Versiebeheer richtlijn COVID-19

Versiebeheer van de LCI-richtlijn COVID-19 periode januari 2020-november 2022:
 

 • 23-11-2022: De richtlijn COVID-19 is op dinsdag 22 november 2022 officieel vastgesteld door de LOI.
 • 02-11-2022: Bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast: Zorgmedewerkers zonder klachten hoeven zich na contact met een positief geteste persoon niet meer te testen op dag 0 en 5. Overige adviezen mbt afstand houden, mondneusmaskergebruik en testen en thuisblijven bij klachten blijven gelden. Daarnaast is informatie over prio-testen verwijderd omdat dit is afgeschaft.
 • 18-10-2022: Bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast: het type testen bij zorgmedewerkers is verder gespecificeerd naar NAAT-testen (PCR of TMA); er zijn geen voorrangsteststraten meer.Tevens is de paragraaf over de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers verwijderd. Deze paragraaf had betrekking op de inzetbaarheid van zorgmedewerkers tijdens hun quarantaineperiode i.v.m. personeelskrapte. Aangezien quarantaine is afgeschaft, vervalt deze info.
 • 07-10-2022: De informatie in de bijlage Zwangerschap, (werk) en COVID-19 is aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis en met de ingang van de najaarscampagne 2022.
 • 08-09-2022: Onder Onderbouwing en Achtergrond is een link naar een nieuwe notitie BCO toekomstscenario's geplaatst.
 • 06-09-2022: De dagelijkse steekproef bron- en contactonderzoek is per 1 september 2022 vervallen.
 • 26-08-2022: De tabel met maatregelen t.a.v. contacten is aangepast naar de al eerder gewijzigde tekst (op 22-04-2022; zie onderstaand) waarbij afstand houden en grote groepen vermijden was komen te vervallen.
 • 18-08-2022: Alle hoofdstukken zijn herzien n.a.v. recent gepubliceerde literatuur. De volgende alinea’s zijn toegevoegd: extrapulmonale manifestaties, case fatality rate en antigeentesten. De belangrijkste aanpassingen zijn gedaan in de volgende alinea’s: long COVID, verhoogde kans op ernstig beloop, immunisatie, casusdefinitie positief persoon (geen meldingsplicht na positieve zelftest zonder confirmatietest) en behandeling. Door de richtlijn heen is informatie over de omikronvariant toegevoegd. De paragraaf ‘Maatregelen naar aanleiding van een geval’ is veranderd naar ‘Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten’ waar ook o.a. de adviezen over o.a. kinderopvang staan (eerder stond dit bij Contactonderzoek). Adviezen t.a.v. contacten na blootstelling in het vliegtuig zijn komen te vervallen.
 • 25-07-2022: De wijzigingen in de leefregels van 13 juli 2022 zijn doorgevoerd in de anderstalige brieven voor een positief getest persoon.
 • 18-07-2022: De Handreiking maatregelen bij clusters en lokale verheffingen van COVID-19 wordt de komende weken aangepast. Een aantal delen die niet meer up-to-date waren, zijn inmiddels verwijderd, de rest van de tekst wordt de komende weken aangepast. De paragraaf “Instrumenten voor (vroeg-)signalering” is vervangen door de nieuwe bijlage Regionale COVID-19 surveillance in de transitiefase – toolkit voor GGD’en (auteurs REC).
 • 13-07-2022: De leefregels in de Nederlandse versie van de informatiebrief positief getest persoon zijn aangepast. Deze aanpassingen zullen zo spoedig mogelijk ook in de anderstalige brieven worden doorgevoerd. 
 • 07-07-2022: Verduidelijking thuisblijfadvies kinderen 0 t/m 3 jaar in de Handreiking bij neusverkouden kinderen.
 • 10-06-2022: De bijlagen COVID-19 op schepen en in havens, COVID-19 aan boord van riviercruiseschepen en COVID-19 aan boord van zeecruiseschepen zijn aangepast. Beperkingen in vaart, aan en van boord laten van passagiers, en sluiten voorzieningen zijn alleen van toepassing wanneer buiten de attack rate aanvullende overwegingen van toepassing zijn.
 • 31-05-2022: De Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning zijn aangepast. Preventief mondneusmakergebruik alleen binnen 1,5 meter van kwetsbare cliënten waarbij rekening gehouden kan worden met de wens van de cliënt.
 • 18-05-2022: De adviezen in Zwangerschap, (werk) en COVID-19 zijn aangepast in lijn met de het dalen van de besmettingscijfers en het loslaten van de landelijke maatregelen.
 • 17-05-2022: Aanpassing naar aanleiding van veranderd beleid. Type 3-contacten worden niet meer actief geïnformeerd. Het advies om na het opheffen van de isolatie, tot en met dag 10 na een positieve test of eerste ziektedag, een mondneusmasker te dragen en afstand te houden, is vervallen.
 • 11-05-2022: De Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis zijn geactualiseerd. Het advies voor gebruik van chirurgisch mondneusmaskers ten minste type II binnen preventieve PBM wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand bij kwetsbare cliënten, bij luchtwegklachten en op basis van individuele afwegingen zorgmedewerker/cliënt.
 • 22-04-2022: N.a.v. het vervallen van het quarantaineadvies per 19 april zijn de bijlagen COVID-19 op schepen en in havensCOVID-19 aan boord van riviercruiseschepen en COVID-19 aan boord van zeecruiseschepen aangepast. Per 22-04-2022 is de CoronaMelder-app offline. De beschrijvingen over deze app zijn uit de richtlijn gehaald. Daarnaast is het advies om afstand te houden en grote groepen te vermijden t/m 10 dagen na de laatste blootstelling vervallen in verband met de proportionaliteit ten aanzien van de huidige epidemiologische situatie. Het advies om gedurende 10 dagen contact met kwetsbare personen te vermijden blijft van kracht.
 • 21-04-2022: De Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn aangepast. Vanaf 19 april 2022 wordt quarantaine niet meer geadviseerd. Wel worden zorgmedewerkers geadviseerd gedurende 10 dagen na laatste (nauw) contact PBM te gebruiken en op dag 0 en dag 5 een zelftest af te nemen. Ook blijft het nodig dat zorgmedewerkers met klachten zich laten testen en in afwachting van de testuitslag thuisblijven.
 • 19-04-2022: de LCI-richtlijn COVID-19 is aangepast n.a.v. het vervallen van de quarantaine voor contacten (ingang 19-04-2022). De handreikingen voor contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) en 13 tot 18 jaar (VO) zijn komen te vervallen. Vanuit deze handreikingen zijn nog wel een aantal relevante punten opgenomen in de LCI-richtlijn COVID-19. Deze zijn te vinden onder Maatregelen | contactonderzoek. De Handreiking bij neusverkouden kinderen is hierop ook aangepast.
 • 19-04-2022:  Actualisatie links en verwijzingen in Preventie en Maatregelen voor zorgmedewerkers.
 • 15-04-2022: De bijlage COVID-19 en overlijden is geactualiseerd omdat de meeste coronamaatregelen niet meer gelden.
 • 14-04-2022: De Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg is komen te vervallen en gearchiveerd. In de richtlijn COVID-19 is onder Contactonderzoek een verduidelijking over Instellingen voor langdurige zorg toegevoegd.
 • 14-04-2022: De Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn aangepast n.a.v. het 144e OMT betreffende de huidige transitiefase van COVID-19. Zorgmedewerkers die niet in contact komen met kwetsbare personen mogen gebruikmaken van een zelftest. 
 • 12-04-2022: Aanpassing richtlijn COVID-19 op schepen en in havens
 • 11-4-2022: de richtlijn is aangepast n.a.v. het nieuwe testbeleid (ingang 11-4-2022) waarbij een positieve zelftest niet meer geconfirmeerd hoeft te worden door een test bij de GGD. De quarantainetabel en de tekst rondom bron- en contactonderzoek is hierop gewijzigd. Er zijn tekstuele aanpassing gedaan in de paragraaf meldingsplicht. Het BCO-protocol is opgenomen in de tekst van de LCI-richtlijn. Hiermee is het BCO-protocol komen te vervallen. Een afvaardiging van de LOI (LOI meeleesgroep LCI-richtlijn COVID-19) heeft input geleverd die meegenomen is in de wijzigingen. Aanpassing verwerkt in Handreiking contact- en uitbraakonderzoek 0 t/m 12 jaarHandreiking contact en uitbraakonderzoek 13 tot 18 jaar en Handreiking bij neusverkouden kinderen en alle informatiebrieven.
 • 24-03-2022: Onder Maatregelen heeft een tekstuele verbetering plaatsgevonden wat betreft t/m 10 dagen waar eerder tot 10 dagen stond betreffende maximale isolatie- en quarantaineduur. De definitie symptoomvrij van COVID-19 is aangepast, waarbij benauwdheid is komen te vervallen. Deze lijkt minder te correleren met besmettelijkheid.
 • 24-03-2022: In het BCO-protocol is het advies voor preventief zelftesten in het onderwijs is vervallen. Er heeft een tekstuele verbetering plaatsgevonden wat betreft t/m 10 dagen waar eerder tot 10 dagen stond betreffende maximale isolatie- en quarantaineduur.
 • 18-03-2022: De handreikingen BCO voor kinderen 0-12 jaar en kinderen 13-18 jaar zijn aangepast. Het twee keer per week preventief zelftesten in het onderwijs voor leerlingen en onderwijspersoneel is vervallen. Informatie over GGD-scholenteams is aangepast i.v.m. het afschalen van deze teams.
 • 17-03-2022: De bijlage 'Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare werknemers' is aangepast. Omdat inmiddels een groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd is tegen COVID-19, is de tekst hiermee in lijn gebracht, ook met betrekking tot de inzet voor werk. De titel is daarbij aangepast naar Aandachtspunten rondom inzet van onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers.
 • 03-03-2022: In de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg is een verwijzing naar het Behandeladvies COVID-19 acute fase en nazorg van Verenso/NVAVG toegevoegd.  
 • 25-02-2022: De Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning zijn aangepast. Het onderscheid in verschillende risiconiveaus is verwijderd, met een focus op actuele situatie. Beperking bezetting Wmo-vervoer wordt losgelaten. Mondneusmaskers en de 1,5 meter afstand kunnen worden losgelaten bij niet-kwetsbare cliënten of groepen.
 • 25-02-2022: Sinds begin dit jaar is de omikronvariant dominant in Nederland. Daarom is de uitzondering waarbij geen quarantaine geldt voor huisgenoten en nauwe contacten zonder klachten én ‘die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad’ óf ‘die een recente omikroninfectie hebben gehad (pragmatisch wordt hier de grens van 1 januari 2022 aangehouden)’ samengevoegd tot: ‘in 2022 corona gehad’. Dit is aangepast in de BCO-informatiebrieven voor huisgenoten en nauwe contacten en tevens in de bijlagen Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis en Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg.
 • 24-02-2022: Het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is aangepast. De paragrafen over vliegtuigcontacten en contacten op internationale bus- en treinreizen zijn verwijderd, omdat per 24-02-2022 het opsporen van deze contacten is gestopt.
 • 22-02-2022: De tabel adviezen voor opheffen isolatie voor zorgmedewerkers in instellingen anders dan het ziekenhuis is gelijkgetrokken aan de informatie die reeds vermeld stond in de bijlage Uitgangspunten testen en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.
 • 18-02-2022: De isolatieduur is verkort van minimaal 7 en maximaal 14 dagen naar minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Dit geldt ook voor immuungecompromitteerden. Voor asymptomatische personen is de isolatieduur verkort van 7 naar 5 dagen. Tot deze aanpassingen van de isolatieduur is besloten tijdens OMT 142 (11 februari 2022) op basis van (beperkt beschikbare) evidence over de besmettelijke periode van de omikronvariant. De definitie van klachtenvrij is aangepast waarbij diarree en spierpijn zijn komen te vervallen; deze lijken minder te correleren met besmettelijkheid. Dit is aangepast in de richtlijn, in het Protocol BCO en (per 23.02.2022) de bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Ook in de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg is de isolatieduur aangepast n.a.v. het 142e OMT-advies.
 • 11-02-2022: Aanpassing van de tekst onder Bijzondere uitbraken in de handreikingen 13 tot 18 jaar en 0-12 jaar.
 • 10-02-2022: De bijlagen (Verdenking) COVID-19 op schepen en in havens en (Verdenking) COVID-19 aan boord van riviercruiseschepen zijn aangepast.
 • 08-02-2022: In de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg zijn de aanpassingen verwerkt.
 • 03-02-2022: In de bijlage Zwangerschap, (werk) en COVID-19 is de uitkomst van nieuwe studies over de veiligheid van vaccineren tijdens de zwangerschap toegevoegd. Daarnaast is een aanpassing in de tekst over zwangerschapsuitkomsten aangebracht op basis van een nieuwe richtlijn in aanvulling op de eerdere NVOG-leidraad.
 • 02-02-2022: De bijlage (Verdenking) COVID-19 aan boord van zeecruiseschepen is grondig herzien. Het beleid voor quarantaine en isolatie is herzien conform de landelijke adviezen na introductie van de omikronvariant. Daarbij is geen plaats voor zelf afgenomen tests toegekend. Quarantaine en isolatie vinden bij voorkeur op het schip plaats. De drempelwaarde voor opschaling bij uitbraken is aangepast.
 • 27-01-2022: N.a.v. OMT 139 is het quarantaineadvies voor kinderen aangepast in de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar), de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) en Handreiking bij neusverkouden kinderen. Kinderen op de kinderopvang, in het primair en voortgezet onderwijs gaan niet meer in quarantaine en krijgen geen testadvies z.s.m. en vanaf dag 5 na de laatste blootstelling. Deze uitzondering geldt ook voor studenten aan het mbo of hoger onderwijs in de leeftijd tot en met 17 jaar. Dit geldt zowel voor categorie 1- als categorie 2-contacten, en bij uitbraken. Daarnaast hoeven zij niet meer z.s.m. en vanaf dag 5 na de laatste blootstelling te testen. Dit is ook aangepast in het BCO-protocol.
 • 20-01-2022: In de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot of positief getest overig nauw contact aangepast aan het nieuwe BCO-beleid op basis van het advies van het 138e OMT. Voor zorgmedewerkers gelden er aanvullende maatregelen om besmetting van kwetsbare patiënten en collega’s te voorkomen. Het bijbehorende Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit is eveneens aangepast.
 • 18-01-2022: Vanaf 14 januari is er een uitzondering op quarantaine voor cat. 1- en 2-contacten die recent (<8 weken) een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt; die na 1 januari 2022 een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt; die minimaal een week geleden een boosterprik hebben ontvangen. Dit geldt ook voor kinderen en medewerkers en is toegevoegd in de handreikingen 13 tot 18 jaar en 0-12 jaarHet BCO-protocol en de informatiebrieven voor huisgenoten en nauwe contacten zijn aangepast. Het quarantaineadvies voor personen die een boostervaccinatie hebben gehad of die een infectie hebben gehad in de periode vanaf 1 januari 2022 is vervallen.
 • 04-01-2022: Bij Maatregelen bij een herinfectie <8 weken is de zin 'Opnieuw testen en isolatie is in principe niet nodig' gewijzigd naar 'meestal niet nodig'
 • 03-01-2022: In de bijlage (Verdenking) COVID-19 op schepen en in havens is het beleid voor opvarenden immuun en niet-immuun geuniformeerd.
 • 31-12-2021: In de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg is het quarantainebeleid bij positief geteste huisgenoot en positief getest nauw contact aangepast conform protocol BCO. Vanwege opkomst omikronvariant speelt immuunstatus geen rol meer.
 • 24-12-2021: In verband met de opkomst van de omikronvariant en de aanwijzingen voor immuunescape door deze variant is het onderscheid tussen immune en niet-immune contacten in het kader van bron- en contactonderzoek vervallen. De isolatieduur voor asymptomatisch geteste personen is verlengd naar 7 dagen i.v.m. onzekerheden over de duur van de presymptomatische fase van de omikronvariant. Dit is aangepast in deze richtlijn, het BCO-protocol en de overige BCO-gerelateerde handreikingen en de informatiebrieven voor index en contacten. 
 • 21-12-2021: Aanpassing in Ventilatie en COVID-19 en Aerogene transmissie SARS-CoV-2  n.a.v. publicatie RIVM-briefrapport Effect van verschillende ventilatiehoeveelheden op aerogene transmissie van SARS-CoV-2. Risicoschatting op basis van het AirCoV2-model (2021-0207).  
 • 15-12-2021: In de bijlage Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning zijn de regel rondom groepsvervoer aangepast en per risiconiveau beschreven.
 • 14-12-2021: Onder bijlagen (Zorg)medewerkers & risicogroepen is het Afwegingskader en samenvatting inzet zorgmedewerkers (pdf) toegevoegd. Het kader hoort bij de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.
 • 14-12-2021: Link naar Beschikbaarheid en bestelprocedure van COVID-geneesmiddelen (RIVM) toegevoegd onder 'Behandeling'. Deze link vervangt tevens de pagina over de bestelprocedure van remdesivir.
 • 09-12-2021: In de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 is een kader toegevoegd over zelftesten bij werknemers met klachten.
 • 03-12-2021: De diagnostiekparagraaf is aangevuld met adviezen over antigeenzelftesten. | In paragraaf ‘Natuurlijke immuniteit’ is de onderbouwing voor verlengen van de immuniteit na doorgemaakte infectie van 6 naar 12 maanden toegevoegd. De verlengde immuniteit na een doorgemaakte infectie is verder op de relevante plekken in de richtlijn, het BCO-protocol en overige relevante werkinstructies en documenten aangepast. | In het BCO zijn de testadviezen uitgebreid: z.s.m. testen voor immune categorie 1- en categorie 2-contacten en testen op dag 5 bij de immune categorie 2-contacten. Dit is tevens aangepast in de aanverwante documenten (Handreiking contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen 0 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) en in de (Nederlandse en vertaalde) BCO-informatiebrieven.
 • 02-12-2021: Informatie over boostervaccinatie voor zwangeren toegevoegd.
 • 02-12-2021: Naar aanleiding van een kabinetsbesluit mogen vanaf 29 november 2021 kinderen van 4 t/m 12 jaar niet meer met verkoudheidsklachten en/of af en toe hoesten naar school of opvang. Zij moeten thuisblijven en krijgen een testadvies. De Handreiking bij neusverkouden kinderen is hierop aangepast.
 • 25-11-2021: De Engelse informatiebrieven voor huisgenoten zijn eveneens aangepast i.v.m. de gewijzigde quarantaineregels.
 • 23-11-2021: De Duitse, Poolse, Roemeense, Turkse en Arabische brieven voor huisgenoten (immuun en niet-immuun) zijn aangepast vanwege gewijzigde quarantaineregels.
 • 19-11-2021: Bijlage Noodzakelijk zittend vervoer van personen met COVID-19 aangepast.
 • 19-11-2021: In het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 zijn de quarantaineadviezen aangepast: immune categorie 1-contacten van alle leeftijden krijgen een quarantaineadvies tot 10 dagen na de testdatum van de (laatste) index. Niet-immune categorie 1-contacten van 0 tot 4 jaar krijgen nu ook een quarantaineadvies tot 10 dagen na de laatste blootstelling. Daarmee is het beleid voor categorie 1-contacten voor alle leeftijden gelijk. De wijzigingen in het quarantaineadvies zijn ook aangepast in de informatiebrieven voor huisgenoten (immuun en niet-immuun), de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar), de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) en de Handreiking bij neusverkouden kinderen.
 • 05-11-2021: In Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 het BCO op maat toegevoegd n.a.v. 116e en 117e OMT en 126e OMT. Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard BCO en uitgebreid BCO. Bij standaard BCO worden contacten door de index zelf geïnformeerd.
 • 15-10-2021: N.a.v. OMT 127 is het quarantaineadvies voor kinderen jonger dan 4 jaar vervallen, ongeacht of zij huisgenoot of nauw contact zijn, omdat deze kinderen een erg kleine rol spelen in de transmissie van het coronavirus. Dit is aangepast in de bijlage Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 en verwerkt in de informatiebrieven.
 • 14-10-2021: N.a.v. het advies van OMT 127 zijn de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) en de Handreiking bij neusverkouden kinderen aangepast. Kinderen van 0 t/m 3 jaar die als categorie 1- en 2-contact zijn aangemerkt, krijgen geen quarantaineadvies meer. Kinderen van 0 t/m 3 jaar zonder klachten hoeven ook buiten de kinderopvang niet meer in quarantaine als zij een huisgenoot of contact zijn van iemand met corona.
 • 05-10-2021: In de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) zijn een aantal aanpassingen gedaan i.v.m. het loslaten van de 1,5 meter afstandsmaatregel en de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs.
  In de bijlage Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is ter verheldering onder het kopje ‘Maatregelen bij risiconiveau waakzaam’ toegevoegd dat de adviezen m.b.t. preventief gebruik van mondneusmaskers zoals beschreven voor ongevaccineerden gelden voor personen >12 jaar. Dit stond al beschreven onder '2. Preventief gebruik van PBM in overige zorgsituaties buiten het ziekenhuis bijvoorbeeld bij consulten of huisbezoeken'.
 • 01-10-21: De bijlagen Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning en Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis zijn aangepast op preventief gebruik van PBM. Dit na herdefinitie van de risiconiveaus na de versoepelingen van 25 september 2021.
 • 28-09-2021: Onder het kopje Risicogroepen is de tekst voor zwangerschap aangepast. Dit in lijn met de actuele inzichten over een hoger risico op ernstig ziek worden (met name in het derde trimester) in vergelijking met leeftijdsgenoten. Ook is er een korte toevoeging gedaan over het belang van vaccinatie.
 • 28-09-2021: In de bijlage Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is bij de definitie van immuniteit ten behoeve van de beoordeling van buitenlandse vaccins, een link opgenomen naar LCI-uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie. De definitie voor immuniteit in het kader van BCO blijft gelden voor patiënten met een (ernstige) immuunsuppressie; dit is nader toegelicht in het protocol BCO.
 • 17-09-2021: In het hoofdstuk Risicogroepen is de paragraaf Verhoogde kans op ernstig beloop aangepast. Aandoeningen waarbij het risico op overlijden bij COVID-19 sterk verhoogd is, worden genoemd en er is aangegeven dat patiënten met deze aandoeningen geprioriteerd zijn voor COVID-19-vaccinatie. Tevens wordt doorverwezen naar de seperate adviezen van de Gezondheidsraad Voor kinderen van 12 jaar en ouder met onderliggend lijden. | In de bijlage Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19: bij het beleid voor overige (niet nauwe) contacten is de link naar de handreiking contact- uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) verwijderd omdat per 20 september het beleid voor kinderen in de kinderopvang en het primair onderwijs is gewijzigd. | Aanpassingen van de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) naar aanleiding van het kabinetsbesluit om het BCO op PO en kinderopvang verder te versoepelen. Klas-/groepsgenoten gaan niet meer in quarantaine bij één besmetting in de klas/groep.
 • 14-09-2021: Aanpassingen voor de regels rondom het groepsvervoer in de bijlage Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning.
 • 09-09-2021: De tekst in de bijlage Toetsen van antigeensneltesten is aangepast. Het document 'Status validatie SARS-CoV-2-antigeensneltesten' wordt niet meer vernieuwd.
 • 01-09-2021: De bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is aangepast: niet-immune zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot laten zich testen op dag 5 na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot. 
 • 30-08-2021: De handleiding COVID-19 in voedingsindustrie, landbouw en groothandel is aangepast op onderscheid immune en niet-immune contacten en het samenwerkingsplatform ‘Abeidsmigranten en COVID-19' is toegevoegd.
 • 23-08-2021: De handleiding (Verdenking) COVID-19 aan boord van zeecruiseschepen is als bijlage toegevoegd.
 • 19-08-2021: De Handreiking reizen, toerisme en COVID-19 is op basis van nieuw beleid aangepast.
 • 17-08-2021: De Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) is aangepast: Het risicogericht zelftesten voor categorie 3-contacten voor contacten op het VO/VSO is komen te vervallen. Dit betekent dat categorie 3-contacten in het VO/VSO geen zelftest (zelftesten z.s.m. en testen op dag 5) meer hoeven te doen naar aanleiding van een index op school. Zij worden alleen nog geïnformeerd. Hiermee in lijn vervalt ook het extra testbeleid (testen z.s.m. bij de GGD) van niet-immune categorie 2-contacten in het VO/VSO. Niet-immune categorie 2-contacten krijgen nog wel een quarantaineadvies en een testadvies op dag 5 (voor opheffen quarantaine). Uiteraard moeten alle contacten wel getest worden bij klachten. In de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) is het periodiek (preventief) zelftesten van niet-immune werknemers toegevoegd.
