Hepatitis B - acuut

Vastgesteld door LOVI: februari 2020

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn hepatitis B. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

Voor achtergronden, toelichting en het tot stand komen van het stappenplan wordt verwezen naar de algemene toelichting op de VSI. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend.

Doelen

 • Transmissie van hepatitis B is voorkomen/beperkt.
 • De index (en diens omgeving) heeft inzicht in de ziekte, transmissieroute en welke hygiënemaatregelen nodig zijn om transmissie naar anderen te voorkomen.
 • De risicocontacten zijn in kaart gebracht en hebben hygiëne- en preventiemaatregelen en eventuele vaccinatie geadviseerd gekregen.
 • Er is een risicoanalyse van de index/contacten.
 • Als er sprake is van risicogroepen of risicosituaties, is laboratoriumonderzoek verricht en zijn betrokkenen geïnformeerd over de te nemen maatregelen.
 • Bij de index of in diens omgeving is onrust beperkt.
 • De gevolgen van de ziekte voor de index zijn beperkt gebleven (= secundaire preventie).
 • De behandelaar en/of andere betrokken zorgverleners zijn geïnformeerd of geadviseerd over de behandeling- en /of preventieconsensus van hepatitis B volgens de LCI-richtlijn.
 • Index is zo nodig verwezen naar specialist.
 • Mogelijke bronnen zijn gemeld in Osiris.

Stap 1 Melding

 • Leg gegevens van de melding of het signaal digitaal vast in het elektronisch dossier: datum, tijd en andere relevante informatie.
 • Verzamel de laboratoriumgegevens die de diagnose moeten bevestigen. Sla de laboratoriumuitslag op in het elektronisch dossier ter voorkoming van interpretatievergissingen.
 • Controleer in de richtlijn of de melding voldoet aan de meldingscriteria.
 • Verifieer de informatie bij de diagnosticerend behandelaar voordat contact wordt gelegd met de index. Gebruik hiervoor de Osirisvragenlijst hepatitis B. Overige aandachtspunten zijn:
  • Wordt op basis van de klachten gedacht aan een acute of chronische hepatitis B?
  • Is de index op de hoogte van de diagnose?
  • Informeer de betrokken arts over de werkwijze van de GGD.
  • Informeer over eventueel aanvullende diagnostiek.
 • Indien meldingsplichtig: binnen 7 dagen in Osiris melden.
 • Maak een risicoanalyse. Schat het dreigende gezondheidsprobleem in voor index-contacten-werksituatie-kinderopvang-school-instelling. Stel op basis daarvan prioriteiten.

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

 • Neem contact op met de index.
 • Plan zo nodig een gesprek met de index. Gebruik de Beslisboom Huisbezoek als handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.
 • Plan zo nodig een bezoek aan de instelling waar de index verblijft/naar toe gaat.

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

 • Verifieer of er extra (tijdelijke) onderzoeken zijn met specifieke vragenlijsten.
 • Start bronopsporing.
 • Start contactonderzoek.
 • Inventariseer wie in aanmerking komt voor laboratoriumonderzoek/vaccinatie. Zie hiervoor ook bijlage 1 ‘Praktische uitwerking titercontrole’ van de LCI-richtlijn hepatitis B. Regel/coördineer dit. Voeg informatie van het BCO toe aan de risicoanalyse.
 • Indien er sprake is van (verdenking van) clustering: onderzoek onderlinge relaties en verbanden tussen andere meldingen van hepatitis B. Denk aan mogelijke gemeenschappelijke blootstelling. Vraag het laboratorium om materiaal door te sturen naar het RIVM voor typering.
 • Ga na of er sprake kan zijn van iatrogene verspreiding van de ziekte.
 • Schakel zo nodig intern het team seksuele gezondheid van de GGD in.
 • Informeer de betrokken instelling indien zich daar een mogelijke bron bevindt

2.3 Signaleren en verwijzen

 • Signaleer de lichamelijke, psychische en sociale aspecten als gevolg van de infectieziekte. Begeleid hierin de index of zorg voor verwijzing.
 • Signaleer tijdig (collectieve) onrust met name bij clustering en regel voorlichting.
 • Laat zo nodig bij vaccinatie door de huisarts op het recept schrijven dat het vaccinatie van een direct contact betreft in verband met vergoeding op de basisverzekering (contact moet wel rekening houden met eigen risico zorgverzekering).
 • Adviseer de behandelaar om een zwangere index door te verwijzen naar een behandelend specialist conform LCI richtlijn. Adviseer dit voor overige index conform lokale of regionale afspraken.

2.4 Voorlichting

2.5 Netwerk/advisering

 • Adviseer index, als deze een risicovormer is, om bedrijfsarts en werkgever in lichten.
 • Bespreek bij iatrogene verspreiding met de behandelend arts of dit gemeld is bij de betrokken bloedbank of de leverancier van het transplantaat. Zie de landelijke richtlijn Preventie van iatrogene transmissie.
 • Informeer zo nodig, in geval van infectie binnen een zorginstelling, de instellingsarts en/of de deskundige infectiepreventie. Raadpleeg hierbij de landelijke richtlijn Preventie van iatrogene transmissie.
 • Informeer in geval van actie naar kinderopvang of school de respectievelijk uitvoerende zorg 0-19 jaar en eventueel de inspecteur kinderopvang.
 • Maak afspraken met behandelaar of huisarts over serologische controle na 6 maanden. Volg deze uitslag op. Als hieruit een chronische infectie blijkt, ga na welke aanvullende stappen nog nodig zijn, zoals verwijzing naar specialist, screening/vaccinatie hepatitis A en B (zie ook het stappenplan voor chronische HBV-infectie).

2.6 Registratie en rapportage

 • Indien meldingsplichtig: melding in Osiris definitief maken.
 • Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum, tijd en initialen.
 • Verifieer of de definitieve uitslag binnen is.
 • Controleer of er tussentijds gerelateerde gevallen gemeld zijn.
 • Rapporteer zo nodig terug naar de melder (betrokken arts/huisarts) volgens de intern geldende afspraken.

Stap 3 Evaluatie

 • Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 • Overweeg steekproefsgewijs na 4 weken de index of familie van de index te benaderen om de ervaring met de GGD te evalueren.
 • Koppel het dossier terug in het werkoverleg, afhankelijk van de interne werkafspraken.
 • Maak, indien intern gebruikelijk, een rapportage voor gemeentes, inspectie, ketenpartners en LCI.