Handreiking Gegevensdeling IZB

Deze handreiking ondersteunt hulpverleners bij het maken van keuzes rondom de verwerking van persoonsgegevens in het kader van infectieziektebestrijding. De handreiking bevat geen wettelijk bindende voorschriften. Het is uiteindelijk aan de professionals zelf om de handreiking te volgen, dan wel om daar vanuit hun professionele autonomie van af te wijken.

Download hier de handreiking.

Vaststelling: 3 juli 2024.  De vorige handreiking dateert uit 2011.  In deze geactualiseerde handreiking is het volgende gewijzigd: 

  • De aangehaalde wet- en regelgeving is geactualiseerd. Onder andere zijn voor de Wet bescherming persoonsgegevens de AVG en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) in de plaats gekomen en is de WGBO aangepast. 
  • Actuele knelpunten op het gebied van gegevensverwerking die zich in de praktijk bij professionals voordoen zijn opgehaald. Waar mogelijk worden praktisch toepasbare handvatten gegeven om in deze gevallen juridisch conform te handelen. Bepaalde knelpunten zijn ook uitgewerkt in casusbeschrijvingen of in de beantwoording op veelgestelde vragen. 
  • In deze handreiking wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen het juridisch kader dat geldt als de WGBO op een situatie van toepassing is en het toepasselijke juridisch kader als alleen de Wpg van toepassing is .

 

Deze handreiking is tot stand gekomen door te onderzoeken welke juridische wijzigingen zich sinds de vorige versie van de handreiking hebben voorgedaan. Er is meegedacht en -gelezen door een klankbordgroep, bestaande uit verpleegkundigen gespecialiseerd in infectieziektebestrijding bij GGD’en, artsen Maatschappij & Gezondheid bij GGD’en (waaronder een Regionaal Arts Consulent), epidemiologen bij GGD’en (waaronder een Regionaal Epidemiologisch Consulent) en (arts-)adviseurs bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) bij het RIVM. De klankbordgroep heeft ook waardevolle input geleverd voor de casusbeschrijvingen in deze handreiking. Ook is meegelezen door de juristen van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) en van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS).