Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 20 april 2021 (versiebeheer zie onderaan pagina) | Zie ook Verpleegkundig stappenplan COVID-19 en Informatiebrieven

NB. Actuele zaken worden door middel van (Lab)Inf@ctberichten gecommuniceerd en daarna zo spoedig mogelijk verwerkt op de website. Bij discrepanties is het (Lab)Inf@ctbericht leidend boven deze bijlage.

Inleiding en uitgangspunten

 

 • Bron- en contactonderzoek (BCO) is een essentieel onderdeel van de bestrijding van de huidige COVID-19-epidemie. De uitvoering is een verantwoordelijkheid van gemeenten (Art 6, lid 1c, Wet publieke gezondheid (Wpg)).
 • Bron- en contactonderzoek kan pas geïnitieerd worden als er een melding is gedaan. In de Wpg is vastgelegd dat Groep-A-infectieziekten, zoals COVID-19, onverwijld na vaststellingen gemeld moeten worden door de behandelend arts en het laboratorium (Art 22-25). Ook een ongewoon aantal zieken moet gemeld worden door het hoofd van de instelling (Art 26).
 • Het doel van bron- en contactonderzoek is om contacten te identificeren, hen te informeren over de blootstelling en risico op besmetting, hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen en hen hierin te begeleiden. Bijzondere aandacht in het contactonderzoek bij COVID-19 betreft contacten die kwetsbaar zijn en contacten die werken met deze kwetsbare personen, zoals zorgmedewerkers.
 • De rol van bron- en contactonderzoek in de bestrijding van COVID-19 varieert per fase van de pandemie. In een fase van transitie/exit is het meenemen van alle contacten essentieel om de epidemie blijvend in te kunnen dammen.
 • Contactonderzoek verkort de duur tussen het ontstaan van klachten en het starten van isolatiemaatregelen, en reduceert daarmee transmissie (1). 
 • Als leidraad voor het protocol is het Technical Report van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) gebruikt (2,3).

Bronopsporing

Bij een persoon met bevestigde COVID-19 voert de GGD brononderzoek uit.
 

 • Vraag bij elke bevestigde persoon na waar hij/zij in de incubatieperiode is geweest (o.a. reisgeschiedenis), en of er contact is geweest met iemand met een bevestigde COVID-19-infectie, zodat een mogelijke bron kan worden vastgesteld.
 • Wees lokaal, regionaal en landelijk alert op bijzondere clustering van cases. Doe nader onderzoek als dat het geval is en neem zo nodig aanvullende maatregelen.

Contactonderzoek

Bij een persoon met bevestigde COVID-19 voert de GGD contactonderzoek uit. De GGD initieert het contactonderzoek zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur nadat een melding van een persoon met (laboratorium)bevestigde COVID-19 is ontvangen. Snelle melding bij GGD door laboratorium en behandelend arts, inclusief contactgegevens, is essentieel voor de start van een bron- en contactonderzoek. 

 

Besmettelijke periode

Bij symptomatische infecties begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de persoon 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7* dagen na start van de symptomen.

 

Bij asymptomatische infecties begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname.

 

Definitie contacten
Contacten worden onderscheiden in drie categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten en 3. overige (niet nauwe) contacten.

 

 1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon.**
 2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd:
  2a. Personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode**, ***,**** . Personen die een melding vanuit de app CoronaMelder hebben gekregen worden als overige nauwe contacten beschouwd. Voor vliegtuig-, bus- en treincontacten is verderop in dit protocol uitgewerkt wie van de passagiers en bemanningsleden voldoen aan de definitie overige nauwe contacten. 
  2b. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.
 3. Als overige (niet nauwe) contacten worden beschouwd:

3a Personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de bevestigde persoon op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

3b Personen die op minder dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode gedurende minder dan 15 minuten (waarbij geen sprake was van hoogriscoblootstelling, zie 2b)

 

* Bij immuungecompromitteerde patiënten wordt minimaal 14 in plaats van 7 dagen gehanteerd (zie Richtlijn, paragraaf Besmettelijke periode). 

