Bof

Versie juni 2010

Dit stappenplan is een aanvulling op de richtlijn parotitis epidemica (bof). Voor de achtergronden en het tot stand komen van dit stappenplan wordt u verwezen naar de algemene toelichting en de verantwoording op de LCI-website www.rivm.nl. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines. Echter, het is vanzelfsprekend dat de arts infectieziektebestrijding van de GGD altijd bij Parotitis epidemica-casuïstiek betrokken is en verantwoordelijk blijft voor de medische inhoud. Dit volgens de interne werkafspraken van de betreffende GGD.

Doelen

 • Transmissie naar derden is voorkomen.
 • De patiënt heeft inzicht in zijn/haar besmetting met bof virus, de transmissieroute, het verloop, eventuele controles en behandelingsmogelijkheden.
 • De patiënt (en/of diens ouders/verzorgers) heeft inzicht in welke preventieve maatregelen hij/zij moet nemen om verspreiding naar andere personen te voorkomen.
 • Gegevens zijn verzameld voor de surveillance.

Stap 1 Melding

 1. Leg de melding en het signaal zorgvuldig en compleet vast met behulp van het registratieformulier.
 2. Verifieer het signaal bij de diagnosticerende arts en controleer of de melding aan de meldingscriteria voldoet. Verzamel aanvullende persoonsgegevens en ziektegegevens die nodig zijn voor onder andere melding in Osiris. Verifieer en leg vast of de diagnose door adequaat laboratoriumonderzoek is bevestigd (wijze van diagnostiek).
 3. In geval van melding op klinisch beeld: overleg met de patiënt (en/of ouders verzorgers) of die wil meewerken aan diagnostiek.

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

Verifieer bij de behandelaar of de patiënt op de hoogte is van de uitslag. Neem aansluitend contact op met de patiënt of ouders/verzorger(s) van de patiënt. Gebruik de Beslisboom Huisbezoek als handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

Bij een solitair geval inventariseren of patiënt:

 1. BMR heeft gekregen (hoe vaak en wanneer);
 2. contact heeft gehad met andere personen met parotitis of klachten die lijken op bof (keelpijn, oorpijn, slikklachten, orchitits, parotitis eenzijdig of tweezijdig),
 3. recent in het buitenland is geweest, zo ja, waar?
 4. contact heeft gehad met ongevaccineerden en tot welke groep deze behoren?
  (bevindelijk gereformeerden, antroposofische levenshouding, kritische houding t.a.v. vaccineren)
  Zie richtlijn voor maatregelen.
 5. te relateren is aan andere gemelde gevallen, (cluster?);
 6. intensief contact heeft gehad met personen met een verhoogd risico en hoe de vaccinatiestatus is.

2.3 Signaleren en verwijzen

Signaleer de lichamelijke, psychische en sociale aspecten als gevolg van de infectieziekte. Begeleid en adviseer hierin de betrokkenen (bijvoorbeeld bij een uitbraak op school of instelling).

2.4 Voorlichting

Geef voorlichting; verstrek informatie aan de patiënt (en/of diens ouders/verzorgers) over de ziekte. Verifieer of er noodzaak of behoefte is aan voorlichting op de betrokken school, instelling (uitgangspunt is de ISI-tekst).

2.5 Netwerk/advisering

Informeer de afdeling JGZ indien de patiënt tussen de 4 en 18 jaar is. Informeer bij een verheffing van bofmeldingen de LCI. Verstrek algemene informatie en hygiëne-adviezen (eventueel schriftelijk) aan de instelling(en) in overleg met de patiënt of diens ouders/verzorger(s) zoals kindercentra, school, arbodienst of werkgever (zie ook voorlichting).

2.6 Registratie en rapportage

 1. Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum, tijd en initialen.
 2. Verzorg de terugrapportage naar de melder (behandelaar/huisarts) volgens de intern geldende afspraken.
 3. Informeer de behandelaar/arts over de uitslag (in geval GGD diagnostiek heeft verricht).

Stap 3 Evaluatie

 1. Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 2. Bespreek bijzonderheden (bijvoorbeeld clusters of risicopersonen) in een werkoverleg
 3. Meld trends en bijzonderheden in het jaarverslag.

Zie ook

Bof Richtlijn
Bof Publieksinformatie