Invasieve groep A-streptokokken

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn groep A-streptokokkeninfecties. Voor de achtergronden en het tot stand komen van dit stappenplan wordt u verwezen naar de algemene toelichting en de verantwoording. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend. 
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie is een onderdeel van de richtlijn Groep A-streptokokken. Voor informatie over roodvonk zie VSI Roodvonk. 

Doelen

 • Verdere verspreiding en nieuwe ziektegevallen beperken en/of voorkomen door: 
  -Nauwe contacten en huishoudcontacten inventariseren en informeren over de symptomen en eventueel gebruik van profylaxe (zie richtlijn, Profylaxe). 
  -Weringsadvies verstrekken t.a.v. bepaalde beroepsgroepen (zie richtlijn, Maatregelen
  -De patiënt en zijn omgeving hebben inzicht in de ziekte, de transmissieroute het verloop en indien nodig de profylactische behandeling en preventiemogelijkheden. 
 • De behandelaar en/of andere betrokken zorgverleners kennen het profylaxebeleid bij huishoudcontacten en wordt zo nodig toegepast.
 • Opsporen van clusters.

Stap 1 Melding

 1. Leg de melding of het signaal zorgvuldig en compleet vast met behulp van het registratiesysteem volgens intern geldende afspraken.
 2. Verifieer de diagnose/signaal bij de diagnosticerende arts voordat contact wordt gelegd met de patiënt/betrokkenen. In dat gesprek zijn de volgende punten belangrijk: 
  -Ga na of de melding voldoet aan de meldingscriteria. 
  -Vraag de informatie die nodig is voor het invullen van de Osirismelding. 
  -Vraag naar de toestand van de patiënt (kritiek, stabiel). 
  -Ga na of de patiënt al op de hoogte is gesteld van de diagnose, zoniet maak hier afspraken over. 
  -Ga na of er meer gevallen zijn en hoeveel. 
  -Ga na of er sprake is van kraamvrouwenkoorts 
  -Vraag na of er antibiotica is gegeven, wanneer dit gestart is en of dit conform de richtlijn is. 
  -Ga na welke laboratoriummethode is gebruikt, zie Registratieformulier GAS. 
  -Maak afspraken over de uitvoering van het profylaxe- en informeringsbeleid, zie zie richtlijn, Profylaxe.

Stap 2    Interventies

2.1 Planning

 1. Neem contact op met de patiënt of met de contactpersoon van de patiënt en vraag o.a. de informatie die nodig is voor het invullen van de Osirismelding. Maak desgewenst gebruik van het registratieformulier, zie Registratieformulier GAS
 2. Zorg ervoor dat alle huishoudcontacten profylaxe krijgen voorgeschreven.
 3. Zorg ervoor dat nauwe contacten geïnformeerd worden over de symptomen en gestimuleerd worden hun gezondheidstoestand in de gaten te houden.
 4. Gebruik de Beslisboom Huisbezoek als handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.

 

2.2 Contact- en bronopsporing

 1. Inventariseer de huishoudcontacten en de nauwe contacten van de patiënt. (zie richtlijn, Maatregelen)
 2. Als de patiënt woonachtig is in een Wet publieke gezondheid artikel 26 instelling informeer dan naar eerdere gevallen en vraag nieuwe gevallen te melden.
 3. Is de patiënt zelf werkzaam in de gezondheidszorg, informeer dan naar patiënten met dezelfde symptomen.
 4. Onderzoek of er een verband is met eerdere meldingen van iGAS

 

2.3 Signaleren en verwijzen

 1. Bij collectieve onrust: reageer en anticipeer.
 2. Bepaalde werknemers met een bewezen iGAS besmetting of dragerschap moeten de werkzaamheden aanpassen of moeten geweerd worden tot de besmettelijkheid voorbij is. (zie richtlijn, Maatregelen)
 3. Indien van toepassing neem contact op en verwijs tevens naar de bedrijfsarts, (zie richtlijn Besmetting) en (zie richtlijn, Maatregelen)
 4. Bij een mogelijk regio-overschrijdend cluster zullen de meldende GGD en de LCI gezamenlijk een bron proberen te achterhalen.
 5. Bij een cluster waar de transmissie via een gezondheidsmedewerker heeft plaatsgevonden, informeer betrokkenen en zorg ervoor dat de gemeenschappelijke gezondheidsmedewerker gescreend wordt, zie Registratieformulier GAS van de richtlijn punt 4. 
  De casus zal dan ook door een geregistreerde bedrijfsarts worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) (www.beroepsziekten.nl). 

 

2.4 Voorlichting

 1. Verstrek informatie aan de patiënt en de familie over de ziekte zie ISI-standaard en richtlijn, Maatregelen)voor meer informatie over hygiënerichtlijnen).
 2. Ga na of profylaxe voor huishoudcontacten is ingesteld.
 3. Informeer nauwe contacten over de symptomen, gebruik daarvoor de ISI-standaard.

 

2.5 Netwerk/advisering

Informeer, met toestemming van de patiënt, zo nodig instellingsarts, hygiënist, werk, bedrijfsarts, school, kindercentrum, consultatiebureau, verpleeghuis, ziekenhuis, huisarts, kazerne, verenigingen of andere GGD
 

2.6 Registratie en rapportage

 1. Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. Leg alle activiteiten vast in rapportage met datum, en initialen volgens intern geldende afspraken.
 2. Verzorg terugrapportage naar de melder (behandelaar / huisarts) volgens de intern geldende afspraken.

Stap 3 Evaluatie 

 1. Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 2. Overweeg na te gaan of het profylaxebeleid juist is opgevolgd (juiste persoon, middel, dosering en hoelang na melding gestart) Bij afwijkingen verbeterpunten hiervoor vastleggen.
 3. Koppel bijzonderheden (bijvoorbeeld clusters) mondeling terug in een werkoverleg.
 4. Overweeg de patiënt of zijn familie na 4 weken te benaderen om de ervaring met de GGD te evalueren ten behoeve van de kwaliteitsborging.

Versiebeheer 
Dit stappenplan is op 6 september vastgesteld in het LOVI, zie ook de verantwoording op de website. Auteur; Mirian Bongaertz GGD Limburg Noord. 

Publieksinformatie

Zie ook