CPE

Vastgesteld door LOVI: september 2019

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn BRMO, in het bijzonder CPE. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

Voor achtergronden, toelichting en het tot stand komen van het stappenplan wordt verwezen naar de algemene toelichting op de VSI. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend.

Doelen

 • Transmissie van CPE voorkomen.
 • Inzicht krijgen in antibioticaresistentie/verspreiding BRMO’s.
 • De index (en diens omgeving) heeft inzicht in de ziekte, transmissieroute en welke hygiënemaatregelen nodig zijn om transmissie naar anderen te voorkomen en indien aan de orde de ziekte.
 • De risicocontacten zijn in kaart gebracht en hebben kennis van hygiëne- en preventiemaatregelen.
 • Als er sprake is van risicogroepen of risicosituaties, is laboratoriumonderzoek verricht en zijn betrokkenen geïnformeerd over de te nemen maatregelen.
 • Bij de index of in diens omgeving is onrust beperkt.
 • De gevolgen van CPE/dragerschap voor de index zijn beperkt gebleven (= secundaire preventie).
 • De behandelaar en/of andere betrokken zorgverleners zijn geïnformeerd of geadviseerd over de behandeling- en/of preventieconsensus van CPE (LCI-richtlijn).
 • Mogelijke bron is onderzocht en geëlimineerd.

Stap 1 Melding

 • Leg gegevens van de melding of het signaal digitaal vast in het elektronisch dossier: datum, tijd en andere relevante informatie.
 • Verzamel de laboratoriumgegevens die de CPE-infectie/dragerschap moeten bevestigen. Sla de laboratoriumuitslag op in het elektronisch dossier ter voorkoming van interpretatievergissingen.
 • Controleer in de richtlijn of de melding voldoet aan de meldingscriteria.
 • Verifieer de informatie bij de diagnosticerend behandelaar voordat contact wordt gelegd met de index en/of instelling waar de index verblijft. Gebruik hiervoor de Osirisvragenlijst CPE. Overige aandachtspunten zijn:
  • Is de index op de hoogte van de diagnose?
  • Informeer de betrokken arts over de werkwijze van de GGD.
 • Indien meldingsplichtig: binnen 7 dagen in Osiris melden.
 • Maak een risicoanalyse. Schat het dreigende gezondheidsprobleem in voor index en contacten, en voor ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, instelling, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum en/of andere zorgsetting. Stel op basis daarvan prioriteiten.

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

 • Neem contact op met de index.
 • Plan zo nodig een gesprek met de index. Gebruik de Beslisboom Huisbezoek als handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.
 • Wanneer index in ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, instelling, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum en/of andere zorgsetting verblijft, dan contact met deskundige infectiepreventie of manager/wijkverpleegkundige.

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

 • Verifieer of er extra (tijdelijke) onderzoeken zijn met specifieke vragenlijsten.
 • Start bronopsporing en contactonderzoek. GGD is verantwoordelijk voor BCO indien de index zich niet in een zorgsetting bevindt, naar een dagopvang gaat of zich in een zorgsetting bevindt die niet onder de WIP-richtlijn valt.
 • Monitor bron- en contactonderzoek. Wanneer de index in een instelling onverwacht positief blijkt te zijn en/of op een kamer ligt met meerdere cliënten/patiënten, hoeven medewerkers niet getest te worden. Een instelling is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van BCO binnen de eigen instelling.
 • Indien er sprake is van (verdenking van) clustering: onderzoek onderlinge relaties en verbanden tussen andere meldingen van CPE. Denk aan mogelijke gemeenschappelijke blootstelling met een contact of ruimtes.

2.3 Signaleren en verwijzen

 • Signaleer de lichamelijke, psychische en sociale aspecten als gevolg van CPE/dragerschap. Begeleid hierin de index of zorg voor verwijzing.
 • Signaleer tijdig (collectieve) onrust met name bij een mogelijke clustering in een instelling.

2.4 Voorlichting

2.5 Netwerk/advisering

 • Informeer in geval van infectie binnen een zorginstelling de instellingsarts en/of de deskundige infectiepreventie.
 • Informeer in geval van actie de betrokken zorgverleners.
 • Informeer de GGD indien in desbetreffende regio een mogelijke bron ligt.

2.6 Registratie en rapportage

 • Indien meldingsplichtig: in Osiris melden
 • Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum, tijd en initialen.
 • Verifieer of de definitieve uitslag binnen is.
 • Controleer of er tussentijds gerelateerde gevallen gemeld zijn.
 • Rapporteer zo nodig terug naar de melder (betrokken arts/huisarts) volgens de intern geldende afspraken.

Stap 3 Evaluatie

 • Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 • Overweeg steekproefsgewijs na 4 weken de index of familie van de index te benaderen om de ervaring met de GGD te evalueren.
 • Koppel het dossier terug in het werkoverleg, afhankelijk van de interne werkafspraken.
 • Maak, indien intern gebruikelijk, een rapportage voor gemeentes, inspectie, ketenpartners en LCI.