Totstandkoming LCI-vaccinatie-factsheets

Doel

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) stelt vaccinatie-factsheets op voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij advisering omtrent vaccinaties. Het doel is het informeren van professionals over vaccins die (nog) niet opgenomen zijn in het Rijksvaccinatieprogramma of ander publiek programma.

De LCI-vaccinatie-factsheets geven de actuele kennis en toepassingsgebieden met betrekking tot vaccinaties weer voor een uniforme werkwijze en kwaliteit. De factsheets zijn wetenschappelijk gedragen en gebaseerd op recente kennis, inzichten en kwaliteitsdocumenten. 

De factsheets geven per (samengesteld) vaccin een systematisch overzicht van:

 1. bestaande indicaties (programmatisch aanbod en overige indicaties); 
 2. handelsperspectieven voor het toepassen van het vaccin ‘op eigen verzoek’; 
 3. technische aspecten van de vaccins waaronder: de eigenschappen, contra-indicaties, veiligheid en bijwerkingen, interferenties, effectiviteit, beschermingsduur en revaccinatie. 

 

Doelgroepen

LCI-factsheets zijn ontwikkeld voor zorgprofessionals betrokken bij advisering omtrent vaccinaties. De doelgroepen zijn (niet uitsluitend): 

 • GGD-professionals,
 • huisartsen,
 • medisch specialisten;
 • bedrijfsartsen.

 

Totstandkoming LCI-vaccinatie-factsheets

0. Voortraject

 1. In het voortraject inventariseert een deskundige wat er nieuw is t.a.v. de beschikbare vaccins, achtergrondinformatie van de vaccins en recent gepubliceerde onderzoeken. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van een literatuurspecialist.
 2. De auteur verzamelt knelpunten en vragen uit het registratiesysteem (Crios) van de LCI
 3. De auteur maakt (onder begeleiding van een deskundige) een eerste concept. 

1. Commentaarfase

In deze fase wordt de conceptfactsheet van commentaar voorzien door een aantal deskundigen: 

 • (minimaal) 2 inhoudelijke deskundigen werkzaam bij de LCI, waaronder 1 arts M&G, infectieziektebestrijding

 

Indien van toepassing:

 • RVP – medisch adviseur werkzaam bij de LCI;
 • RIVM beleidsadviseur betrokken bij de uitvoering van het betreffende vaccinatieprogramma(s); 
 • Bedrijfsarts werkzaam bij de LCI
 • Deskundige(n) werkzaam bij het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten; 
 • Deskundige(n) werkzaam bij het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

 

Het hoofdstuk ‘Op eigen verzoek’ wordt ter beoordeling voorgelegd aan:

 • de Werkgroep Artsen Vaccinatie (NVIB-WAV). 

De deskundigen hebben 3 weken de tijd om te hun commentaar te geven. De auteur maakt een tweede concept en geeft een schriftelijke verantwoording van de verwerking van de commentaren. 

2. Vaststelling 

De interne deskundigen (werkzaam binnen het RIVM) vanuit de commentaarfase stellen de herziening middels een afsluitende bijeenkomst. De LCI-redactie publiceert de herziene factsheet op de website. Hiernaast wordt de vastgestelde factsheet ter informering geagendeerd op het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI), waarin alle GGD’en zijn vertegenwoordigd.

Actueel houden van de factsheets

De LCI-vaccinatie-factsheets zijn ‘levende producten’. Dat wil zeggen dat ze te allen tijde aangepast kunnen worden als de actualiteit daartoe aanleiding geeft (zoals een nieuw Gezondheidsraad-advies). Hiernaast wordt 2 maal per jaar de lijst met geregistreerde vaccins bij het CBG nagelopen en waar nodig aanpassing gemaakt in de factsheets. Deze aanpassingen worden altijd vermeld in het versiebeheer op de webpagina van de factsheet. 

Houdbaarheidsdatum

De geldigheid van een vaccinatie factsheet is maximaal 3 jaar. Voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum wordt de factsheet gescreend door een deskundige en wordt beoordeeld of actualisering nodig is. Die keuze wordt gemaakt op basis van:

 • eventuele nieuwe indicaties en overige relevante informatie vanuit kwaliteitsdocumenten (waaronder richtlijnen); 
 • literatuuronderzoek (o.a. naar veiligheid, effectiviteit, beschermingsduur)
 • geregistreerde vaccins;
 • wijzigingen in de SmPc-teksten van de vaccins.

 

De mogelijke keuzes zijn als volgt:

 • verlenging van de geldigheid van het product; 
 • herziening: actualisering op bepaalde punten danwel van het gehele document. 

Disclaimer

De vaccinatiefactsheets worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig is of een onjuistheid bevat. Daarnaast kan de vervaldatum van de factsheet zijn verlopen (in dat geval is een disclaimer toegevoegd). De LCI is niet aansprakelijk voor eventuele hiaten en onjuistheden in de inhoud of genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van de factsheet. 

Meer weten?

Meer weten over de totstandkoming van de LCI-producten? Suggesties voor verbeteringen? Neem dan contact op met de redactie via lci-webredactie@rivm.nl.

Op de hoogte blijven van wijzigingen?

Blijf op de hoogte van alle wijzigingen via de pagina Wijzigingen in LCI-producten en het kopje Versiebeheer bij elke factsheet. 

Voor bepaalde professionals werkzaam in de infectieziektebestrijding is er de mogelijkheid zich aan te melden voor (besloten) Infactberichten via signalen.rivm.nl. Voor meer informatie over de inhoud en doelgroep van deze berichten, zie Infact en Labinfact.

Documenten