Roodvonk

Vastgesteld door LOVI: september 2019

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie en het LCI-draaiboek Exanthemen. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

Voor achtergronden, toelichting en het tot stand komen van het stappenplan wordt verwezen naar de algemene toelichting op de VSI. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend.

Doelen

 • Transmissie van roodvonk is voorkomen/beperkt.
 • De index (en diens omgeving zoals risicocontacten of instelling) heeft inzicht in de ziekte, transmissieroute en welke hygiënemaatregelen nodig zijn om transmissie naar anderen te voorkomen.
 • De risicocontacten zijn in kaart gebracht en hebben hygiëne- en preventiemaatregelen geadviseerd gekregen. (Chemoprofylaxe is niet nodig voor contacten.)
 • Er is een risicoanalyse van de index en contacten.
 • Als er sprake is van risicogroepen of risicosituaties, is laboratoriumonderzoek verricht en zijn betrokkenen geïnformeerd over de te nemen maatregelen.
 • Bij de index of in diens omgeving is onrust beperkt.
 • De gevolgen van de ziekte voor de index zijn beperkt gebleven (= secundaire preventie).
 • De behandelaar en/of andere betrokken zorgverleners zijn geïnformeerd of geadviseerd over de behandeling- en/of preventieconsensus van de ziekte volgens de LCI-richtlijn.

Stap 1 Melding

 • Leg gegevens van de melding of het signaal digitaal vast in het elektronisch dossier: datum, tijd en andere relevante informatie.
 • Een melding van roodvonk zal bijna altijd van een school of kinderopvang komen: ga na of het hier 1 of meerdere gevallen betreft in het kader van de meldingsplicht en of de diagnose gesteld is door de huisarts.
 • Gebruik het draaiboek Exanthemen om het ziekteverloop en de epidemiologie in kaart te brengen.
 • Controleer in de richtlijn of de melding voldoet aan de meldingscriteria.
 • Verifieer, na toestemming van de ouders, de melding zo nodig bij de behandelend arts. Vraag na of er antibiotica is gegeven en wanneer dit is gestart in verband met de besmettelijkheid.
 • Maak een risicoanalyse. Schat het dreigende gezondheidsprobleem in voor index-contacten-werksituatie-kinderopvang-school-instelling. Stel op basis daarvan prioriteiten.

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

 • Neem contact op met de index of met de instelling.
 • Overweeg een bezoek aan de instelling waar de index naar toe gaat.
 • Als er binnen 1 maand meer kinderen in 1 groep roodvonk hebben en/of er is sprake van ernstig beloop: stel een onderzoek in naar streptokokken groep A (mogelijk via OGZ-diagnostiek budget).

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

 • Start contactonderzoek conform de richtlijn.
 • Inventariseer wie in aanmerking komt voor diagnoseonderzoek. Regel/coördineer dit.
 • Voeg informatie van het BCO toe aan de risicoanalyse

2.3 Signaleren en verwijzen

 • Signaleer tijdig (collectieve) onrust met name bij clustering. Regel voorlichting en adviseer.

2.4 Voorlichting

 • Geef voorlichting aan de index of instelling waar de index naar toe gaat over roodvonk, transmissieroute, algemene preventieve maatregelen en maatregelen ten aanzien van index en contacten.
 • Geef schriftelijke informatie: zie de publieksinformatie LCI.
 • Verstrek informatie en hygiëneadviezen aan betrokken instelling(en) met toestemming van de index (kinderopvang of school). Bij vragen van instellingen kan algemene informatie zonder toestemming van (de ouders van) de index worden gegeven.
 • School/kinderopvang: Benadruk de hygiëneadviezen en geef adviezen volgens de standaardmethoden ‘Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg’. Geef uitleg over wering volgens de LCI-richtlijn. Wijs op de hygiënerichtlijnen van de LCHV. Wijs op de KIDDI app.
 • Instelling: benadruk hygiëneadviezen en adviseer zo nodig over wering van indexen volgens de LCI-richtlijn.
 • Schoonmaakbedrijf/schoonmakers: Zorg ervoor dat het schoonmaakbedrijf en de schoonmakers (van school, kinderopvang of instelling) zijn geïnformeerd over hygiënemaatregelen die genomen kunnen worden.

2.5 Netwerk/advisering

Indien van toepassing:

 • Informeer in geval van infectie binnen een zorginstelling (speciaal onderwijs, zorgboerderij, medisch kinderdagverblijf) de instellingsarts en/of de deskundige infectiepreventie.
 • Informeer in geval van actie naar kinderopvang of school de respectievelijk uitvoerende zorg 0-19 jaar en eventueel de inspecteur kinderopvang.
 • Schakel huisartsen in na signalering van een cluster.

2.6 Registratie en rapportage

 • Indien het een artikel 26 melding betreft wordt deze in het registratiesysteem gerapporteerd.
 • Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum, tijd en initialen.
 • Verifieer bij diagnostiek of de definitieve uitslag/typering binnen is.
 • Controleer of er tussentijds gerelateerde gevallen gemeld zijn.
 • Rapporteer zo nodig terug naar de melder (betrokken arts/huisarts) volgens de intern geldende afspraken.

Stap 3 Evaluatie

 • Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 • Overweeg steekproefsgewijs na 4 weken de index of familie van de index te benaderen om de ervaring met de GGD te evalueren.
 • Koppel het dossier terug in het werkoverleg, afhankelijk van de interne werkafspraken.
 • Maak, indien intern gebruikelijk, een rapportage voor gemeentes, inspectie, ketenpartners en LCI.

Publieksinformatie

Roodvonk Publieksinformatie

Richtlijn