 • 12-08-2021: De definitie van immuniteit na het COVID-19-vaccin van Janssen is gewijzigd: iemand die het Janssen-vaccin heeft gekregen, wordt voortaan na 28 dagen i.p.v. 14 als immuun beschouwd. Dit is aangepast in de richtlijn, het protocol en de handreikingen t.a.v. BCO en de informatiebrieven.
 • 09-08-2021: In de tabel over het opheffen van de isolatie was per abuis een verkeerde tekst ingevoegd bij de setting asymptomatische personen. Dit is hersteld. 
 • 06-08-2021: De tabel over het opheffen van de isolatie in verschillende situaties is aangepast. Het beleid in de thuissituatie is duidelijker beschreven, maar inhoudelijk niet veranderd. Gewijzigd is dat bij personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd is vanaf de 1e ziektedag. In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Deze wijziging is op 5-8-2021 doorgevoerd in de landelijke werkinstructie BCO van GGD GHOR Nederland
 • 30-07-2021: De handleiding (Verdenking) COVID-19 aan boord van riviercruiseschepen is als bijlage toegevoegd. 
 • 30-07-2021: De Handreiking maatregelen bij clusters en lokale verheffingen is volledig herzien. In de vernieuwde handreiking worden de instrumenten voor (vroeg)signalering beschreven waar de GGD gebruik van kan maken om de circulatie van SARS-CoV-2 in de regio te signaleren, te monitoren en ontwikkelingen in de richting van de beschreven scenario’s tijdig op te pikken.
 • 20-07-2021: In de bijlage Toetsen van antigeensneltesten is het document 'Status validatie SARS-CoV-2-antigeensneltesten' vernieuwd.
 • 12-07-2021: Alle vervallen achtergrond- en adviesdocumenten (archief) zijn nu te vinden op een aparte pagina, Overzicht vervallen achtergronddocumenten (archief) COVID-19.
 • 12-07-2021: De symptomenlijst onder Ziekteverschijnselen is onderverdeeld in drie categorieën. Daarnaast zijn er bij Natuurlijke immuniteit criteria van immune en niet-immune contacten in het kader van BCO toegevoegd.
 • 09-07-2021: Het herziene advies prioritering BCO is opgenomen bij Onderbouwing en achtergrond. Het oude advies prioritering BCO is verplaatst naar het archief. Het vernieuwde document is vastgesteld op 11 mei 2021 op tijdens het CIb Respons Team Covid-19 en het LOI dd. De epidemiologische data is op 9 juli 2021 geactualiseerd. 
 • 09-07-2021: In Stappenplan COVID-19 is een kleine aanpassing gedaan i.v.m. aanpassing Bron- en contactonderzoek voor immune- en niet-immune contacten n.a.v. het 117e OMT-advies.
 • 09-07-2021: De Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) en Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) zijn aangepast aan het nieuwe BCO-beleid, waarbij maatregelen en adviezen verschillen per soort contact en afhankelijk zijn van de afweer die de persoon naar verwachting heeft opgebouwd tegen het coronavirus (immuniteit). De Handreiking bij neusverkouden kinderen is aangepast naar aanleiding van 116/117e en 118e OMT-advies. Het advies voor kinderen 0-4 jaar is uitgebreid naar kinderen 0-12 jaar. Huisgenoten van een kind met klachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven, conform het BCO-protocol. 
 • 08-07-2021: In de Vragen en antwoorden maatregelen in instellingen voor langdurige zorg na vaccinatie van de bewoners en medewerkers is de tekst over het preventief dragen van mondneusmaskers aangepast. Bron- en contactonderzoek voor immuun- en niet-immuun-contacten is aangepast n.a.v. het 117e OMT-advies. Aandachtspunten i.v.m. privacywetgeving zijn toegevoegd.
 • 08-07-2021: In de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg en bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is het bron- en contactonderzoek voor immuun- en niet immuun contacten aangepast n.a.v. 117e OMT-advies. Aandachtspunten i.v.m. privacywetgeving zijn toegevoegd. De richtlijn is aangepast n.a.v. het veranderde BCO-beleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen personen die als immuun en niet-immuun kunnen worden beschouwd.
  In het kader van het advies over versoepelingen in de langdurige zorg van de OMT-werkgroep langdurige zorg, d.d. 24 juni 2021, is de tekst over het preventief dragen van mondneusmaskers aangepast in de bijlagen Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis en Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning.
 • 06-07-2021: De Handreiking reizen toerisme en de maatregelen voor reizigers zijn aangepast.
 • 24-06-2021: De Handreikingen contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen van 0 t/m 12 jaar en van 13 tot 18 jaar zijn aangepast naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de cohortering in de kinderopvang en het onderwijs los te laten.
 • 10-06-2021: De quarantainemaatregelen voor ongevaccineerde bewoners zijn – n.a.v. 115e OMT-advies – gelijk getrokken aan die voor gevaccineerde bewoners in de bijlagen Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg en Vragen en antwoorden versoepeling van maatregelen in instellingen voor langdurige zorg na vaccinatie van de bewoners
 • 07-06-2021: Onder Meldingsplicht 'herinfectie' is vermeld dat het in Osiris nu mogelijk is om aan te geven dat SARS-CoV-2 aangetoond is met een zelftest en of deze met een hertest bevestigd is/wordt.
 • 03-06-2021: bijlage Aerogene transmissie SARS-CoV-2 is volledig herzien n.a.v. nieuwe inzichten en literatuur. Het is aangevuld met definities en een supplement (wetenschappelijke discussiepunten en toelichting op de conclusies). Adviezen over ventilatie(systemen) zijn opgenomen in 'Ventilatie en COVID-19'.
 • 03-06-2021: in de bijlage Ventilatie en COVID-19 is de verwijzing naar het ‘adviesdocument aan het ministerie van VWS verwijderd omdat dit document niet meer actueel is. Wel zijn enkele adviezen uit het adviesdocument in deze nieuwe versie opgenomen: aandacht voor gebruik en onderhoud ventilatiesystemen, bepalen of de ruimte voldoende ventilatiecapaciteit heeft voor de functie, letten op juiste instellingen van energiezuinige ventilatiesystemen. Verder is op enkele plekken de tekst aangepast om het advies te verhelderen.
 • 28-05-2021: De Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) is aangepast n.a.v. het advies van het 114e OMT: op school hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden met de nadruk dat gebruik wordt gemaakt van twee keer per week periodiek (preventief) zelftesten.
 • 27-05-2021: Onder Maatregelen is tekst herzien. Isolatieduur na start symptomen is minimaal 7 dagen en maximaal 14 dagen, behalve bij selecte immuungecompromitteerde patienten die nog ziek blijven na 14 dagen.
 • 21-05-2021: de paragraaf Besmettingsweg is herschreven a.h.v. gedeelde nieuwe inzichten van de CDC en WHO.
 • 21-05-2021: in de informatiebrief VO cat. 3 en in de brief die wordt meegegeven bij een zelftest op school het zelftesten op dag 5 toegevoegd.
 • 19-05-2021: In de paragraaf Personen met een CoronaMeldernotificatie is een toelichting opgenomen over de instellingen van de app CoronaMelder. In de bijlage Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) is onder ‘Het gebruik van zelftesten in het onderwijs’ het periodiek (preventief) zelftesten van leerlingen toegevoegd. Bij de test op dag 5 voor cat. 3 contacten is vermeld dat dit bij voorkeur d.m.v. een zelftest gebeurt.
 • 05-05-2021: Onderdeel Diagnostiek is geheel herzien om de vele ontwikkelingen sinds de laatste versie van november 2020 te verwerken. O.a. is informatie toegevoegd betreffende directe diagnostiek bij kinderen en speciale doelgroepen; mid-tubinate bemonstering; de ademtest; virusvarianten en kiemsurveillance. De informatie over antigeentesten is uitgebreid. 
 • 29-04-2021: In de bijlage Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is een tekst toegevoegd waarin het gebruik van mondneusmaskers met ventielen afgeraden wordt (inclusief toelichting). Het gaat hier niet om een extra of nieuwe kwaliteitseis, maar een verheldering die reeds opgenomen was in de WIP-richtlijn en documenten van de WHO en CDC waarnaar ook expliciet verwezen wordt. Deze wijziging is ook opgenomen in de tabel onder Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers in de COVID-19-richtlijn.
 • 29-04-2021: In de bijlage Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare werknemers is een paragraaf 'Na vaccinatie' toegevoegd.
 • 26-04-2021: In de bijlage Aanvullende informatie diagnostiek is de lijst met testlaboratoria voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek geactualiseerd. 
 • 21-04-2021: In de bijlagen Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg en Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn de definitie 'volledig gevaccineerd' en het beleid na volledige vaccinatie bewonders verduidelijkt.
  In de bijlage Vragen en antwoorden versoepeling van maatregelen in instellingen voor langdurige zorg na vaccinatie van de bewoners zijn de adviezen n.a.v. het 106e OMT opgenomen.
  In de bijlage Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) is informatie over het gebruik van zelftesten in het VO toegevoegd.
  Op de pagina Leefregels en informatiebrieven is een brief over zelftesten op school in het VO toegevoegd.
 • 20-04-2021: In de bijlage Protocol bron- en contactonderzoek (BCO) is het beleid voor overige, niet nauwe contacten aangepast: voor contacten die zelf een infectie hebben doorgemaakt van <8 weken geleden, is het niet zinvol om zonder klachten te testen.
 • 20-04-2021: In de paragraaf Ziekteverschijnselen is informatie over long (langdurige) COVID opgenomen.
 • 15-04-2021: In de bijlage '(Verdenking) COVID-19 op schepen en in havens' is het advies voor communicatie bij een schip dat tegen advies uitvaart aangepast.
 • 14-04-2021: Engelstalige brieven scholen en kinderopvang toegevoegd, zie Informatiebrieven
 • 07-04-2021: Nieuwe bijlage toegevoegd: Artikel 26-meldingen door instellingen aan GGD
 • 02-04-2021: Aanpassing Zwangerschap werk en covid-19. Op basis van literatuuronderzoek (een samenvatting is toegevoegd) zijn extra risicofactoren beschreven, is nog eens duidelijk aangegeven dat deze bijlage geldt voor gezonde zwangeren en zijn de uitgangspunten van de praktijk aan de laatste inzichten aangepast; vervangend werk ≥28 weken geldt ook bij werk met de leeftijdsgroepen 0-4 jaar.
 • 26-03-2021: In de bijlage Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 is een korte tekst toegevoegd over (begeleide) zelfafname in bedrijven; toepassing hiervan valt buiten deze handreiking. Informatieve link hierover toegevoegd.
 • 17-03-2021: In de bijlage Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg is de versoepeling van quarantainemaatregelen doorgevoerd voor instellingen waar de bewoners in principe volledig gevaccineerd zijn n.a.v. het 102e OMT-advies. | In de bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn versoepelingen van quarantainemaatregelen voor zorgmedewerkers binnen instellingen voor langdurige zorg waar de bewoners volledig gevaccineerd zijn n.a.v. het 102e OMT-advies doorgevoerd.
 • 09-03-2021: In de paragraaf Behandeling wordt nu alleen verwezen naar SWAB en de wijze waarop remdesivir besteld kan worden. Paragrafen Contactonderzoek en Maatregelen naar aanleiding van een geval zijn heringedeeld, geen inhoudelijke wijzigingen.
 • 05-03-2021: In de paragraaf Maatregelen naar aanleiding van een geval is het deel over isolatie bij een SARS-CoV-2-positieve index geüpdatet. De aanpassingen hebben betrekking op de volgende punten: 1. De isolatie is hoofdzakelijk gebaseerd op tijdsduur en (enigszins) op symptomen en is als zodanig verhelderd in de tekst. 2. Er is een nieuw beleid voor ernstig immuungecompromitteerde personen. 3. In de paragraaf is expliciet beleid benoemd voor asymptomatische immuungecompromitteerde personen. 4. De paragraaf geeft meer houvast rondom hoestklachten en andere aanhoudende klachten, waarbij de term postvirale hoest geen grote rol meer speelt in de richtlijn. 
 • 26-02-2021: In het protocol BCO is toegevoegd onder welke voorwaarden cliënten van een positief geteste zorgmedewerker die in zijn besmettelijke periode met PBM gewerkt heeft, niet als contact worden beschouwd. De bijlage (Verdenking) COVID-19 op schepen en in havens is geheel geupdatet.
 • 25-02-2021: De bijlage COVID-19 en overlijden is op meerdere punten verhelderd en geactualiseerd en er zijn enkele informatieve links toegevoegd. Met name in de alinea’s De uitvaart en Uitvaart, afscheidsdienst en condoleance zijn de maatregelen gespecificeerd en op enkele punten aangescherpt.
 • 24-02-2021: In de tabel onder Preventie, PBM voor zorgmedewerkers is ter verduidelijking bij Chirurgisch mondneusmaskers 'bevestigde en verdachte personen' i.p.v. ‘bevestigde patiënten’ geschreven. Tevens zijn een aantal NEN-EN-nummers die op 11-2 in de tabel onder Ademhalingsbeschermingsmaskers en Chirurgisch mondneusmaskers waren toegevoegd weer verwijderd, omdat dit tot veel onduidelijkheid leidde.
 • 19-02-2021: De bijlage Protocol BCO is aangepast: het gebruik van antigeensneltest voor het testen op of na dag 5 na de laatste blootstelling voor contacten is toegevoegd naar aanleiding van het advies van het 99e OMT, en het beleid voor situaties waarbij een zorgmedewerker met PBM gewerkt heeft in de besmettelijke periode is toegevoegd. 
 • 18-02-2021:
 • 17-02-2021: In de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) is het testbeleid aangepast voor categorie 2 en 3 n.a.v. de aanpassing van het algemene BCO. Daarnaast is na het advies van het 98e OMT het testbeleid voor scholen toegevoegd. Voor het voortgezet onderwijs zijn nieuwe informatiebrieven geplaatst voor nauw contact, overig contact en contact buiten de klas/groep. Hierin zijn de meest recente adviezen rondom testen en thuisblijven verwerkt.
 • 09-02-2021: In de informatiebrieven basisonderwijs en kinderopvang nauw contact is de tekst over direct testen verduidelijkt.
 • 08-02-2021: Voor basisonderwijs en kinderopvang zijn nieuwe informatiebrieven geplaatst voor nauw contact, overig contact en contact buiten de klas/groep. Hierin zijn de meest recente adviezen rondom testen en thuisblijven verwerkt. | De handreiking langdurig neusverkouden kinderen is aangepast: de indicatie voor thuisblijven is aangevuld en compleet gemaakt. 
 • 08-02-2021: De Engelstalige informatiebrieven zijn geüpdatet.
 • 05-02-2021: De Handreiking neusverkouden kinderen is aangepast n.a.v. het 99e OMT. Alleen kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met verkoudheidsklachten naar de opvang. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en krijgen het advies om zich te laten testen. Het thuisblijfbeleid voor huisgenoten is ook aangepast, zij blijven ook thuis als een kind naast milde klachten koorts/benauwdheid heeft.
 • 04-02-2021:
 • 03-02-2021: 
  • In de paragraaf Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers is, op basis van het advies OMT 97 deel 2, toegevoegd dat gebruik van mondneusmasker type FFP2 overwogen kan worden bij inschatting dat er een verhoogd risico is op het vrijkomen van zeer kleine druppeltjes. Voor het dragen van mondneusmaskers in de publieke ruimten geldt nu dat personen zowel medische als niet-medische maskers kunnen dragen. Dit is ook toegevoegd in de bijlagen Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis en Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning. In deze bijlagen zijn daarnaast de volgende wijzigingen gedaan: (1) Er is benoemd dat de uitgangspunten ook gelden voor nieuwe varianten van het coronavirus. (2) Evenals in het FMS-document 'Leidraad persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting' is bij het preventief dragen van een mondneusmasker in een zorgsituatie de tijdsduur van 15 minuten of langer vervallen. (3) Ditzelfde geldt voor het dragen van een mondneusmasker met een faceshield bij therapeutische en diagnostische medische handelingen waarbij de zorgverlener zeer dicht bij het gelaat van de patiënt komt. De tijdsduur van minimaal 3 minuten is hierbij vervallen. (4) Op basis van het advies OMT 96 deel 2 zijn de extra maatregelen voor groepsvervoer van personen die vallen onder de risicogroepen opgenomen; tevens is er een verwijzing ingevoegd naar het generieke kader coronamaatregelen (NB. wijzigingen 1 en 2 gelden voor beide bijlagen; wijziging 3 heeft alleen betrekking op bijlage PBM verzorging verpleging buiten ziekenhuis; wijziging 4 heeft alleen betrekking op bijlage PBM Wmo).
  • N.a.v. de adviezen van het 97e OMT (22 januari) is het BCO-protocol aangescherpt. De volgende wijzigingen zijn in het protocol doorgevoerd, ook voor vliegtuigcontacten en internationale trein- en buscontacten: (1) De definitie van de contacten is gewijzigd: categorie 2a is uitgebreid met personen die cumulatief binnen een periode van 24 uur meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact zijn geweest met een index in diens besmettelijke periode; personen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren met een besmettelijke index, worden aangemerkt als categorie 3a contact (voorheen categorie 3); personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter zijn blootgesteld aan een besmettelijke index, worden voortaan als categorie 3b-contacten beschouwd. (2) Er is een aanvullend advies voor testen van contacten, met als doel om de infecties snel op te sporen, snel isolatie in te kunnen stellen en contactopsporing te starten. contacten categorie 1 en 2 krijgen het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen, naast de test vanaf dag 5 in quarantaine. Contacten categorie 3 krijgen het advies om zich te laten testen, op of rond dag 5 na de blootstelling. De informatiebrieven BCO zijn ook hierop aangepast (zie verder onderstaand).
  • De informatiebrieven zijn aangepast. In de informatiebrief voor categorie 3-contacten is het advies opgenomen om zich te laten testen. Categorie 1- en 2-contacten krijgen het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen nadat zij als contact zijn aangemerkt. Indien deze eerdere test (voor dag 5 na de laatste blootstelling) negatief is, vervalt het quarantaineadvies niet.
  • De Handreiking reizen en toerisme is aangepast aan de laatste beleidsveranderingen. Reizigers kunnen getest worden vanaf dag 5 van de quarantaine. De quarantaine kan afgebroken worden als vanaf dag 5 een test wordt gedaan en de uitslag daarvan negatief is. Er mag dan ook weer gereisd worden. Zonder test duurt de quarantaine 10 dagen.
  • In de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen is t.a.v. de LAMP-test en antigeentest meer achtergrondinformatie toegevoegd onder kopje ‘Wanneer worden welke testen wel/niet gebruikt?’. Daarnaast is onder hetzelfde kopje een aantal nieuwe situaties toegevoegd wanneer mensen zonder klachten zich kunnen laten testen volgens het landelijk testbeleid.
 • 26-01-2021: Toegevoegd in bijlage inzet en testbeleid zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis m.b.t.t reizigers hoogrisicolanden: Reizigers kunnen zich 5 dagen na terugkeer laten testen. Voor zorgmedewerkers is het advies om in deze situatie een PCR-test aan te bieden'. | In de Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg is aan de inleidende alinea toegevoegd dat deze handreiking ook geldt als zorgmedewerkers en/of cliënten gevaccineerd zijn tegen COVID-19; vaccinatie vormt op dit moment geen reden om het testebeleid aan te passen. | In handreikingen contact- en uitbraakonderzoek bij kinderen van 0 t/m 12 jaar en van 13 tot 18 jaar zijn tekstuele verduidelijkingen gedaan onder 'Maatregelen' en een wijziging bij de maatregelen die scholen kunnen nemen om de transmissie zo klein mogelijk te houden. Deze zullen worden beschreven in het spoedig te publiceren Generiek kader voor scholen.
 • 25-01-2021: Het protocol BCO en de informatiebrief voor categorie 2-contacten is aangepast naar de meest recente regels over afstand houden bij kinderen.
 • 22-01-2021: Aanpassing Informatie voor reizigers die terugkomen uit een hoogrisicoland: testen op dag 5 nu mogelijk. 
  De Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar) is gesplitst in een handreiking voor het basisonderwijs en een handreiking voor het voortgezet onderwijs. De handreiking is compleet vernieuwd herzien n.a.v. het advies van het 95e OMT over het veilig heropenen van de scholen, De uitvoering van het BCO bij 1 positief geteste kind/medewerker, of bij een uitbraak in de klas/school en testbeleid is in de handreiking nader uitgewerkt.
 • 01-12-2020: Tekstuele verduidelijking onder 'testbeleid en maatregelen contacten'.
 • 15-01-2021: Aanpassingen in de Handreiking Testen binnen bedrijven n.a.v. recente OMT’s over testen. De belangrijkste wijziging is dat de handreiking nu niet enkel antigeensneltesten maar (snel)testen in algemene zin behandelt; de LAMP-test en ademtest zijn toegevoegd aan het stuk. En er is een link opgenomen naar Welke testen bij welke groepen.
 • 12-01-2021: Onder Ziekte & Besmettelijkheid is de tekst onder 'Besmettelijke periode' en 'Besmettelijkheid' geactualiseerd en voorzien van nieuwe referenties. 
 • 06-01-2021: De bijlage Handreiking bij neusverkouden kinderen is aangepast: het testbeleid voor kinderen t/m groep 8 is gelijk getrokken met kinderen op het voortgezet onderwijs n.a.v. het 94e OMT-advies.
 • 04-01-2021: Onder Preventie, Immunisatie is onder 'Vaccin tegen COVID-19' tekst toegevoegd en geactualiseerd.
 • 31-12-2020: update van het protocol Noodzakelijk zittend vervoer in lijn met actuele adviezen. De grootste aanpassingen zijn: naast de patiënt wordt ook de chauffeur aangeraden een chirurgisch mondneusmasker te dragen tijdens de rit; de types mondneusmasker zijn gespecificeerd; het dragen van een spatbril of face shield wordt geadviseerd tijdens hulp verlenen bij in- en uitstappen; de uitleg over wanneer deze regels gelden is ingekort; de chauffeur moet vooraf instructies hebben gekregen over het gebruik van PBM en de uitvoering van de regels. 
 • 29-12-2020: Beleid voor mensen met en zonder symptomen in één brief (lci.rivm.nl/informatie-thuis) ondergebracht. | De bijlagen 'Kader vervoer naar dagbesteding' en 'Kader voor speciaal vervoer van jongeren' zijn vervallen. De tekst Extra aandachtspunten voor het vervoer van groepen naar woonzorglocaties en dagbesteding in het Generiek kader coronamaatregelen vervangt deze bijlagen.
 • 28-12-2020: Link naar informatie en de richtlijn over COVID-19-vaccinatie toegevoegd onder Primaire preventie en 'Zie ook'. | Het 'Advies mondneusmaskers en ademhalingsbeschermingsmaskers' in de paragraaf 'Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers' is aangepast. Er is geen sprake meer van schaarste en de huidige tekst beschrijft de adviezen die volgen uit de richtlijnen van de WHO en de landelijke richtlijnen voor gebruik van PBM.
 • 22-12-2020: De term 'patiënt' is in de richtlijn, waar van toepassing, vervangen door '(bevestigde) persoon', aangezien mensen ook positief kunnen testen op SARS-CoV-2 zonder dat zij zorg behoeven. Op 23-12-2020 is dit eveneens aangepast in het protocol BCO. De komende dagen zal dit ook aangepast worden in de andere bijlagen. | In de bijlage Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19: Inmiddels is een aantal antigeensneltesten klinisch gevalideerd voor gebruik bij verschillende groepen personen. Zie Status validatie SARS-CoV-2-antigeensneltesten, te downloaden vanaf de pagina Toetsen van antigeensneltesten.
 • 18-12-2020: Actualisatie van case fatality rate en infection fatality rate. | Nieuwe versie Bijlage contactonderzoek COVID-19 langdurige-zorg 
 • 17-12-2020: Link naar de nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie toegevoegd onder Immunisatie. 
 • 16-12-2020: In protocol BCO en in richtlijn onder Contactonderzoek: Aan het advies om de maatregelen conform categorie 3-contacten te volgen als een contact (huisgenoot of overig nauw contact) zelf een (aangetoonde) infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, zijn uitzonderingen toegevoegd; het advies geldt niet voor personen van 70 jaar of ouder, immuungecompromitteerden, verpleeg- of verzorgingshuisbewoners en anderen met een verminderde weerstand.