 

** Indien een contact (huisgenoot of overig nauw contact) zelf een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), worden de maatregelen conform categorie 3-contacten (overige (niet nauwe) contacten), gevolgd. Dit advies geldt niet voor personen van 70 jaar of ouder, immuungecompromitteerden, verpleeg- of verzorgingshuisbewoners en anderen met een verminderde weerstand.

 

*** Zorgmedewerkers die volledige persoonsbeschermende middelen (chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.

Bij zorgmedewerkers die (preventief) een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode, zonder tevens een bril en een schort, kan het beleid voor overige (niet nauwe) contacten, categorie 3, gevolgd worden.

 

NB Een zorgmedewerker die zorg verleent aan een persoon met een bewezen of verdachte SARS-CoV-2-besmetting dient te allen tijde volledige PBM (chirurgisch mondneusmasker minimaal type IIR, handschoenen, bril en schort) te gebruiken!

 

**** Bij zorgmedewerkers die positief getest zijn en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode, wordt nagegaan of zij tijdens het contact met cliënten: 1) asymptomatisch waren, 2) ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II hebben gedragen en 3) handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan én de preventieve maatregelen consequent en adequaat zijn toegepast, is de kans op besmetting van cliënten minimaal, en worden zij niet als contact beschouwd. Als niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, worden ze gezien als categorie 2-contact.

Bij twijfel of het mondneusmasker wel of niet adequaat is toegepast, worden de cliënten als categorie 3-contacten beschouwd.

 

Beleid bij asymptomatische infecties

Een index die op het moment van testen geen klachten heeft blijft in ieder geval 5 dagen na testafname in isolatie. De huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 dagen in quarantaine. Daarmee is het beleid voor contacten van een asymptomatische index hetzelfde als voor contacten van een symptomatische index.

Dit advies is gebaseerd op de bevinding dat de pre-symptomatische episode doorgaans 1-5 dagen duurt, en dat tijdens deze episode transmissie kan plaatsvinden. Ook personen die asymptomatisch zijn (en blijven) kunnen besmettelijk zijn. 

Beleid bij huisgenoten (categorie 1)

De GGD informeert huisgenoten (inclusief kinderen) mondeling en schriftelijk met het advies om:

 • gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de index in quarantaine te gaan; quarantaine betekent strikt thuisblijven;
 • bij het ontstaan van klachten direct contact op te nemen met de GGD voor beoordeling van de klachten en het inzetten van diagnostiek, ook als iemand eerder negatief is getest;
 • zich zo spoedig mogelijk te laten testen, ook als zij geen klachten hebben, zodat een besmetting snel ontdekt kan worden en contactopsporing gestart kan worden. Als de test afgenomen is binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijke persoon, blijft het contact in quarantaine.
 • zich vanaf 5 dagen (tot 10 dagen) na de laatste blootstelling te laten testen met een (LAMP-) PCR- of antigeensneltest. Voor kinderen t/m 6 jaar kan dit, indien beschikbaar, d.m.v. een speekseltest. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven.
   

De GGD zorgt ervoor dat huisgenoten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden indien de klachten passen bij COVID-19, ook als zij eerder negatief getest zijn. De quarantaine van een huisgenoot wordt opgeheven: 

 • 10 dagen na het laatste contactmoment met de bevestigde persoon of, als blootstelling voortduurt, 10 dagen nadat de bevestigde persoon 1 dag klachtenvrij is én ten minste 7 dagen na de start symptomen (bij immuungecompromitteerde patiënten wordt minimaal 14 in plaats van 7 dagen gehanteerd; zie LCI-richtlijn COVID-19) én de huisgenoot geen klachten heeft gekregen in deze periode. 

óf 

 • na een negatieve uitslag van (LAMP-) PCR- of antigeensneltest, mits deze is afgenomen 5 of meer dagen na het laatste contact met de index. 
   

