Malaria

Vastgesteld door LOVI: april 2021

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn Malaria. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

Voor achtergronden, toelichting en het tot stand komen van het stappenplan wordt verwezen naar de algemene toelichting op de VSI. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend.

Doelen

 • De index (en diens omgeving) heeft inzicht in de ziekte, transmissieroute en preventiemogelijkheden.
 • Bij de index of in diens omgeving is onrust beperkt.
 • Mogelijke bron is gemeld in Osiris.
 • Epidemiologische gegevens zijn verzameld ten behoeve van surveillance.

Stap 1 Melding

 • Leg gegevens van de melding of het signaal digitaal vast in het elektronisch dossier: datum, tijd en andere relevante informatie.
 • Verzamel de laboratoriumgegevens die de diagnose moeten bevestigen.

Sla de laboratoriumuitslag op in het elektronisch dossier ter voorkoming van interpretatievergissingen.

 • Controleer in de richtlijn of de melding voldoet aan de meldingscriteria.
 • Verifieer de informatie bij de diagnosticerend behandelaar voordat contact wordt gelegd met de index. Gebruik hiervoor de Osirisvragenlijst malaria. Overige aandachtspunten zijn:
  • Is de index op de hoogte van de diagnose?
  • Informeer de betrokken arts over de werkwijze van de GGD.
 • Indien meldingsplichtig: binnen 7 dagen in Osiris melden.
 • Maak een risicoanalyse bij mogelijke bron in Nederland. Schat het dreigende gezondheidsprobleem in voor index. Stel op basis daarvan prioriteiten.

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

 • Plan zo nodig een gesprek met de index.

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

 • Verifieer of er extra (tijdelijke) onderzoeken zijn met specifieke vragenlijsten.
 • Start bronopsporing.

2.3 Signaleren en verwijzen

 • Signaleer de lichamelijke, psychische en sociale aspecten als gevolg van de infectieziekte. Begeleid hierin de index of zorg voor verwijzing.

2.4 Voorlichting

2.5 Netwerk/advisering

 • Indien bron in Nederland ligt; informeer de GGD van desbetreffende regio waar een mogelijke bron ligt of indien er onrust kan ontstaan.
 • Informeer bij te verwachten persbelangstelling en/of collectieve onrust de eigen directie, afdeling communicatie en het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders), conform interne afspraken.

2.6 Registratie en rapportage

 • Indien meldingsplichtig: Osiris melding definitief maken.
 • Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie.

Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum, tijd en initialen.

 • Verifieer of de definitieve uitslag/typering binnen is.
 • Rapporteer zo nodig terug naar de melder (betrokken arts/huisarts) volgens de intern geldende afspraken.

Stap 3 Evaluatie

 • Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 • Overweeg steekproefsgewijs na 4 weken de index of familie van de index te benaderen om de ervaring met de GGD te evalueren.
 • Koppel het dossier terug in het werkoverleg, afhankelijk van de interne werkafspraken.
 • Maak, indien intern gebruikelijk, een rapportage voor gemeentes, inspectie, ketenpartners en LCI.

Publieksinformatie

Malaria Publieksinformatie

Richtlijn

Malaria Richtlijn