Artikel 26-meldingen Wpg instellingen Draaiboek

Hoofden van instellingen moeten een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht of huidaandoeningen melden, of een andere ernstige aandoening van vermoedelijk infectieuze aard. Bijvoorbeeld: vlekjesziekten op kinderdagverblijven, uitbraken van diarree of luchtweginfecties in instellingen.

Met instellingen wordt bedoeld: verpleeghuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, residentiële jeugdinstellingen, semi-residentiële jeugdvoorzieningen, kinderdagverblijven, scholen voor basisonderwijs en aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers, opvang voor dak- en thuislozen. Uitgezonderd zijn samenlevingsvormen die vergelijkbaar zijn met een gezinssituatie.