Er is nog een kleine kans dat iemand die 5 of meer dagen na de laatste blootstelling negatief is getest toch geïnfecteerd is. Daarom wordt huisgenoten bij wie de quarantaine eerder dan 10 dagen na het laatste blootstellingsmoment wordt opgeheven op basis van een negatieve uitslag van (LAMP) PCR- of antigeensneltest* geadviseerd om: 

 • als er klachten ontstaan of (bestaande) klachten veranderen of toenemen, zich opnieuw te laten testen en thuis te blijven totdat de uitslag bekend is.
 • zoveel mogelijk het contact met personen met een verhoogd risico op gecompliceerd beloop van COVID-19 te vermijden tot en met 10 dagen na de blootstelling.
   

* Vanwege de lagere sensitiviteit van de antigeensneltest ten opzichte van de (LAMP-) PCR-test is deze niet geschikt voor het testen van zorgmedewerker op of na dag 5 na blootstelling.

Voor zorgmedewerkers: zie Testbeleid en inzet zorgmedewerkers.

Voor mensen die aan boord van vliegtuigen of internationale veerboten werken geldt dat zij in omstandigheden werken waar het niet mogelijk is om bij het ontstaan van klachten zich opnieuw te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is. Deze medewerkers kunnen daarom pas 10 dagen na het laatste blootstellingsmoment weer werken in de internationale (vlieg)vaart. Uiteraard kunnen ze in de tussenliggende dagen ander werk doen.

De GGD heeft aan het begin, halverwege en aan het eind van de monitoringsperiode telefonisch contact met de huisgenoot om de opvolging van de quarantainemaatregelen, het testen na 5 dagen en het ontstaan van klachten te bespreken. Transmissie onder gezinsleden kan leiden tot verlenging van de quarantaine- en monitoringsperiode. De belmomenten worden hierop aangepast door de GGD.

Beleid bij overige nauwe contacten (categorie 2)

De GGD informeert overige nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het advies om:

 • gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de bevestigde persoon thuis te blijven  Dit betekent dat zij:
  • niet naar hun werk gaan (thuiswerken);
  • geen gebruik maken van openbaar vervoer, geen bezoek ontvangen en zeker geen bezoekers met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19;
  • minimaal 1,5 meter afstand houden van andere personen als het contact om dringende redenen wel buiten de deur treedt;
  • bij het ontstaan van klachten direct contact opnemen met de GGD voor beoordeling van de klachten en het inzetten van diagnostiek, ook als iemand eerder negatief is getest.
 • zich zo snel mogelijk te laten testen, ook als zij geen klachten hebben, zodat een besmetting snel ontdekt kan worden en contactopsporing gestart kan worden  Dit is vooral zinvol als het interval tussen deze test en dag 5 na de laatste blootstelling 2 of meer dagen is. Als de test afgenomen binnen 5 dagen na de laatste blootstelling aan de besmettelijk persoon, blijft het contact in quarantaine, ook als de testuitslag negatief is. 
 • zich tevens vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling laten testen met een (LAMP-) PCR- of antigeensneltest. Voor kinderen t/m 6 jaar kan dit, indien beschikbaar, d.m.v. een speekseltest. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven.
   

De GGD zorgt ervoor dat ‘overige nauwe contacten’ zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen bij COVID-19, ook als zij eerder negatief getest zijn.

De quarantaine van het nauwe contact wordt opgeheven:

 • 10 dagen na het laatste contactmoment met de bevestigde persoon indien er geen klachten zijn ontstaan; 

óf

 • na een negatieve uitslag van een (LAMP-)PCR- of antigeensneltest, die minimaal 5 dagen na het laatste contact met de index is afgenomen. 
   

Er is nog een kleine kans dat iemand die 5 of meer dagen na de laatste blootstelling negatief is getest toch geïnfecteerd is. Daarom wordt overige nauwe contacten bij wie de quarantaine eerder dan 10 dagen na het laatste blootstellingsmoment wordt opgeheven op basis van een negatieve (LAMP-) PCR- of antigeensneltest* geadviseerd om: 

 • als er klachten ontstaan of (bestaande) klachten veranderen of toenemen, zich opnieuw te laten testen en thuis te blijven totdat de uitslag bekend is;
 • zoveel mogelijk het contact met personen met een verhoogd risico op gecompliceerd beloop van COVID-19 te vermijden tot en met 10 dagen na de blootstelling.
   