 • 14-12-2020: In protocol BCO: Bij asymptomatische infecties begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname. Beleid is zoals bij symptomatische infecties. In de kantlijn is daarnaast een link toegevoegd naar de RIVM-pagina met het Generiek kader coronamaatregelen. | Op lci.rivm.nl/leefregels zijn de vertalingen toegevoegd en is de brief voor huisgenoten verder verduidelijkt voor de situatie dat de positief geteste huisgenoot geen klachten heeft.
 • 11-12-2020: Aanpassingen in de informatiebrieven. | De paragrafen over zwangerschap verder in lijn gebracht met De bijlage zwangerschap (werk) en COVID-19. | In het stappenplan (en in de brieven voor contacten) is de periode voor zelfmonitoring van 14 naar 10 dagen gezet. Dit is gebaseerd op het feit dat uit gegevens van het Nederlandse bron- en contactonderzoek blijkt dat van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden 99% COVID-19-klachten kregen binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact.
 • 09-12-2020: De bijlage Grootschalig testen van personen zonder klachten (onderbouwing) is toegevoegd.
 • 04-12-2020: Link naar document 'status validatie antigeensneltesten' toegevoegd aan Diagnostiek en Diagnostiekbijlage.
 • 03-12-2020: Informatie over herinfecties toegevoegd in de paragrafen Natuurlijke immuniteit, Indicaties voor diagnostiek, Meldingsplicht en Maatregelen naar aanleiding van een geval. | Het document PBM Wmo-ondersteuning is geheel herzien, per ondersteuningsvorm uitgebreid met preventieve maatregelen bij een hoge COVID-19-incidentie in Nederland. Ook is de titel aangepast van 'Beleid PBM Wmo-ondersteuning' naar 'Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning'. Omwille van de vindbaarheid is de url niet aangepast.
 • 02-12-2020: Isolatie bij asymptomatische personen met SARS-CoV-2 is verlengd van 3 naar 5 dagen. Hierop zijn de hoofdtekst, de bijlage Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 en de informatiebrieven Informatiebrief met leefregels voor iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeftInformatiebrief leefregels voor huisgenoten van iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft en Informatiebrief leefregels voor nauwe contacten van iemand die positief getest is en (nog) geen klachten heeft aangepast.
 • 01-12-2020: Diverse wijzigingen in de bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Toegevoegd dat uitgangspunten vragen om nadere invulling per sector of instelling. Nieuwe indeling: I Testbeleid en isolatie zorgmedewerkers met klachten en II Quarantaine en inzet van zorgmedewerkers zonder klachten. Voor het testen van zorgmedewerkers wordt een PCR-test geadviseerd. Bij negatieve uitslag antigeensneltest moet alsnog een PCR-test worden gedaan. Het quarantainebeleid is aangepast: PCR-test dag 5 en consequenties voor inzetbaarheid in verschillende situaties toegevoegd. Tevens schema toegevoegd om nieuwe beleid te verduidelijken. Wijziging in Bijlage Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19: werknemers uit een medische risicogroep met milde klachten (buiten zorginstellingen) hoeven bij een negatieve testuitslag van een antigeensneltest niet hertest te worden.
 • 30-11-2020: Maatregelen voor personen met een CoronaMelder-notificatie en Handreiking reizen toerisme en COVID-19-beleid voor patiënten en contacten zijn in lijn gebracht met het nieuwe BCO-beleid per 1-12-2020. Nieuw BCO-beleid gepubliceerd: aanpassing quarantaine voor categorie 1- en 2-contacten waarbij vanaf 1 december 2020 de quarantaine opgeheven kan worden als een PCR-test negatief is op of na 5 dagen na de laatste blootstelling. Wijziging monitoringsperiode gesprekken voor categorie 2-contacten: het contactmoment halverwege de monitoringsperiode is vervallen. Toevoeging beleid bij internationale trein- en buscontacten. Toevoeging beleid bij contacten in het buitenland. Toevoeging dat mensen die zelf een bewezen infectie hebben doorgemaakt <8 weken geleden als categorie 3-contact worden beschouwd. Bijlage Beschikbaarheid en bestelprocedure van remdesivir: werkwijze mbt spoedbestellingen is gewijzigd.
 • 27-11-2020: De nieuwe bijlage Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 is toegevoegd. | In aanvulling op het gewijzigde test- en thuisblijfbeleid voor kinderen (zie wijziging 17-11-2020) is het thuisblijfbeleid voor huisgenoten van kinderen met klachten aangepast; de Handreiking bij neusverkouden kinderen en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar) zijn daarom geactualiseerd; ook is de adviesbrief voor ouders/verzorgers van klas- en groepsgenoten van een patiënt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kindercentra vernieuwd, met aanvullingen en verduidelijking van het advies.
 • 26-11-2020: De bijlage Onderbouwing OMT-advies zangkoren is toegevoegd.
 • 24-11-2020: van de tabel onder 'Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers' (in hoofdstuk Preventie) is de benaming gewijzigd van 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' naar 'Toelichting op de kwaliteitseisen waar de verschillende PBM aan moeten voldoen'. Toelichting: de vorige aanduiding gaf onvoldoende betekenis aan de inhoud van de tabel en zou ten onrechte geïnterpreteerd kunnen worden als een voorschrift voor isolatiezorg (dat staat in de Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis); met de nieuwe aanduiding is het duidelijker dat de tabel een toelichting vormt op de beschikbare middelen.
 • 17-11-2020: de Handreiking bij neusverkouden kinderen is geactualiseerd naar aanleiding van het OMT-advies (OMT 87) en betreft hoofdzakelijk het aangepaste testbeleid voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd (zie verder onder Versiebeheer aldaar).
 • 12-11-2020: enkele aanpassingen doorgevoerd in de diagnostiekparagraaf over PCR-targets n.a.v. commentaarronde bij de NVMM. Daarnaast zijn er in de bijlage Aanvullende informatie diagnostiek toevoegingen/aanpassingen gedaan over het combineren van wattenstokken, antigeentesten, interpretatie van serologische uitslagen en landelijke coördinatie. De diagnostiekparagraaf en de bijlage aanvullende informatie diagnostiek zijn vastgesteld door de (NVMM-)subcommissie op 10 november 2020.
 • 04-11-2020: Bijlage Handreiking maatregelen bij clusters en regionale verspreiding van COVID-19 gewijzigd: gewijzigd advies voor langdurige zorginstellingen, met daarbij verwijzingen naar nieuwe en/of aangepaste bijlagen over langdurige zorg, inzet en testbeleid zorgmedewerkers en persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis
 • 03-11-2020: Geheel herziene bijlage Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis. Deze herziene bijlage vervangt de twee documenten 'PBM buiten het ziekenhuis', en 'Beleid PBM voor de wijkverpleging'. Zie de verantwoording voor een toelichting op de wijzigingen. Dit geheel herziene document is voorgelegd voor commentaar aan Verenso, NVAVG en VenVN. 
 • 02-11-2020: In de bijlage Aanvullende informatie diagnostiek is de lijst met testlaboratoria voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek geüpdatet.
 • 30-10-2020: De paragraaf Preventieve maatregelen op het werk voor zwangeren is in lijn gebracht met de wijzigingen van 29-10-2020 in de bijlage Zwangerschap, werk en COVID-19. In de bijlage Testbeleid en inzet zorgmedewerkers is het onderscheid tussen isolatie en quarantaine verduidelijkt. In de bijlage Zwangerschap, werk en COVID-19 is een verduidelijkende zin toegevoegd bij bij zorgmedewerkers extramuraal, <28 weken.
 • 29-10-2020: De bijlage Zwangerschap, werk en COVID-19 is herzien n.a.v. recente data en overeenstemming met het veld. Nieuw en anders ten opzichte van de vorige versie: duidelijk aangegeven dat de tekst bestemd is voor gezonde zwangeren die niet behoren tot een COVID-19-risicogroep; de uitgangspunten voor de praktijk bij de drie verschillende groepen (intramuraal, extramuraal en overige beroepen) is duidelijker omschreven; de data van de werkgroep NethOss zijn geraadpleegd als bredere onderbouwing omtrent risico’s voor zwangeren, ongeborenen en pasgeborenen; de uitzondering voor werken met kinderen 0 tot 4 jaar in het derde trimester in de extramurale setting/overige beroepen – wanneer 1,5 meter afstand niet lukt – is toegevoegd; het standpunt van de FMS en de NVOG i.s.m. andere betrokken partijen in het beleid opgenomen en het beleid met hen afgestemd.
 • 28-10-2020: In de bijlage Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 is de uitzonderingssituatie bij zorgmedewerkers (in het blauwe vak) aangepast.
 • 27-10-2020: In de paragraaf Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers is, voor preventief gebruik, mondneusmaker type II toegevoegd aan de tabel met persoonlijke beschermingsmiddelen. (NB. Dit wordt nog aangepast in de Bijlage Beleid PBM voor de wijkverpleging die momenteel nog in herziening is.)
 • 26-10-2020: Bij de bijlage remdesivir staan nu twee bestelformulieren, een voor spoedbestellingen en een voor voorraadbestellingen. 
 • 19-10-2020: In de informatiebrieven zijn de teksten over schoonmaken aangepast. Gebruik van bleekmiddel wordt niet langer geadviseerd. De vertalingen van de brieven worden hier nog op aangepast.
 • 15-10-2020: De volledige criteria voor een bevestigde patiënt zijn nu: elke persoon bij wie door middel van gevalideerde PCR of andere nucleïnezuuramplificatietest of een in Nederland gevalideerde antigeensneltest een infectie met SARS-CoV-2 is vastgesteld.
 • 14-10-2020: Om de samenwerking tussen de GGD’en en instellingen voor langdurige zorg met betrekking tot het contactonderzoek te beschrijven, is een aparte Handreiking voor contactonderzoek bij COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg gepubliceerd.
 • 09-10-2020: In het protocol bron- en contactonderzoek de zin 'Het contactonderzoek kan later worden aangevuld met digitale oplossingen zoals een anonieme track-and-trace-app, specifiek voor contacten die niet door/via de indexpatiënt kunnen worden benaderd' verwijderd, want de CoronaMelder-app wordt 10 oktober 2020 in gebruik genomen. Verder een tekstuele verduidelijking bij beleid bij asymptomatische infecties. Tot slot een aanpassing van de alinea 'Beleid bij overige nauwe contacten (categorie 2)'/ 'Uitzonderingen op bovenstaand beleid' nav aanpassingen in de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen'. | In de bijlage Testbeleid en inzet zorgmedewerkers is de niet-limitatieve opsomming van de sectoren verwijderd en vervangen door de – door Rijksoverheid gebruikte – definitie van zorgmedewerkers. De mogelijkheid van voorrang voor de test is toegevoegd. De genoemde klachten van een huisgenoot zijn aangepast naar klachten die passen bij corona en koorts of benauwdheid, conform de omschrijvingen elders. I Aanpassingen in de bijlage Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar): De handreiking is aangepast aan het gewijzigde thuisblijf- en testbeleid voor neusverkouden kinderen van 0-4 jaar en op de basisschool. Het beleid ten aanzien van contacten <18 jaar van een index <18 jaar met COVID-19 gewijzigd. In principe worden alle contacten <18 jaar als een overig, niet nauw contact (categorie 3) beschouwd, tenzij het gaat om kinderen in de middelbare schoolleeftijd die in hun vrije tijd frequent en intensief contact met elkaar hebben gehad. Paragraaf G is toegevoegd met praktische aanvullende maatregelen die scholen kunnen implementeren bij clusters en verhoogde regionale verspreiding.
 • 08-10-2020: Onder Maatregelen bij de definitie van Immuungecompromitteerd verijwijzing gemaakt de definitie onder Risicogroepen.
 • 05-10-2020: Vanaf nu zal in de bijlage 'Beschikbaarheid en bestelprocedure van remdesivir' de informatie over de voorraad remdesivir regelmatig worden bijgewerkt. 
 • 02-10-2020: De informatiebrieven voor scholen en kindercentra zijn uitgebreid. De brief voor overige contacten op school (en kindercentra) is aangepast: de informatie geldt nu niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs (om deze reden is ook de titel 'Informatie voor contacten van positief geteste COVID-19-patiënt in primair onderwijs en kindercentra' is aangepast naar 'Informatie voor ouders/verzorgers van klas- en groepsgenoten van patiënt in basisonderwijs, voorgezet onderwijs en kindercentra'). Daarnaast zijn er drie nieuwe informatiebrieven: 'Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het basisonderwijs', 'Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het voortgezet onderwijs', en 'Informatie voor docenten'. | In https://lci.rivm.nl/remdesivir is toegevoegd dat de voorraad remdesivir beperkt is en men bij een tekort op de hoogte wordt gebracht via de NVZA.
