Wijzigingen in de LCI-richtlijnen en afgeleide producten 7 september t/m 31 december 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 7 september t/m 31 december 2018 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

Richtlijnen

Asplenie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/asplenie
Herzien 3 december 2018. Vaccinatieadviezen zijn gewijzigd volgens de laatste inzichten in de literatuur en andere (internationale) richtlijnen voor mensen met (functionele) hypo- en asplenie. Een overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2012), zie het schema bovenaan in de richtlijn. Vastgesteld LOI: 20 november 2018.

Hepatitis C

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-c
Gewijzigd 28 december 2018. In verband met de wijziging van de meldplicht per 1 januari 2019 (naast acute hepatitis C nu ook chronische infectie en herinfectie meldingsplichtig) zijn het hoofdstuk Diagnostiek en de paragraaf Meldingsplicht aangepast met de concepttekst van de momenteel lopende herziening (verwacht voorjaar 2019).

Kinkhoest

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest
Herzien 20 december 2018. Wijzigingen ten opzichte van de oude versie zijn:

 • Epidemiologie is uitgebreid en geactualiseerd.
 • Er is informatie toegevoegd over de mogelijkheid van asymptomatische verspreiders.
 • De bronnen van infectie en verloop bij baby's zijn uitgebreider beschreven.
 • Het ziekteverloop bij gedeeltelijk immune patiënten is toegevoegd.

Vastgesteld LOI: 20 november 2018. (In september waren al een nieuw hoofdstuk Diagnostiek en een stroomschema afhandeling kinkhoestmeldingen toegevoegd.)

Legionellose

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/legionellose
Gewijzigd 12 oktober 2018. Zin toegevoegd aan besmettingsweg: “Ook biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen een bron van Legionellapneumonie zijn (Loe18)”.

Meningokokken-meningitis en -sepsis

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis
Gewijzigd 21 december 2018. In Bijlage 3 'Onderbouwing maatregelen' toegevoegd dat meningokken B-vaccin inmiddels beter verkrijgbaar is in Nederland, maar dat beleid postexpositievaccinatie (alleen MenACWY) ongewijzigd is.

Rabiës

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rabies
Gewijzigd 31 oktober 2018. Aanpassing in tekst en bijlage 3 naar aanleiding van nieuw beleid PEP per 1 november 2018.

Gewijzigd 7 november 2018. Uitzonderingen toegevoegd aan bijlage 2.

Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA-infecties en ­dragerschap

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/staphylococcus-aureus-infecties-inclusief-mrsa
Herzien 19 december 2018. Nieuw en anders ten opzichte van de oude richtlijn:

 • Er is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen S. aureus en MRSA, en tussen dragerschap en infectie.
 • Duidelijke afbakening van de doelgroep van deze richtlijn (alleen gericht op de extramurale setting).
 • Onder ‘Verwekker’ is ook de aanwezigheid van het mecC-gen toegevoegd als indicator voor MRSA.
 • Genetisch onderscheid tussen CA-MRSA en HA-MRSA toegevoegd.
 • Uitleg over LA-MRSA toegevoegd.
 • Bron- en contactonderzoek MRSA: indicaties toegevoegd waarbij ook bij een enkel geval van dragerschap of infectie BCO geadviseerd wordt. Indicaties toegevoegd waarbij ook bij een cluster van dragerschap BCO geadviseerd wordt.
 • Vrijwillige melding van uitbraken van MRSA aan het SO-ZI/AMR toegevoegd.
 • Bijlage 1: Maatregelen voor personen met MRSA-dragerschap in de thuissituatie toegevoegd. Maatregelen voor werknemers met dragerschap of infectie toegevoegd.
 • Nieuwe bijlage 3 toegevoegd: Checklist voor plaatsing van een MRSA-drager in een setting met kwetsbare personen die regelmatig het ziekenhuis bezoeken.

Vastgesteld LOI: 20 november 2018.

Tetanus

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus
Gewijzigd 7 september 2018. Alleen los tetanusvaccin wordt vergoed als PEP/PREP. Daarom in de richtlijn dat DTP de voorkeur heeft, maar dat tetanustoxoid als PREP en PEP in Nederland om tetanus te voorkomen ook een mogelijkheid is.

Zesde ziekte

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/zesde-ziekte
Herzien 13 december 2018 (met uitzondering van het hoofdstuk Diagnostiek). Nieuw en anders ten opzichte van de oude richtlijn:

 • Vooral de literatuurverwijzingen en epidemiologische gegevens zijn geactualiseerd.

Vastgesteld LOI: 20 november 2018. Diagnostiek en arbeidsgerelateerde paragrafen worden momenteel herzien.

Draaiboeken

Seksuele gezondheid, het consult

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/consult-seksuele-gezondheid
Nieuw 6 november 2018. Publicatie van deeldraaiboeken 7 (Soa-gerelateerde syndromen), 9 (Hiv-PREP) en 15 (Fysiologie en normaliteitsvragen). Vastgesteld LOI-SG: 29 mei 2018.

Gewijzigd 6 november 2018. Enkele tekstuele wijzigingen in deeldraaiboek 6 (Testbeleid), vooral m.b.t. testbeleid syfilis en testbeleid hepatitis C.

Soa en hiv partnermanagement

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/partnermanagement
Update 20 december 2018. Concept update besproken in WASS 5 maart 2018 en in LOI-SG 29 mei 2018.

Overige producten

Meningokokken B-vaccinatie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-b-vaccinatie
Gewijzigd 18 december 2018. Informatie over nieuw vaccin Trumenba toegevoegd.

RVP-richtlijn samenwerking jeugdgezondheidszorg en GGD-infectieziektebestrijding

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/samenwerking-jeugdgezondheidszorg-en-ggd-infectieziektebestrijding-bij-rijksvaccinatieprogramma
Nieuw 14 december 2018. Een korte RVP-richtlijn die de opname van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wpg ondersteunt en waarin taken van GGD-infectieziektebestrijding, JGZ en gemeenten rond het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccinatiegraad zijn beschreven. Met de opname van het RVP in de Wpg is de uitvoering en financiering van het RVP net als de uitvoering en financiering van de IZB een verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten. Aangezien de vaccinatiegraad een indicator is in infectieziektebestrijding, is de bewaking daarvan een gedeelde verantwoordelijkheid van GGD-izb en JGZ. In de richtlijn worden handvaten aangereikt voor het analyseren van de vaccinatiegraad op lokaal niveau, het voorbereiden van gesprekken met de gemeenten, de eventuele mogelijkheden voor interventies en de zin en onzin van het verbinden van vaccinatiegegevens aan meldingen van ziekten waartegen in het RVP gevaccineerd wordt.

Contact

We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website. Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl Wilt u deze mailing ontvangen of wilt u zich juist afmelden? Dat kan via lci@rivm.nl.