*  Vanwege de lagere sensitiveit van de antigeensneltest ten opzichte van de (LAMP-)PCR-test, is deze niet geschikt voor het testen van zorgmedewerkers op of na dag 5 na blootstelling.

Voor zorgmedewerkers: zie Testbeleid en inzet zorgmedewerkers.

Voor mensen die aan boord van vliegtuigen of internationale veerboten werken geldt dat zij in omstandigheden werken waar het niet mogelijk is om bij het ontstaan van klachten zich opnieuw te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is. Deze medewerkers kunnen daarom pas 10 dagen na het laatste blootstellingsmoment weer werken in de internationale (vlieg)vaart. Uiteraard kunnen ze in de tussenliggende dagen ander werk doen.

De GGD heeft aan het begin en aan het eind van de monitoringsperiode telefonisch contact met de nauwe contacten om de opvolging van de maatregelen, het testen na 5 dagen en het ontstaan van klachten door te nemen.

Bijzondere situaties:
Omdat kinderen niet altijd 1,5 meter afstand houden (Zie Rijksoverheid.nl), zullen veel contacten van personen met COVID-19, als de index een kind is, aangemerkt kunnen worden als overig nauw contact (categorie 2). Dit kan bij een kind met COVID-19 leiden tot veel nauwe contacten en grootschalige quarantaine. Het contactonderzoek bij kinderen <18 jaar met COVID-19 is verder uitgewerkt in de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) en de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar.

Personen die een notificatie vanuit de app CoronaMelder hebben gekregen zijn niet altijd in beeld bij de GGD, en kunnen dan niet door de GGD geïnformeerd en gemonitord worden. Via de app krijgen deze personen adviezen over quarantaine en testen. 

Beleid bij overige (niet nauwe) contacten (categorie 3)

De GGD zorgt ervoor dat contacten worden geïnformeerd over de vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving. De contacten krijgen het advies om:

 • algemene maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (social distancing, goede hoest- en handhygiëne);
 • alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), en de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten diagnostiek;
 • een afspraak te maken om zich op (of rond) dag 5 na laatste contact met index te laten testen, ook als zij geen klachten hebben, zodat een infectie snel vastgesteld kan worden; bij voorkeur worden contacten getest met een (LAMP-) PCR- of antigeensneltest; zij hoeven in afwachting van de testuitslag niet thuis te blijven.
 • Indien een contact zelf een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), is het niet zinvol om zonder klachten te testen, omdat mensen nog langdurig viraal materiaal kunnen uitscheiden, zonder dat zij opnieuw besmet of besmettelijk zijn. Alleen als duidelijke klachten ontstaan waarbij er toch het vermoeden van een herinfectie bestaat, wordt testen geadviseerd.

Als overige (niet nauwe) contacten klachten krijgen die passen bij COVID-19, dan zorgt de GGD ervoor dat zij zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, ook als zij eerder negatief getest zijn. In afwachting van de testresultaten blijven zij strikt thuis en maken een overzicht van hun eigen contacten vanaf 2 dagen voorafgaand aan het ontstaan van de klachten.

Beleid bij vliegtuigcontacten

Onderzoek naar de contacten in het vliegtuig, voor zowel passagiers als bemanningsleden, wordt uitgevoerd door GGD Kennemerland.

Contactonderzoek van vliegtuigcontacten wordt opgestart als de index in de besmettelijke periode aan boord van een vliegtuig heeft gezeten. Gegevens van de index worden door de betreffende GGD doorgegeven aan GGD Kennemerland via het meldingsformulier (beschikbaar op GGD Kennisnet of op de website van GGD Kennemerland).

De volgende vliegtuigcontacten worden als ‘overig nauw contact’ (categorie 2a) gedefinieerd:

 • passagiers zittend binnen 2 stoelen afstand voor-, achter- en zijwaarts van de index (max 24 contacten), waarbij het gangpad als een rij stoelen wordt beschouwd en vliegtuigcompartimenten/secties als grens (zie ook SeatGuru.com);
 • bemanningsleden die intensief contact hebben gehad met de index (bijvoorbeeld omdat extra zorg is verleend).
   