 • 01-10-2020: De bijlage Handreiking neusverkouden kinderen is aangepast: data onder Overwegingen geactualiseerd; paragrafen Advies en Testen duidelijker geformuleerd; Beleid voor huisgenoten toegevoegd als aanvulling op het beleid; in paragraaf Achtergrond stond dat wijziging in het testbeleid per 18 september betrekking had op ‘kinderen t/m 12 jaar’; dit is nu anders geformuleerd: ‘kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten’. Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • 25-09-2020: Voor thuisquarantaineregels verwijst de paragraaf Algemene preventieve maatregelen naar www.rijksoverheid.nl/quarantaine. Het thuisblijfadvies is op 18 juni is veranderd van ‘huisgenoten blijven thuis als iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheid heeft’ naar ‘huisgenoten blijven thuis als iemand naast luchtwegklachten ook koorts en/of benauwdheid’ heeft conform de uitwerking van het advies van het OMT 23 maart 2020. | In Wering is een link opgenomen naar de bijgewerkte versie van Handreiking neusverkouden kinderen. | De diagnostiekparagraaf is geüpdatet. De vaststellingsprocedure NVMM loopt. Bij de paragraaf Indicaties voor diagnostiek is de link naar Rijksoverheid aangepast en toegevoegd dat voor kinderen tot en met 12 jaar andere regels kunnen gelden. Andere punten die geüpdatet zijn: aanpassing en uitbreiding stuk over directe diagnostiek, met toevoeging van andere amplificatietechnieken, point-of-care-testen en antigeentesten. Toevoeging van stuk over serologie, over niet-microbiologische diagnostiek en over typering. | De bijlage Aanvullende informatie diagnostiek is geheel geüpdatet: diverse wijzigingen, updates en toevoegingen van (sub)paragrafen, onder meer over testen van speeksel, serologie, landelijke coördinatie en testevaluatie. De paragraaf ‘Praktische zaken diagnostiek aanvragen’ is vervallen. | In de bijlage Beschikbaarheid en bestelprocedure remdesivir is het bestelformulier vernieuwd.
 • 21-09-2020: Onder Epidemiologie: Verspreiding in de wereld stond per abuis nog de zin: 'Op dit moment (februari 2020) is er veel onzekerheid over de epidemiologische karakteristieken van COVID-19'. Dit is verwijderd. 
 • 19-09-2020: Onder Maatregelen aanpassingen n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar.
 • 18-09-2020: Aanpassing in de informatiebrief (zie versiebeheer https://lci.rivm.nl/leefregels).
 • 17-09-2020: In de paragraaf Maatregelen bij zorgmedewerkers en de bijlage Testbeleid en inzet zorgmedewerkers is een link naar het eigen opgestelde beleid rondom testen en inzet van zorgmedewerkers in een ziekenhuis toegevoegd.
 • 16-09-2020: aanpassingen in de informatiebrieven (zie versiebeheer https://lci.rivm.nl/leefregels)
 • 11-09-2020: link naar website van het Zorginstituut NL toegevoegd in bij Immunisatie: pneumokokkenvaccinatie. | De informatie over de Coronamelder-app is toegevoegd in Zorgmedewerkers inzet- en testbeleid en Maatregelen. | Bijlage Beschikbaarheid en bestelprocedure remdesivir aangepast. 
 • 08-09-2020: aanpassingen in de informatiebrieven (zie versiebeheer https://lci.rivm.nl/leefregels)
 • 04-09-2020: In de Handreiking reizen, toerisme en COVID-19: beleid voor patiënten en contacten is de paragraaf over het informeren van niet-Nederlandse huisgenoten en overige nauwe contacten die (nog) in het buitenland zijn aangepast.
 • 03-09-2020: In het protocol bron- en contactonderzoek en in de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar) is het beleid aangepast: kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar kinderopvang/school/bso en sporten (voorheen vanaf 4 jaar). Ook is in de informatiebrieven voor nauwe contacten de uitzondering voor het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers aangepast: alleen als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden in overleg met de leidinggevende. De zorgmedewerker mag dan zelf geen klachten hebben en dient tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II te dragen.
 • 28-08-2020: Handreiking reizen, toerisme en COVID-19 aangepast: de uitzondering voor zorgmedewerkers die afkomstig zijn uit risicogebieden/-landen is aangepast. Dit staat beschreven in het Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Hier wordt nu naar verwezen. | Aanpassing belmomenten in de brieven voor huisgenoten en voor nauwe contacten (de uitgangspunten voor de belmomenten zijn: er is geen verschil in belmomenten tussen categorie 1- en 2-contacten. Het 1e gesprek is voor uitleg en instructie, het 2e gesprek op dag 5 is om te informeren hoe het gaat en of er klachten zijn, het 3e gesprek checkt of er reden is om de quarantaine te verlengen. Als dat niet het geval is, is dit een afsluitend gesprek, waarmee de monitoring beëindigd wordt. Als er tussen twee belmomenten minder dan 2 dagen (48 uur) zit, dan vervalt een gesprek, en wordt de inhoud van de twee gesprekken gecombineerd). Verder toegevoegd: Ook als u COVID-19 heeft gehad of denkt gehad te hebben, moet u deze quarantaineperiode in acht nemen. 
 • 27-08-2020: Bijlage Tijdelijke toegang tot remdesivir aangepast. 
 • 24-08-2020: Meer eenduidigheid in beleid en aanpassing in lijn met algemeen verscherpt quarantainebeleid in zorgmedewerkers inzet en testbeleid.
 • 21-08-2020: In afwachting van een uiteindelijke beslissing in het kader van het GGD-BCO-opschalingsplan zijn in het Protocol BCO, het Stappenplan en de Informatiebrieven voor nauwe contacten de veranderingen van 20-08-2020 (belmoment halverwege monitoringsperiode) teruggedraaid: de GGD heeft aan het begin, halverwege en aan het eind van de monitoringsperiode telefonisch contact. In totaal drie belmomenten. Dit geldt zowel voor categorie 1- als categorie 2-contacten. | De bijlage Ventilatie en COVID-19 is aangepast; de aanpassing gemaakt is om het eerdere advies te verhelderen.
 • 20-08-2020: Voor de categorie 2-contacten (overige nauwe contacten) vervalt het belmoment halverwege de monitoringsperiode. Toelichting: voor deze categorie contacten vindt het eerste belmoment vaak al enige dagen na het laatste blootstellingsmoment plaats, en is het interval tussen het eerste belmoment en het afsluiten van de monitoring relatief kort. Daarnaast is voor deze contacten de secundaire attack rate relatief laag vergeleken met die van de huishoudcontacten. Twee belmomenten (bij aanvang van de monitoring en ter afsluiting) zijn voor deze categorie voldoende. Dit is aangepast in het Protocol BCO, het Stappenplan en de Informatiebrieven voor nauwe contacten. De vertalingen van de Informatiebrieven voor nauwe contacten moeten nog worden aangepast.
 • 19-08-2020: Op basis van het OMT-advies is de quarantaineperiode bekort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Uit de nieuwste gegevens van het Nederlandse bron- en contactonderzoek blijkt: van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden, kreeg 99% COVID-19-klachten binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact. Dit is aangepast in de bijlagen Protocol BCO en Testbeleid en inzet zorgmedewerkers, in het Stappenplan en in verschillende handreikingen (reizen/toerismeclusters/regionale verspreiding, nertsenbedrijven, voedingsindustrie/landbouw/groothandel, vrachtschepen). De Informatiebrieven voor patiënten, huisgenoten en nauwe contacten (inclusief vertalingen) zijn eveneens hierop aangepast.
 • 18-08-2020: Het bestelformulier bij de Bijlage Tijdelijke toegang tot remdesivir is vernieuwd (versie 6).
 • 17-08-2020: In de bijlage Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis is de handelwijze in geval van quarantaine toegevoegd en de mogelijkheid dat een zorgmedewerker kan werken in afwachting van de testuitslag verwijderd (conform Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis).
 • 14-08-2020: Bij de informatiebrieven is in de brieven voor nauwe contacten is de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen aangepast: 4 t/m 12 jaar in plaats van ≤ 12 jaar (d.i. conform wijziging BCO-protocol d.d. 05-08-2020). | In de Bijlage Handreiking reizen, toerisme en COVID-19: beleid voor patiënten en contacten is uitzondering voor zorgmedewerkers opgenomen: een zorgmedewerker (zonder klachten), mag anders dan in het Protocol bij overige nauwe contacten alleen werken i.o.m. de bedrijfsarts of de GGD (met PBM). Dit is ook aangepast in de bijlage Testbeleid en inzet zorgmedewerkers.
 • 13-08-2020: In de Bijlage Tijdelijke toegang tot remdesivir is aangegeven dat en waarom het vanaf heden alleen mogelijk is om remdesivir voor een behandelduur van 5 dagen te bestellen. Bestelformulier is vernieuwd (versie 5).
 • 10-08-2020: Het bestelformulier bij de Bijlage Tijdelijke toegang tot remdesivir is vernieuwd (versie 4).
 • 06-08-2020: De Handleiding COVID-19 in de voedingsindustrie, landbouw en groothandel is toegevoegd als bijlage; deze handleiding was al d.d. 19-06-2020 gedeeld met de GGD'en via het platform Viadesk.
 • 05-08-2020: Nieuwe bijlage Handreiking maatregelen bij clusters en regionale verspreiding van COVID-19. Bijlage Handreiking COVID-19 nertsenbedrijven aangepast. Quarantainebeleid voor kinderen als ‘overige nauwe contacten’ verduidelijkt in de bijlagen Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 en Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen.
 • 31-07-2020: Bijlage Handreiking reizen, toerisme en COVID-19 aangepast. Advies OMT mondneusbescherming in openbare ruimten toegevoegd (pdf) toegevoegd aan bijlage Update van de onderbouwing van de Nederlandse adviezen over het gebruik van mondneusmasker.
 • 28-07-2020: De bijlagen Ventilatie en COVID-19 en Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 en ventilatiesystemen (onderbouwing) zijn aangepast naar aanleiding van nieuwe vragen van VWS. In de bijlage Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers is vraag 5 van de gezondheidscheck uitgebreid met 'korter dan 14 dagen terug uit land/regio met code oranje/rood'. 
 • 24-07-2020: Verduidelijkt in Inzet en testbeleid zorgmedewerkers dat naast het chirurgisch mondneusmasker type II de handschoenen gedragen moeten worden bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.
 • 20-7-2020 In protocol BCO is het beleid bij overige nauwe contacten is aangepast (m.b.t. kinderen) | Nieuwe Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 (deze vervangt de Handreiking uitbraakonderzoek scholen en kindercentra) | Nieuwe handreiking Reizen, toerisme en COVID-19: beleid voor patiënten en contacten.
 • 17-7-2020: In bijlage Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19: aanpassingen aan de uitleg over opschalingslaboratoria en de lijst met labs.
 • 09-07-2020: In de Bijlage over remdesivir zijn het Bestelformulier en de Samenvatting van de productkenmerken vernieuwd.
 • 03-07-2020: Paragraaf Behandeling aangepast en Bijlage over remdesivir gewijzigd en van naam veranderd. Remdesivir is nu een geregistreerd medicijn. Bestelformulier vernieuwd.
 • 02-07-2020: De voorwaarde 'volwassen gezinslid met klachten passend bij COVID-19' voor thuishouden kind is aangepast naar 'iemand in het huishouden met koorts of benauwdheid' (in paragraaf 'Wering van werk, school of kindercentrum' en in bijlage Handreiking bij neusverkouden kinderen).
 • 30-06-2020: Verwoording m.b.t. rol aerogene transmissie aangepast conform andere documenten.
 • 24-06-2020: De bijlagen Ventilatie en COVID-19Beleid SARS-CoV-2-PCR bij personen zonder klachten en Update onderbouwing beleid mondneusmaskers zijn toegevoegd.
