Hantavirusinfectie

Vastgesteld door LOVI: maart 2019

Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn hantavirusinfectie. Het stappenplan geeft een overzicht van het handelen van de GGD bij een melding van een specifiek ziektegeval, en is daarmee een hulpmiddel om de bestrijding te stroomlijnen.

Voor achtergronden, toelichting en het tot stand komen van het stappenplan wordt verwezen naar de algemene toelichting op de VSI. De LCI spreekt zich niet uit over de taakverdeling tussen disciplines bij de uitvoering van de verschillende stappen. Daarvoor zijn de interne werkafspraken van de betreffende GGD leidend.

Doelen

 • Transmissie van hantavirus is voorkomen/beperkt.
 • De index (en diens omgeving) heeft inzicht in de ziekte, transmissieroute en welke hygiënemaatregelen nodig zijn om transmissie naar anderen te voorkomen.
 • De risicocontacten zijn in kaart gebracht en hebben hygiëne- en preventiemaatregelen geadviseerd gekregen.
 • Risicogroepen zijn geïnformeerd over de te nemen maatregelen.
 • Bij de index of in diens omgeving is onrust beperkt.
 • Mogelijke bronnen zijn gemeld in Osiris.

Stap 1 Melding

 • Leg gegevens van de melding of het signaal digitaal vast in het elektronisch dossier: datum, tijd en andere relevante informatie.
 • Verzamel de laboratoriumgegevens die de diagnose moeten bevestigen. Sla de laboratoriumuitslag op in het elektronisch dossier ter voorkoming van interpretatievergissingen.
 • Controleer in de richtlijn of de melding voldoet aan de meldingscriteria.
 • Verifieer de informatie bij de diagnosticerend behandelaar voordat contact wordt gelegd met de index. Gebruik hiervoor de Osirisvragenlijst hantavirusinfectie. Overige aandachtspunten zijn:
  • Is de index op de hoogte van de diagnose?
  • Informeer de betrokken arts over de werkwijze van de GGD.
 • Indien meldingsplichtig: binnen 3 dagen in Osiris melden.
 • Maak een risicoanalyse. Schat het dreigende gezondheidsprobleem in voor index/contacten, werksituatie en, indien aan de orde, kinderopvang school of instelling. Stel op basis daarvan prioriteiten.

Stap 2 Interventies

2.1 Planning

 • Neem contact op met de index.
 • Plan zo nodig een gesprek met de index. Gebruik de Beslisboom Huisbezoek als handvat bij de beslissing om wel of niet op huisbezoek te gaan.

2.2 Bronopsporing en contactonderzoek

 • Verifieer of er extra (tijdelijke) onderzoeken zijn met specifieke vragenlijsten.
 • Start bronopsporing.
 • Indien er sprake is van (verdenking van) clustering: onderzoek onderlinge relaties en verbanden tussen andere meldingen van hantavirusinfectie. Denk aan mogelijke gemeenschappelijke blootstelling.
 • Informeer de index, indien nodig, over de mogelijkheden van het inschakelen van dierplaagbestrijding. Zij kunnen een mogelijke bron onderzoeken op het voorkomen van dieren die de bron kunnen zijn en preventiemaatregelen adviseren. Attendeer de index erop dat de kosten in principe voor eigen rekening zijn. Voor meer informatie kan de index bij de gemeente of het Kennis- en adviescentrum Dierplagen (KAD) terecht.

2.3 Signaleren en verwijzen

 • Signaleer de lichamelijke, psychische en sociale aspecten als gevolg van de infectieziekte. Begeleid hierin de index of zorg voor verwijzing.
 • Signaleer (collectieve) onrust met name bij clustering. Anticipeer hierop en reageer zo nodig met voorlichtingsactiviteiten.

2.4 Voorlichting

 • Geef voorlichting aan de index over hantavirusinfectie, besmettingsweg en algemene preventieve maatregelen.
 • Organiseer zo nodig groepsvoorlichting.
 • Geef schriftelijke informatie: zie hiervoor bijvoorbeeld de publieksinformatie LCI.
 • Verstrek informatie en hygiëneadviezen aan betrokken werkgever en/of instelling(en) met toestemming van de index. Bij vragen van werkgever of instelling kan algemene informatie zonder toestemming van de index worden gegeven.

2.5 Netwerk/advisering

 • Indien de index een werknemer binnen een risicosetting is of als een mogelijke bron zich op het werk bevindt, verwijs dan naar de werkgever en bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet dit melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Informeer bij een dierplaag de gemeente en de interne GGD afdeling die zich bezig houdt met milieu.
 • Informeer de GGD indien in desbetreffende regio een mogelijke bron ligt.
 • Informeer de NVWA indien een huisdier een mogelijke bron is.

2.6 Registratie en rapportage

 • Indien meldingsplichtig: binnen 3 dagen in Osiris melden
 • Verzamel gegevens voor verslaglegging, registratie en epidemiologie. Leg alle activiteiten vast in een rapportage met datum, tijd en initialen.
 • Verifieer of de definitieve uitslag binnen is.
 • Controleer of er tussentijds gerelateerde gevallen gemeld zijn.
 • Rapporteer zo nodig terug naar de melder (betrokken arts/huisarts) volgens de intern geldende afspraken.

Stap 3 Evaluatie

 • Beoordeel of de doelen behaald zijn.
 • Overweeg steekproefsgewijs na 4 weken de index of familie van de index te benaderen om de ervaring met de GGD te evalueren.
 • Koppel het dossier terug in het werkoverleg, afhankelijk van de interne werkafspraken.
 • Maak, indien intern gebruikelijk, een rapportage voor gemeentes, inspectie, ketenpartners en LCI.

Publieksinformatie

Hantavirus Publieksinformatie

Richtlijn