Indien een bemanningslid besmettelijk was: passagiers met wie dit bemanningslid intensief contact heeft gehad (bijvoorbeeld omdat extra zorg is verleend) en direct samenwerkende collega’s die cumulatief meer dan 15 minuten contact hadden op minder dan 1,5 meter afstand. In de praktijk zullen dit vaak de bemanningsleden zijn die in hetzelfde compartiment/sectie hebben gewerkt.

Overige bemanningsleden en andere medereizigers worden beschouwd als overige niet-nauwe contacten als zij niet-intensief contact hebben gehad met de index (categorie 3). Deze contacten hoeven niet door de GGD te worden geïnformeerd over de blootstelling omdat ze sowieso al geadviseerd worden om in quarantaine te gaan bij thuiskomst, waarbij ze zich kunnen laten testen vanaf dag 5 na aankomst in Nederland.

Beleid bij internationale trein- en buscontacten

Contactopsporing van internationale bus- en treinreizigers is alleen mogelijk indien er bruikbare plaatsgegevens en contactgegevens van passagiers beschikbaar zijn. In de praktijk kan contactonderzoek worden uitgevoerd bij passagiers als: 

 • boekingen plaatsvinden met vaste zitplaatsen, zoals bij EUROSTAR en Thalys Passagiers die binnen een straal van 2 stoelen (voor, achter en zijwaarts) zaten van de index worden beschouwd als overige nauwe contacten, waarbij het gangpad als 1 stoelrij geldt.
  Overige medereizigers  hoeven niet door de GGD te worden geïnformeerd over de blootstelling, omdat ze sowieso al geadviseerd worden om na thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan en zich te laten testen vanaf dag 5 na thuiskomst.  
 • boekingen niet met vaste zitplaats zijn, maar er wel gegevens van de passagiers beschikbaar zijn, zoals bij internationale bussen van touroperators  Alle medepassagiers van de index worden aangemerkt als overig niet nauw contact en kunnen via de touroperator middels een standaardbrief worden geïnformeerd.
   

Als er geen of maar zeer beperkt gegevens van reizigers beschikbaar zijn, is contactonderzoek niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij reizen met Flixbus, Eurolines, ICE en internationale intercity’s. 

Uitwerking van dit beleid (Handreiking bron- en contactopsporing internationale trein- en busreizen), contactgegevens van vervoerders en voorbeeldbrieven zijn te vinden op GGD-Kennisnet.

Beleid bij buitenlandse reizigers in Nederland

Als buitenlandse reizigers die in Nederland verblijven positief testen op COVID-19, worden de Nederlandse richtlijnen voor isolatie en BCO gehanteerd. De GGD van de regio waar de reiziger verblijft voert het contactonderzoek uit in Nederland. Buitenlandse reizigers in thuisisolatie of quarantaine mogen niet reizen, ook niet naar hun land van herkomst. Is dit toch noodzakelijk dan wordt overlegd met de GGD en/of de LCI. Verlaat een persoon met COVID-19 Nederland, dan informeert de GGD de LCI hierover. Zie ook de Handreiking reizen, toerisme en COVID-19: beleid voor patiënten en contacten.

Beleid bij contacten in het buitenland

Ook voor niet-Nederlandse huisgenoten en overige nauwe contacten die (nog) in het buitenland zijn, geldt dat zij geïnformeerd moeten worden over het risico dat zij hebben gelopen. Voorbeelden hiervan zijn mensen (familie, vrienden, collega’s en reisgenoten) waarmee de index tijdens zijn besmettelijke periode nauw contact heeft gehad in het buitenland of in Nederland, en die nu niet meer in Nederland zijn. zie ook de Handreiking reizen, toerisme en COVID-19: beleid voor patiënten en contacten.

Klachten waarbij er een indicatie is voor testen van contacten

Aangezien het huidige beleid gebaseerd is op intensief bron- en contactonderzoek zal een contact van een persoon met bevestigde COVID-19 laagdrempelig getest worden bij aanwijzingen van een van de klachten uit het gehele brede palet aan klachten van COVID-19. 