 • 23-06-2020: In de bijlage BCO-protocol: beleid bij vliegtuigcontacten is toegevoegd, beleid voor nauwe contacten bij asymptomatische personen is aangepast (nauwe contacten gaan in quarantaine tot 3 dagen na de testafname), beleid voor buitenlandse reizigers is toegevoegd. In de bijlage BCO-protocol en in paragraaf Contactonderzoek: definitie contacten aangepast. In bijlage Nertsenbedrijven: Toevoeging hygiëneprotocol voor nertsenbedrijven en link naar website NVWAtestbeleid medewerkers bij besmette bedrijven afhankelijk van klachten, EWS toegevoegd.
 • 18-06-2020: Omdat er onduidelijkheid was over de leeftijd, zijn de bijlage Handreiking bij neusverkouden kinderen en de tekst in de paragraaf ‘Wering van werk, school of kindercentrum’ aangepast.
 • 17-06-2020: Handreiking bij neusverkouden kinderen aangepast: kinderen van 0- 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar kindercentrum en groep 1 of 2 van de basisschool. Dit is in de richtlijn ook aangepast in de paragraaf 'Wering van werk, school of kindercentrum'.
 • 16-06-2020: Onder 'Maatregelen ten aanzien van personen met klachten' is het algemene beleid bij een negatieve moleculaire test via de teststraat van de GGD aangepast. Onder 'Verhoogde kans op ernstig beloop' is bij de risicogroep mensen die ouder zijn dan 70 jaar een korte verduidelijking t.a.v. kwetsbaarheid toegevoegd.
 • 15-06-2020: Onder 'Verhoogde kans op ernstig beloop': nieuwe definitie voor hartaandoening als onderliggende aandoening, te weten "[mensen ≥ 18 jaar met] een chronische stoornis van de hartfunctie, die daardoor in aanmerking komen voor de griepprik". 
 • 12-06-2020: Bijlage Protocol bron- en contactonderzoek aangepast. Bijlage Verdenking COVID-19 op vrachtschepen in B-havens aangepast.
 • 11-06-2020: Nieuwe bijlage Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 kindercentra en basisscholen; nieuwe bijlage Compassionate use programma remdesivir.
 • 04-06-2020: In de bijlage Testbeleid en inzet zorgmedewerkers is toegevoegd dat bij een positief geteste medewerker bron- en contactopsporing door de GGD volgt en wat een medewerker moet doen indien een van de huisgenoten of nauwe contacten positief getest is of klachten heeft.
 • 03-06-2020: Het hoofdstuk Maatregelen en de paragrafen Indicaties voor diagnostiek en Algemene preventieve maatregelen zijn aangepast.
 • 02-06-2020: Ziekteverschijnselen ook aangepast in bijlage Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers. Bijlage 'Uitgangspunten testen behorende bij versoepeling maatregelen' (per 1 juni vervallen) is verwijderd. Nieuwe informatiebrief voor niet-bevestigde patiënt ('Ik heb misschien het nieuwe coronavirus. Wat nu?'); deze nieuwe brief vervangt de 3 aparte informatiebrieven voor (contacten van) niet-bevestigde patiënt. Nieuwe bijlage Handreiking COVID-19 nertsenbedrijven.
 • 29-05-2020: Ziekteverschijnselen en/of testroute aangepast in hoofdtekst en de volgende bijlagen: Beleid PBM Wmo-ondersteuning, Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderenTestbeleid zorgmedewerkersUitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis en Beleid PBM voor de wijkverpleging.
 • 28-05-2020: Informatiebrieven aangepast. Aanpassingen n.a.v. voortschrijdend inzicht bron- en contactopsporing, leesbaarheid en klachten waarbij getest wordt op COVID-19.
 • 27-05-2020: Nieuwe bijlagen: Inhoudelijke onderbouwing t.b.v. symptomatologie COVID-19 en consequenties voor testen en maatregelenKader vervoer naar dagbesteding en Kader voor speciaal vervoer van jongeren.
 • 20-05-2020: Hoofdtekst: Definitie bevestigde patiënt gewijzigd: 'Elke persoon waarbij door middel van gevalideerde PCR of andere nucleïnezuur-amplificatietest een infectie met SARS-CoV-2 is vastgesteld'. Het Protocol Bron en contactonderzoek is op de volgende punten gewijzigd: De overige nauwe contacten worden verdeeld in categorie 2a (blootstelling langer dan 15 minuten) en 2b (kortdurende hoogrisicoblootstelling). Hierdoor kan de mate van het risico op overdracht beter worden opgevolgd en kunnen bijbehorende maatregelen zo nodig per subgroep worden aangepast. | De GGD informeert de huishoudcontacten én de nauwe contacten (zowel categorie 2a als categorie 2b) telefonisch, en heeft halverwege en aan het einde van de monitoringsperiode nogmaals telefonisch contact met deze contacten. | De leefregels voor overige nauwe contacten zijn verduidelijkt: zij blijven thuis en mogen niet buiten de deur werken. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden in overleg met de GGD voor mensen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen. | Het beleid voor vliegtuigcontacten is nader toegelicht. | Nieuw: stappenplan COVID-19.
 • 18-05-2020: Tekst onder kopje Aerogeen aangepast: geen aanwijzingen voor aerogene verspreiding, ook niet via ventilatiesystemen. Achtergrondinformatie en literatuurreferenties: in de nieuwe bijlage.
 • 14-05-2020: Onder Indicaties voor diagnostiek nieuw subkopje Testbeleid overige groepen met daarin de groepen die per 18 mei ook getest kunnen worden. Hierin is de groep testbeleid bij besmettingsaccidenten ingevoegd.
 • 13-05-2020: Onder Diagnostiek/Testbeleid patiënten en zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19 nieuw subkopje Overig met daarin verwijzing naar richtlijn van VWS voor de uitbreiding van het testbeleid per 18 mei 2020 met mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners.
 • 12-05-2020: Bijlage Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen toegevoegd.
 • 11-05-2020: In Bron- en contactonderzoek bij 'overig contact bij 'minder dan 1,5 meter afstand' toegevoegd 'in dezelfde ruimte'.
 • 08-05-2020: In bijlage Uitgangspunten testen behorende bij versoepeling maatregelen beroepsgroepen toegevoegd waarvoor dit beleid per 11 mei ook geldt.
 • 07-05-2020: In de richtlijn, de bijlage testbeleid en de informatiebrieven is aangepast dat er niet meer gewacht hoeft te worden met testen tot er 24 uur klachten zijn, ook de criteria voor werkhervatting na een positieve test zijn uitgebreid. De bijlage PBM voor de thuiszorg heet nu PBM voor de wijkverpleging, vanwege de opsplitsing van thuiszorg in wmo-medewerkers en wijkverpleging. Onder Immunisatie alinea ingevoegd met informatie over BMR-vaccin: er is (nog) geen bewijs dat BMR-vaccin ook werkt tegen coronavirussen. In hoofdstuk Maatregelen zijn de volgende paragrafen nieuw of herzien: Maatregelen naar aanleiding van een melding van een bevestigde patiënt, Bronopsporing, Contactonderzoek, Monitoring Bron- en contactonderzoek, en Maatregelen ten aanzien van personen met klachten passend bij COVID-19; de in deze paragrafen beschreven maatregelen corresponderen met het gisteren gepubliceerde Protocol bron- en contactonderzoek. Op basis van ditzelfde protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 zijn tevens alle voorbeeldbrieven voor (de contacten van) een positief geteste COVID-19-patiënt aangepast.
 • 06-05-2020: Toegevoegd bij indicaties voor diagnostiek: mantelzorg en besmettingsaccidenten en nieuwe bijlage Uitgangspunten voor het testen van personen behorende bij het versoepelen van de maatregelen. In de paragraaf Maatregelen ten aanzien van personen met klachten passend bij COVID-19 en hun contacten is een nieuwe tabel opgenomen die aangeeft tot wanneer bevestigde COVID-19-patiënten in isolatie moeten blijven. Nieuwe bijlagen Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19Inhoudelijke onderbouwing met betrekking tot a-, pre- en vroegsymptomatische transmissie SARS-CoV-2 en Beleid PBM Wmo-ondersteuning toegevoegd. De paragrafen Besmettingsweg, Besmettelijke periode en Besmettelijkheid zijn aangepast. De bijlage 'Testbeleid zorgmedewerkers binnen ziekenhuis' is vervallen: in de ziekenhuizen wordt het eigen ziekenhuisbeleid gevolgd.
 • 04-05-2020: De tekst onder Immunisatie/Andere vaccins over de pneumokokkenvaccinatie is aangepast op basis van het advies van de Gezondheidsraad op 20 april 2020 en het besluit van de staatssecretaris van VWS op 30 april (kamerbrief). 
 • 02-05-2020: Toegevoegd: indirecte transmissie
 • 01-05-2020: In Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis toegevoegd: Deze uitgangspunten hebben betrekking op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners buiten het ziekenhuis. Ze zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor medewerkers (besmettingsrisico’s) ingeval van (verdenking op) Covid-19. De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend met context en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten. 
 • 30-04-2020: Op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten is 'areosolvormende handelingen' aangepast in 'medische procedures'. Ook is op verschillende plekken in de richtlijn de link opgenomen naar de Leidraad
  Medische procedures die een infectieuze aerosol genereren (IAGP) met SARS-CoV-2. In de bijlage 'Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis' worden de sectoren niet meer allemaal opgesomd en de voorwaarde voor het leveren van directe zorg binnen 1,5 m afstand is verlaten.
 • 28-04-2020: De bijlage 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' is aangepast naar de bijlage 'Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis'. Het testbeleid voor de verschillende sectoren buiten ziekenhuis is vorige week namelijk drastisch aangepast, waarmee de verschillen onderling zo goed als nihil zijn geworden. Om deze reden is hier nu één testbeleid geformuleerd voor alle zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit beleid vervangt de vorige 'Uitgangspunten inzetten en testten zorgmedewerkers' en alle daarbij behorende nadere uitwerkingen per sector (met uitzondering uiteraard van de uitwerking voor zorgmedewerkers binnen ziekenhuizen).
 • 23-04-2020: In de bijlage Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis zijn de uitgangspunten vereenvoudigd en ingekort; en het testen van een zorgmedewerker met klachten is toegevoegd. In de bijlage Beleid PBM voor de thuiszorg is het laagdrempelig testen van een thuiszorgmedewerker toegevoegd.
 • 21-04-2020: Een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19, die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan getest worden. Definitie risicogroepen nader gespecificeerd vanuit het 65e OMT in richtlijn en bijlagen Testbeleid risicogroepen COVID-19 en Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers.
 • 20-04-2020: Huisartsenzorg, verloskundigen en kraamzorg: het algemene testbeleid is aangepast omdat de testcapaciteit is uitgebreid. Hierdoor is het direct testen van medewerkers met klachten bovenaan komen te staan in de uitwerkingen en zijn de flowcharts vervallen omdat er geen toegevoegde waarde meer was. 
 • 17-04-2020: Diverse wijzigingen en updates bijlage Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19. Bijlage Uitgangspunten inzet en testbeleid zorgmedewerkers aangepast in verband met de uitgebreide testcapaciteit, zie versiebeheer in de bijlage zelf.
 • 15-04-2020: links toegevoegd in Overzicht testbeleid.
 • 14-4-2020: toegevoegd paragraaf Natuurlijke immuniteit: 'De mate en duur van natuurlijke immuniteit na een doorgemaakte infectie is nog niet bekend en hangt mogelijk samen met de ernst van de doorgemaakte infectie. (ECDC)'
  Bijlage 'Verdenking COVID-19 op vrachtschepen B-havens' toegevoegd.
 • 10-04-2020: door verruiming van de testcapaciteit worden bepaalde zorgmedewerkers met klachten van verkoudheid en/of hoesten en/of koorts direct getest. Aangepast in 'Indicaties Diagnostiek' en in de flowcharts voor gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, intramurale GGZ, instellingen voor jeugdzorg en wijkverpleging en huishoudelijke hulp.
 • 09-04-2020: Bijlagen Inzet en testbeleid medewerkers wijkverpleging en huishoudelijke hulp en verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige-woonvormen aangepast.
 • 08-04-2020: Bijlage Inzet en testbeleid medewerkers geestelijke gezondheidszorg toegevoegd (nieuw). Bijlagen Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg, wijkverpleging en huishoudelijke hulp en verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige-woonvormen aangepast.
