severe coronavirus disease 2019 using standardized clinical criteria. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(3):100319. doi: 10.1016/j.ajogmf.2021.100319. Epub 2021 Jan 22.
 • Overtoom EM et al. SARS-CoV-2 infection in pregnancy during the first wave of COVID-19: a prospective nationwide population-based cohort study (NethOSS). BJOG. 2021 Sep 8;10.1111/1471-0528.16903. doi: 10.1111/1471-0528.16903. Online ahead of print.
 • Pathirathna ML, Samarasekara BPP, Dasanayake TS, Saravanakumar P, Weerasekara I. Adverse Perinatal Outcomes in COVID-19 Infected Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Healthcare (Basel). 2022 Jan 20;10(2):203. doi: 10.3390/healthcare10020203. PMID: 35206820; PMCID: PMC8871986.
 • RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists). Coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy: information for healthcare professionals. Version 13. Published: Friday 19 February 2021. London.
 • RIVM. Zwangerschap en werk.
 • RIVM. Zwangerschap en infectieziekten.
 • Sadarangani M, Soe P, Shulha HP, Valiquette L, Vanderkooi OG, Kellner JD, Muller MP, Top KA, Isenor JE, McGeer A, Irvine M, De Serres G, Marty K, Bettinger JA; Canadian Immunization Research Network. Safety of COVID-19 vaccines in pregnancy: a Canadian National Vaccine Safety (CANVAS) network cohort study. Lancet Infect Dis. 2022 Aug 11:S1473-3099(22)00426-1. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00426-1. Epub ahead of print. PMID: 35964614; PMCID: PMC9371587.
 • Seasely, Angela R. MD, MS; Blanchard, Christina T. MS; Arora, Nitin MD, MPH; Battarbee, Ashley N. MD, MSCR; Casey, Brian M. MD; Dionne-Odom, Jodie MD, MSPH; Leal, Sixto M. Jr. MD, PhD; Moates, Derek B. MS, CT(ASCP); Sinkey, Rachel G. MD; Szychowski, Jeff M. PhD; Tita, Alan T. MD, PhD; Subramaniam, Akila MD, MPH, on behalf of the CWRH COVID-19 Working Group. Maternal and Perinatal Outcomes Associated With the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Delta (B.1.617.2) Variant. Obstetrics & Gynecology: December 2021 - Volume 138 - Issue 6 - p 842-844 doi: 10.1097/AOG.0000000000004607.
 • Vousden N et al. Impact of SARS-CoV-2 variant on the severity of maternal infection and perinatal outcomes: data from the UK Obstetric Surveillance System national cohort. MedRxiv 2021.07.22.21261000. doi: 10.1101/2021.07.22.21261000
 • Wei SQ et al. The impact of COVID-19 on pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2021 Apr 19;193(16):E540-E548. doi: 10.1503/cmaj.202604. Epub 2021 Mar 19.

Versiebeheer

 • 07-10-2022: Informatie is aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis en met de ingang van de najaarscampagne 2022.
 • 18-05-2022: De adviezen zijn aangepast in lijn met de het dalen van de besmettingscijfers en het loslaten van de landelijke maatregelen.
 • 09-03-2022: Gecontroleerd en nog geldig.
 • 03-02-2022: De uitkomst van nieuwe studies over de veiligheid van vaccineren tijdens de zwangerschap is toegevoegd en er is een aanpassing in de tekst over zwangerschapsuitkomsten aangebracht op basis van een nieuwe richtlijn in aanvulling op de eerdere NVOG-leidraad. 
 • 17-12-2021: Hoofdstuk 1 is geactualiseerd a.d.h.v. recente publicaties. De samenvatting van het literatuuronderzoek uit april 2021 is verwijderd.
 • 02-12-2021: Informatie over boostervaccinatie voor zwangeren toegevoegd.
 • 22-10-2021: Verduidelijking dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen wel/niet gevaccineerde werknemers.
 • 06-09-2021: In het tekstblok Vaccinatiebeleid is de indicatie voor vaccinatie van zwangeren duidelijker verwoord.
 • 30-4-2021: Op basis van een gewijzigd vaccinatieadvies is bovenaan een alinea Vaccinatiebeleid voor zwangeren opgenomen.
 • 02-04-2021: Op basis van literatuuronderzoek (een samenvatting is toegevoegd) zijn extra risicofactoren beschreven, is nog eens duidelijk aangegeven dat deze bijlage geldt voor gezonde zwangeren en zijn de uitgangspunten van de praktijk aan de laatste inzichten aangepast; vervangend werk ≥28 weken geldt ook bij werk met de leeftijdsgroepen 0-4 jaar.
 • 08-10-2020: Kleine wijziging in de volgorde van de hoofdstukken (COVID-19 en zwangerschap naar boven) 
 • 30-10-2020: Bij onderdeel 'Zorgmedewerkers extramuraal', bij 'zwangeren <28 weken' de formulering toegevoegd dat onder normale werkzaamheden ook de zorg rond COVID-19-patiënten valt, mits adequate bescherming mogelijk is. Er is nu bij alle gevallen een 1,5 meter leidend (na 28 weken), dit hiervoor was in de eerdere versie alleen wanneer patiënt/cliënt verdacht voor corona was. Onder: Uitgangspunten voor de praktijk is aangepast: zorgmedewerkers intramuraal: vanaf de termijn van 28 weken wordt het verlenen van COVID-19-gebonden zorg door een zwangere afgeraden.
 • 29-10-2020: herziening n.a.v. recente data en overeenstemming met het veld. Nieuw en anders ten opzichte van de vorige versie: duidelijk aangegeven dat de tekst bestemd is voor gezonde zwangeren die niet behoren tot een COVID-19-risicogroep; de uitgangspunten voor de praktijk bij de drie verschillende groepen (intramuraal, extramuraal en overige beroepen) zijn duidelijker omschreven; de data van de werkgroep NethOss zijn geraadpleegd als bredere onderbouwing omtrent risico’s voor zwangeren, ongeborenen en pasgeborenen; de uitzondering voor werken met kinderen 0 tot 4 jaar in het derde trimester in de extramurale setting/overige beroepen – wanneer 1,5 meter afstand niet lukt – is toegevoegd; het standpunt van de FMS en de NVOG i.s.m. andere betrokken partijen in het beleid opgenomen en het beleid met hen afgestemd.
 • 02-06-2020: Benoeming van symptomen voor verdenking voor COVID-19-verdachte personen weggelaten (zie hiervoor de richtlijn).
 • 25-03-2020: Eerste versie.