Contacten worden daarom getest als zij een of meerdere van de volgende klachten hebben: 

 • verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
 • (licht) hoesten;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • benauwdheid;
 • verhoging óf koorts.
   

En bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande klachten: 

 • algehele malaise;
 • hoofdpijn;
 • spierpijn;
 • pijn achter de ogen;
 • vermoeidheid en anorexie.
   

Minder voorkomend zijn: 

 • koude rillingen;
 • algehele pijnklachten;
 • pijn bij de ademhaling;
 • duizeligheid;
 • schorre stem;
 • prikkelbaarheid/verwardheid/ delier;
 • buikpijn;
 • diarree;
 • misselijkheid, overgeven;
 • conjunctivitis;
 • verschillende huidafwijkingen.

Monitoring bron- en contactonderzoek

Om de effecten van het bron- en contactonderzoek te monitoren wordt dagelijks vanuit HPZone informatie over contacten doorgegeven aan het RIVM middels een checkbox in HPZone. 

In HPZone worden de volgende gegevens gerapporteerd per contact:
•    persoonskenmerken (geslacht, geboortejaar, postcode);
•    link aan index (Osiris-nummer) of situatie;
•    categorie contact (type 1, 2 of 3-contact);
•    eerste en laatste dag blootstelling;
•    monitoringsperiode;
•    belcontacten tijdens monitoringsperiode;
•    ontstaan van klachten inclusief eerste ziektedag en soort klachten;
•    afgenomen diagnostiek en uitslag
•    GGD-regio.

Reguliere evaluatie zal plaatsvinden om het beleid waar noodzakelijk en mogelijk bij te stellen.

Informatiebrieven voor (huisgenoten en contacten van) positief geteste personen

De informatiebrieven zijn te vinden op deze overzichtspagina. Zie ook de Quarantaine Check COVID-19 (Rijksoverheid.nl).

Referenties

 1. Bi Q, Wu Y, Mei S, Ye C, Zou X, Zhang Z, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2020 Apr 27;
 2. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, having contact with COVID-19 cases in the European Union - second update 2020 [8 April 2020]. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2020.
 3. Contact tracing for COVID-19: current evidence and options for scale-up. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2020 Apr.