 • 07-04-2020: toegevoegd arboparagraaf Risicogroepen met link naar de nieuwe bijlage onder (Zorg)medewerkers: lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers met de definitie en uitgangspunten voor de inzet van kwetsbare medewerkers. Aanpassingen in Zorgmedewerkers inzet en testbeleid (bij koorts thuisblijven tot koortsvrij ipv tot klachtenvrij, de vraag over een onbeschermd contact met bevestigde COVID-pos patiënt is eruit gehaald, verschil in werken met lichamelijk kwetsbare of lichamelijk gezonde personen is verlaten). Link naar advies toegevoegd bij Preventie > Immunisatie bij 'Aanvullende vaccinatie tegen pneumokokken (PPV23) wordt op dit moment niet geadviseerd bij SARS-CoV-2-infectie ter preventie van een secundaire bacteriële pneumonie'. 
 • 03-04-2020: Bijlage Preventiebeleid Hoogrisicogroepen is vervallen - de daarin beschreven maatregelen gelden voor alle inwoners van Nederland en zijn uitgewerkt in 'Testbeleid risicogroepen COVID-19' en in paragraaf Risicogroepen. In Indicaties voor diagnostiek was weggevallen dat voor medewerkers kraamzorg dezelfde uitgangspunten gelden als voor verloskundigen, dit is toegevoegd. Toegevoegd aan Diagnostiek: per 18 maart 2020 is het advies om bij afname diagnostisch materiaal FFP1 (of minimaal een chirurgisch mondneusmasker) te gebruiken. Zie advies OMT. In Overzicht testbeleid zijn in de verschillende flowcharts wijzigingen aangebracht en is een nieuwe flowchart toegevoegd. Paragrafen Besmettelijke periode en Ziekteverschijnselen zijn aangepast. 
 • 02-04-2020: Bijlage 'Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19' toegevoegd. De paragraaf 'Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers' is bijgewerkt met links naar alle actuele adviezen en protocollen.
 • 01-04-2020: De diverse informatiebrieven zijn ook beschikbaar in het Engels. Testbeleid voor patiënten en zorgmedewerkers is aangepast (zie paragraaf Indicaties voor diagnostiek). De 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' zijn nu ook nader uitgewerkt voor 'zorgmedewerkers binnen ziekenhuizen' in een aparte bijlage. De bijlage 'Testbeleid risicogroepen COVID-19' toegevoegd. Bijlage noodzakelijk zittend vervoer: Het mondneusmasker is geschrapt voor de chauffeur. 
 • 31-03-2020: Het protocol thuisisolatie van een patiënt met COVID-19 is verwijderd, er was geen meerwaarde meer ten opzichte van de leefregels en informatiebrieven. Het protocol zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patient is vervangen door twee arboparagrafen in Maatregelen en Wering van werk, school en kindercentrum. De 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' zijn nu ook nader uitgewerkt voor de zorgmedewerkers ambulancedienst.
 • 30-03-2020: Protocol Noodzakelijk zittend vervoer aangepast. Toegevoegd: 'Voor vervoer van personen zonder klachten geldt dit protocol niet. Bekijk het eigen protocol van de vervoerder.' De 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' zijn verder uitgewerkt voor drie specifieke sectoren: gehandicaptenzorgverpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen en wijkverpleging en huishoudelijke hulp.
 • 27-03-2020: Paragrafen Zwangeren, protocol Noodzakelijk zittend vervoer (Zie bijlage) en overzicht van leefregels en informatiebrieven toegevoegd. 
 • 26-03-2020: Paragrafen 'Besmettelijke periode' en 'Besmettelijkheid' aangepast.
 • 25-03-2020: Bijlage 'Inzet en testbeleid medewerkers [specifiek voor de] huisartsenpraktijk' toegevoegd. Bijlage 'COVID-19, zwangerschap en werk' toegevoegd. Onder Diagnostiek is een tabel ingevoegd met het testbeleid vanaf 25 maart per sector. Bijlage 'Protocol zorgmedewerkers na contact COVID-19-patiënt' geactualiseerd. Bijlage 'Beleid PBM voor de thuiszorg' toegevoegd.
 • 24-03-2020: Bijlage 'Uitgangspunten inzet en testbeleid zorgmedewerkers' is toegevoegd. Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland is toegevoegd aan Uitvoerende laboratoria. Paragraaf 'Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers' aangepast. Protocol thuisisolatie geactualiseerd mbt PBM. De informatiebrieven (voor COVID-19-patiënten en voor hun huisgenoten; voor verkouden mensen; voor mensen met koorts met luchtwegklachten/benauwdheid en voor hun huisgenoten) zijn aangepast aan de aangescherpte maatregelen
 • 21-03-2020: de richtlijn is op diverse punten geactualiseerd en/of aangepast (Lactatie toegevoegd onder Besmettingsweg, 'Testbeleid personen met klachten passend bij COVID-19' is verplaatst naar hoofdstuk Diagnostiek, Meldingsplicht is aangepast n.a.v. verschuivingen in de richtlijn en het loslaten van de casusdefinitie voor een verdacht geval, kleine tekstuele wijzigingen).
 • 20-03-20 De casusdefinitie voor een verdacht geval is definitief losgelaten en verwijderd uit de richtlijn.
 • 19-03-2020: paragraaf Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers gewijzigd.
 • 18-03-2020: het beheer van de bijlage 'Medicamenteuze behandelopties' is overgenomen door SWAB. De link naar deze bijlage is vervangen door een link naar deze tekst op de SWAB-website.
 • 17-03-2020: wegens gewijzigde aanvraagprocedure zijn de bijlage 'Medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten met COVID-19' en de daarbij horende tekst 'Aanvraagprocedure remdesivir' aangepast.
 • 16-03-2020: Links naar Verenso advies voor verpleeghuizen en naar NVK-standpunt COVID-19 en kinderen toegevoegd. Bijlage 'COVID-19 en overlijden' toegevoegd.
 • 14-03-2020: Bijlage 'Preventiebeleid COVID-19 bij hoogrisicogroepen' toegevoegd.
 • 13-03-2020: Aanpassingen geldig vanaf 12 maart 2020 op diverse plaatsen in de richtlijn toegevoegd. Richtlijn geactualiseerd en in LCI-richtlijnenformat gezet.
 • 12-03-2020: Casusdefinitie aangepast: de epidemiologische link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten.Tevens is het testbeleid aangepast: er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts EN respiratoire symptomen (hoesten of dyspnoe).
 • 11-03-2020: Casusdefinitie aangepast: Macau en Singapore verwijderd uit wijdverspreide transmissie en Noord-Italië met provincies gewijzigd naar Italië. Opsomming met landen lokale transmissie gewijzigd naar: Inmiddels is er in zeer veel landen sprake van lokale transmissie, zie de meest recente WHO situation reports.
 • 10-03-2020: Bijlage 'Protocol beleid contacten' is gesplitst in twee protocollen: het 'Protocol contacten bevestigde patiënt met COVID-19' (bijlage 4) en het 'Protocol zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19' (bijlage 5). (De voormalige bijlage 5 'Arbo-inf@ctberichten' is vervallen als bijlage en vervangen door een link naar het Arbo-inf@ctarchief op de website van de NCvB.)
 • 09-03-2020: Verduidelijking beleid zorgmedewerkers. 
 • 07-03-2020: Informatiebrief 5 is eveneens aangepast op basis van de wijzigingen van gisteren. Bijlage 'Voorlopig behandeladvies' is aangepast n.a.v. commentaar: de titel/tekst is gewijzigd naar 'medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten', omdat er geen 'behandeladvies' gegeven kan worden vanwege ontbrekende data over effectiviteit en/of veiligheid van medicijnen.
 • 06-03-2020: Bijlage 'Protocol beleid contacten' aangepast. Dit beleid geldt ook voor huisartsen en ambulancemedewerkers. Belangrijkste aanpassing is dat de categorie hoogrisicocontacten is beperkt tot medewerkers die volledig onbeschermd aerosolvormende handelingen hebben uitgevoerd. Tevens zijn de informatiebrieven 3, 4 en 6 aangepast aan de wijzigingen in het testbeleid bij contacten.
 • 05-03-2020: In bijlage 'Protocol thuisisolatie' is de duur van de isolatie aangepast (klachtenvrij + 2 keer negatief getest met 24 uur tussentijd). In bijlage 'Protocol beleid contacten van een patiënt met COVID-19' is de termijn voor alert zijn op luchtwegklachten en het beperken van sociale contacten aangepast voor hoogrisicocontacten zonder symptomen. Onder paragraaf Preventie is een subparagraaf Preventieve maatregelen werk toegevoegd.
 • 04-03-2020: Hoofdstuk Preventie toegevoegd.
 • 03-03-2020: Casusdefinitie geüpdatet met Aanvullende indicaties voor diagnostiek intramuraal conform (Lab)inf@cts. Bijlage 'Procedure afnemen materiaal coronavirus bij huisbezoek met twee personen', een product van GGD Amsterdam en GGD Kennemerland toegevoegd. Hoofdstuk en bijlage 'Voorlopig behandeladvies' toegevoegd. Aangepast onder 'Opname (verdachte) patiënt': FFP1-masker biedt voldoende bescherming voor gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19.
 • 01-03-2020: Casusdefinitie en informatiebrief voor huisgenoten patiënten thuisisolatie en informatiebrief voor hoogrisicocontacten bevestigde patiënten aangepast op basis van de actualiteit van afgelopen weekend.
 • 29-02-2020: Informatiebrief voor hoogrisicocontacten van bevestigde patiënten aangepast: gedurende monitoring niet naar werk. Om 22.00 uur is een tweede versie, met een verfijning in de adviezen voor de werksituatie, toegevoegd. 
 • 28-02-2020: Casusdefinitie aangepast op basis van internationale afstemming bij ECDC.
 • 27-02-2020: De informatiebrief voor contacten is aangepast en daarbij onderverdeeld in twee brieven: één voor hoog- en één voor laagrisicocontacten van bevestigde patiënten.
 • 26-02-2020: In bijlage 3 en informatiebrieven 2, 3 en 4 is ‘desinfecteren’ met chloorbleekloog is aangepast in ‘reinigen’ (het betreft een extra reinigingsstap van handcontactpunten na ‘normaal’ reinigen). Hiertoe is besloten na contact met de brancheorganisatie van desinfectiemiddelenleveranciers.
 • 25-02-2020: De casusdefinitie is aangepast op basis van internationale afstemming bij ECDC.
 • 24-02-2020: De casusdefinitie is tijdelijk aangepast op basis van de actualiteit van afgelopen weekend. Naar verwachting zal ECDC morgen met een nieuwe casusdefinitie komen.
 • 17-02-2020: Bijlage '(Voorlopig) triage- en diagnostiekalgoritme' aangepast.
 • 13-02-2020: De (voorbeeld)informatiebrieven, te gebruiken door GGD'en als informatie voor patiënten, huisgenoten en contacten zijn uitgebreid met 2 nieuwe brieven (voor bevestigde patiënten en voor contacten van bevestigde patiënten). De informatiebrieven voor verdachte patiënten en voor huisgenoten zijn aangepast.
 • 13-02-2020: De nieuwe namen COVID-19 (voor de ziekte) en SARS-CoV-2 (voor het virus) vervangen de voorlopige naam 2019-nCoV in richtlijn en bijlagen.
 • 12-02-2020: Hoofdstuk 'Epidemiologische karakteristieken' toegevoegd.
 • 11-02-2020: Bijlage 'Afnametechniek specifieke virale diagnostiek' toegevoegd. 
 • 08-02-2020: Informatiebrieven toegevoegd. Informatiebrief over verdachte patiënt in thuissituatie met dank aan GGD Twente.
 • 07-02-2020: Bijlagen '(Voorlopig) triage- en diagnostiekalgoritme', 'Protocol thuisisolatie van patiënt' en 'Protocol beleid contacten' geactualiseerd; casusdefinitie herzien.
 • 05-02-2020: Bijlage '(Voorlopig) triage- en diagnostiekalgoritme' geactualiseerd.
 • 04-02-2020: Bijlage 'Stappenplan bij bevestigde patiënt' toegevoegd.
 • 31-01-2020: Op 30 januari 2020 heeft de WHO de uitbraak tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC-status) uitgeroepen. Bijlagen 'Arbo-infact' en 'Protocol beleid contacten' toegevoegd.
 • 29-01-2020: Eerste versie online inclusief de Bijlage '(Voorlopig) triage- en diagnostiekalgoritme'.