Malaria

Versie 2013

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn ‘Malaria’(met name §9 en §10). Voor de achtergronden en het tot stand komen van dit stappenplan verwijzen wij naar de algemene toelichting op de VSI. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend.

Doelen 

 • De patiënt en zijn omgeving hebben inzicht in de ziekte, de transmissieroute en de preventiemogelijkheden.
 • Epidemiologische gegevens zijn verzameld ten behoeve van surveillance.

Stap 1 Melding 

 1. Toets de melding aan de meldingscriteria (LCI-richtlijn §10.1) Meld binnen een week aan de LCI.
 2. Leg de melding zorgvuldig en compleet vast met behulp van het registratiesysteem volgens intern geldende afspraken.
 3. Verifieer de diagnose bij de behandelend arts. In dat telefoongesprek zijn de volgende punten belangrijk: 
  •    Verzamel aan de hand van het registratieformulier de aanvullende persoons- en ziektegegevens die nodig zijn voor de melding in Osiris. 
  •    Verzamel de volgende gegevens: 
  - land van besmetting; 
  - periode van verblijf; 
  - profylaxe die gebruikt is: welke soort, hoelang, volgens voorschrift; 
  - behoort patiënt tot een risicogroep; 
  - soort plasmodium. 
  •    Ga na of de patiënt al op de hoogte is gesteld van de diagnose. Overleg dan met de behandelend arts of je contact op kunt nemen met de patiënt voor bronopsporing. 
  zo nee: vraag de arts of hij/zij de patiënt wil vragen contact met de GGD op te nemen. 
  •    Licht zo nodig de meldingsprocedure toe. 
  •    Ga na of de patiënt behoefte heeft aan aanvullende informatie over de ziekte en geef aan dat de GGD die kan verstrekken. 

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

Neem na overleg met de behandelaar zo nodig contact op met de patiënt om epidemiologische gegevens aan te vullen. Gebruik de Beslisboom Huisbezoek als handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

Niet nodig, met uitzondering van personen die mogelijk in Nederland zijn besmet. In dat geval wel bronopsporing in overleg met de LCI

2.3 Signaleren en verwijzen

Indien er contact is: Signaleer de lichamelijke en psychische aspecten als gevolg van malaria. Begeleid en adviseer hierin de patiënt. 

2.4 Voorlichting

Geef indien wenselijk voorlichting en verstrek achtergrondinformatie aan de patiënt en in diens omgeving over de malaria (ISI-standaard). Als er geen contact is met de patiënt kan dat via de behandelaar verlopen. Bespreek dit met de behandelaar. 
 

2.5 Netwerk/advisering

Niet van toepassing. 

2.6 Registratie en rapportage

 1. Registreer alle activiteiten in het registratiesysteem volgens intern geldende afspraken.
 2. Maak zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand de melding in Osiris definitief.
 3. Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. 
  Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum en tijd.
 4. Rapporteer in een jaarverslag.
 5. Archiveer de gegevens systematisch.

Stap 3 Evaluatie 

 1. Bespreek de casus in het werkoverleg. Dit volgens intern geldende afspraken.
 2. Beoordeel of de doelen bereikt zijn en leg dit vast met eventuele verbeterpunten.
 3. Meld trends en bijzonderheden in het jaarverslag. 

Publieksinformatie

Malaria Publieksinformatie

Richtlijn

Malaria Richtlijn