Versiebeheer

 • 20-04-2021: Het beleid voor overige, niet nauwe contacten is aangepast: voor contacten die zelf een infectie hebben doorgemaakt <8 weken geleden, is het niet zinvol om zonder klachten te testen.
 • 26-02-2021: Bij Contactonderzoek is toegevoegd onder welke voorwaarden cliënten van een positief geteste zorgmedewerker die in zijn besmettelijke periode met PBM gewerkt heeft, niet als contact worden beschouwd. 
 • 19-02-2021: Gebruik van antigeensneltest voor het testen op of na dag 5 na de laatste blootstelling voor contacten is toegevoegd naar aanleiding van het advies van het 99e OMT. Het beleid voor situaties waarbij een zorgmedewerker met PBM gewerkt heeft in de besmettelijke periode is toegevoegd. 
 • 04-02-2021: De aanvullende adviezen voor werknemers in de luchtvaart en internationale veerdiensten zijn toegevoegd. De tekst onder de kopjes Beleid bij vliegtuigcontacten en Beleid bij internationale trein- en buscontacten is nog enigszins aangepast.
 • 03-02-2021: Nav de adviezen van het 97e OMT (22 januari) is het BCO-protocol aangescherpt. Deze wijzigingen zijn in het protocol doorgevoerd, ook voor vliegtuigcontacten en internationale trein- en buscontacten.
  • De definitie van de contacten is gewijzigd: categorie 2a is uitgebreid met personen die cumulatief binnen een periode van 24 uur meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact zijn geweest met een index in diens besmettelijke periode; personen die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren met een besmettelijke index, worden aangemerkt als categorie 3a contact (voorheen categorie 3); personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter zijn blootgesteld aan een besmettelijke index, worden voortaan als categorie 3b-contacten beschouwd.
  • Er is een aanvullend advies voor testen van contacten, met als doel om de infecties snel op te sporen, snel isolatie in te kunnen stellen en contactopsporing te starten. contacten categorie 1 en 2 krijgen het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen, naast de test vanaf dag 5 in quarantaine. Contacten categorie 3 krijgen het advies om zich te laten testen, op of rond dag 5 na de blootstelling.
 • 25-01-2021: Het protocol is aangepast naar de meest recente regels over afstand houden bij kinderen.
 • 23-12-2020: De term 'patiënt' is, waar van toepassing, vervangen door '(bevestigde) persoon', aangezien mensen ook positief kunnen testen op SARS-CoV-2 zonder dat zij zorg behoeven.
 • 16-12-2020: Aan het advies om de maatregelen conform categorie 3-contacten te volgen als een contact (huisgenoot of overig nauw contact) zelf een (aangetoonde) infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden, zijn uitzonderingen toegevoegd; het advies geldt niet voor personen van 70 jaar of ouder, immuungecompromitteerden, verpleeg- of verzorgingshuisbewoners en anderen met een verminderde weerstand.
 • 14-12-2020: In Besmettelijke periode (kader) en Beleid asymptomatische personen aanpassingen. Bij asymptomatische infecties begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 5 dagen na de testafname. Beleid is zoals bij symptomatische infecties.
 • 04-12-2020: In paragraaf Beleid bij vliegtuigcontacten is een link toegevoegd naar het meldingsformulier op de website van GGD Kennemerland.
 • 02-12-2020: Isolatie bij asymptomatische personen met SARS-CoV-2 is verlengd van 3 naar 5 dagen.
 • 30-11-2020: Aanpassing quarantaine voor categorie 1- en 2-contacten waarbij vanaf 1 december 2020 de quarantaine opgeheven kan worden als een PCR-test negatief is op of na 5 dagen na de laatste blootstelling. Wijziging monitoringsperiode gesprekken voor categorie 2-contacten: het contactmoment halverwege de monitoringsperiode is vervallen. Toevoeging beleid bij internationale trein- en buscontacten. Toevoeging beleid bij contacten in het buitenland. Toevoeging dat mensen die zelf een bewezen infectie hebben doorgemaakt <8 weken geleden als categorie 3-contact worden beschouwd.
 • 28-10-2020: Uitzonderingssituatie bij zorgmedewerkers in het blauwe vak is aangepast.
 • 09-10-2020: Zin: 'Het contactonderzoek kan later worden aangevuld met digitale oplossingen zoals een anonieme track-and-trace-app, specifiek voor contacten die niet door/via de indexpatiënt kunnen worden benaderd' verwijderd, want de coronamelderapp wordt 10 oktober 2020 in gebruik genomen. | Verduidelijking (tekstuele toevoeging) bij beleid bij asymptomatische infecties I Aanpassing alinea 'Beleid bij overige nauwe contacten (categorie 2)'/ 'Uitzonderingen op bovenstaand beleid' nav aanpassingen in de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen'.
 • 03-09-2020: Beleid bij 'Overige nauwe contacten' is aangepast: kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar kinderopvang/school/bso en sporten (voorheen vanaf 4 jaar).
 • 28-08-2020: De uitgangspunten voor de belmomenten zijn: Er is geen verschil in belmomenten tussen categorie 1- en 2-contacten. Het 1e gesprek is voor uitleg en instructie, het 2e gesprek op dag 5 is om te informeren hoe het gaat en of er klachten zijn, het 3e gesprek checkt of er reden is om de quarantaine te verlengen. Als dat niet het geval is, is dit een afsluitend gesprek, waarmee de monitoring beëindigd wordt. Als er tussen twee belmomenten minder dan 2 dagen (48 uur) zit, dan vervalt een gesprek, en wordt de inhoud van de twee gesprekken gecombineerd).
 • 21-08-2020: De verandering van 20-08-2020 is teruggedraaid in afwachting van een uiteindelijke beslissing in het kader van het GGD-BCO-opschalingsplan.
 • 20-08-2020: Voor de categorie 2-contacten (overige nauwe contacten) vervalt het belmoment halverwege de monitoringsperiode. Toelichting: voor deze categorie contacten vindt het eerste belmoment vaak al enige dagen na het laatste blootstellingsmoment plaats, en is het interval tussen het eerste belmoment en het afsluiten van de monitoring relatief kort. Daarnaast is voor deze contacten de secundaire attack rate relatief laag vergeleken met die van de huishoudcontacten. Twee belmomenten (bij aanvang van de monitoring en ter afsluiting) zijn voor deze categorie voldoende.
 • 19-08-2020: Op basis van het OMT-advies is de quarantaineperiode bekort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Uit de nieuwste gegevens van het Nederlandse bron- en contactonderzoek blijkt: van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden, kreeg 99% COVID-19-klachten binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact.
 • 05-08-2020: Verduidelijking quarantainebeleid voor kinderen als ‘overige nauwe contacten’: leeftijd 4 t/m 12 jaar in plaats van ≤ 12 jaar. (Toelichting: de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen in categorie 2, overige nauwe contacten, geldt alleen voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. De reden hiervoor is het welzijnsprincipe, het belang van school- en sportparticipatie is in deze leeftijdsgroep groter dan het risico op eventuele verspreiding. Dit geldt niet voor kinderen in de andere leeftijdsgroepen.)
 • 23-07-2020: Onder Beleid bij overige nauwe contacten was 20-07-2020 per abuis een alinea blijven staan uit de vorige versie over mogelijke uitzonderingen t.a.v. thuisblijven; deze informatie was onjuist en de alinea is verwijderd.
 • 20-07-2020: Werken van contacten in is aangepast waarbij er geen uitzondering meer is voor personen met cruciale beroepen of werkzaam in vitale sectoren. Beleid bij overige nauwe contacten is aangepast (m.b.t. kinderen). Link naar Handreiking contact en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen en Handreiking reizen, toerisme en COVID-19 is toegevoegd.
 • 23-06-2020: Beleid bij vliegtuigcontacten is toegevoegd, beleid voor nauwe contacten bij asymptomatische personen is aangepast (nauwe contacten gaan in quarantaine tot 3 dagen na de testafname), beleid voor buitenlandse reizigers is toegevoegd
 • 12-06-2020: Beleid bij asymptomatische infecties duidelijker uitgewerkt. Beleid op kindercentra en basisscholen is opgenomen zoals verwoord in de Handreiking uitbraakonderzoek bij kindercentra en basisscholen. Link opgenomen naar Inzet en testbeleid zorgmedewerkers. 
 • 29-05-2020: Paragraaf 'Klachten waarbij er een indicatie is voor testen van contacten' toegevoegd.
 • 28-05-2020: Het beleid rondom asymptomatische dragers is toegevoegd. Informatiebrieven aangepast. Aanpassingen n.a.v. voortschrijdend inzicht bron- en contactopsporing, leesbaarheid en klachten waarbij getest wordt op COVID-19.
 • 20-05-2020: De overige nauwe contacten worden verdeeld in categorie 2a (blootstelling langer dan 15 minuten) en 2b (kortdurende hoogrisicoblootstelling). Hierdoor kan de mate van het risico op overdracht beter worden opgevolgd en kunnen bijbehorende maatregelen zo nodig per subgroep worden aangepast. | De GGD informeert de huishoudcontacten én de nauwe contacten (zowel categorie 2a als categorie 2b) telefonisch, en heeft halverwege en aan het einde van de monitoringsperiode nogmaals telefonisch contact met deze contacten. | De leefregels voor overige nauwe contacten zijn verduidelijkt: zij blijven thuis en mogen niet buiten de deur werken. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden in overleg met de GGD voor mensen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen. | Het beleid voor vliegtuigcontacten is nader toegelicht.
 • 11-05-2020: bij 'overig contact bij 'minder dan 1,5 meter afstand': toegevoegd 'in dezelfde ruimte'.
 • 07-05-2020: Links naar brieven toegevoegd
 • Vastgesteld LOI 29 april 2020. Publicatiedatum 6 mei 2020.