Leefregels en informatiebrieven

Bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 19 oktober 2020 (versiebeheer onderaan de pagina)

Algemene leefregels

Patiënt en contacten informatiebrieven

Patiënt

Huisgenoot

Nauw contact

Overig contact

Informatiebrieven voor scholen / kindercentra

 

Vertalingen / Translations

Vertalingen van de versies in eenvoudige taal + afbeeldingen in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Roemeens en Turks: 
 

Informatie in het Engels over het beleid bij mensen die positief zijn getest en nog geen klachten hebben: Quarantine (information in English) 

Versiebeheer

 

 • 02-11-2020: Aanpassingen (9-10 en 19-10) in alle vertalingen patiënt, huisgenoten en nauwe contacten doorgevoerd.
 • 19-10-2020: In de brieven zijn de teksten over schoonmaken aangepast. Gebruik van bleekmiddel wordt niet langer geadviseerd. De vertalingen worden hier nog op aangepast.
 • 09-10-2020: In de brieven voor nauwe contacten (+ de brieven voor nauwe contacten van asymptomatische patiënten en de eenvoudige taal-brief, nog niet in de vertalingen) is de zin 'De GGD houdt telefonisch contact met u tijdens de quarantaineperiode om te bespreken hoe het met u gaat' aangepast naar 'Het kan zijn dat de GGD telefonisch contact met u opneemt tijdens de quarantaineperiode' wat past binnen het risicogestuurd BCO wat de (meeste) GGD'en op dit moment uitvoeren.
 • 02-10-2020: De informatie voor scholen en kindercentra is verder uitgebreid. De brief voor overige contacten op school (en kindercentra) is aangepast: de informatie geldt nu niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs (om deze reden is ook de titel 'Informatie voor contacten van positief geteste COVID-19-patiënt in primair onderwijs en kindercentra' is aangepast naar 'Informatie voor ouders/verzorgers van klas- en groepsgenoten van patiënt in basisonderwijs, voorgezet onderwijs en kindercentra'). Daarnaast zijn er drie nieuwe informatiebrieven: 'Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het basisonderwijs', 'Informatie voor ouders/verzorgers bij COVID-19 in het voortgezet onderwijs', en 'Informatie voor docenten'.
 • 28-09-2020: In de brief voor overige contacten op school (Informatie contacten patiënt onderwijs kindercentra) link toegevoegd en de zin 'Voor kinderen die door de GGD als nauw contact zijn aangemerkt, geldt een thuisquarantaine van 10 dagen zie Informatiebrief leefregels voor nauwe contacten Eenvoudige taal + afbeeldingen'. 
 • 25-09-2020: Link www.rijksoverheid.nl/quarantaine toegevoegd in de brief voor iemand met klachten Informatiebrief leefregels voor iemand met klachten.
 • 21-09-2020: Link naar Brochure hulp en steun bij thuisquarantaine toegevoegd in brieven voor patiënt, huisgenoten en nauwe contacten.
 • 18-09-2020: Taalcorrectie doorgevoerd in Turkse informatiebrief.
 • 16-09-2020: De Arabische, Poolse, Roemeense en Turkse vertalingen van de informatiebrieven voor patiënt, huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten zijn aangepast waardoor de teksten prettiger leesbaar zijn. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
 • 08-09-2020: In alle vertalingen voor nauwe contacten en huisgenoten aangepast: 'De GGD belt u op meerdere keren tijdens de 10 dagen thuisblijven, om te horen hoe het met u gaat.' (was: na 1 en 2 weken). In de vertalingen voor nauwe contacten aangepast: 'kinderen tot 13 jaar mogen naar de opvang, school en/of sporten.' (was 4 tot 13 jaar) en het werken tijdens de quarantaine is nu geformuleerd: 'Ook als u in de zorg werkt blijft u thuis. U mag alleen werken als u echt niet gemist kunt worden en uw leidinggevende zegt dat u mag werken. U moet dan wel een mondkapje dragen.' Link toegevoegd naar https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/quarantine.
 • 07-09-2020: In brief nauwe contacten stond bij zelfmonitoring: bel als u symptomen krijgt de huisarts of GGD. Dat moet GGD zijn (wel blijft: bel de huisarts indien u medische hulp nodig heeft). Ook stond er in de brief voor nauwe contacten geen duur van de zelfmonitoring. Dat moet 14 dagen zijn.
 • 04-09-2020: De periode voor zelfmonitoring is in de brieven voor overige contacten ongewijzigd: tot en met 14 dagen na het laatste contact.
 • 03-09-2020: in de brieven voor nauwe contacten is de uitzondering voor het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers aangepast: alleen als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden in overleg met de leidinggevende. De zorgmedewerker mag dan zelf geen klachten hebben en dient tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II te dragen. Het werken tijdens de quarantaine is nu geformuleerd: 'Ook als u in de zorg werkt blijft u thuis. U mag alleen werken als u echt niet gemist kunt worden en uw leidinggevende zegt dat u mag werken. U moet dan wel een mondkapje dragen.' Link toegevoegd naar https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/quarantine.
 • 02-09-2020: In de brieven voor nauwe contacten is de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen aangepast: ≤ 12 jaar in plaats van 4 t/m 12 jaar.
 • 28-8-2020: Aanpassing belmomenten in de brieven voor huisgenoten en nauwe contacten (de uitgangspunten voor de belmomenten zijn: er is geen verschil in belmomenten tussen categorie 1- en 2-contacten. Het 1e gesprek is voor uitleg en instructie, het 2e gesprek op dag 5 is om te informeren hoe het gaat en of er klachten zijn, het 3e gesprek checkt of er reden is om de quarantaine te verlengen. Als dat niet het geval is, is dit een afsluitend gesprek, waarmee de monitoring beëindigd wordt. Als er tussen twee belmomenten minder dan 2 dagen (48 uur) zit, dan vervalt een gesprek, en wordt de inhoud van de twee gesprekken gecombineerd). Verder toegevoegd: Ook als u COVID-19 heeft gehad of denkt gehad te hebben, moet u deze quarantaineperiode in acht nemen. 
 • 21-08-2020: De verandering van 20-08-2020 is teruggedraaid in afwachting van een uiteindelijke beslissing in het kader van het GGD-BCO-opschalingsplan.
 • 20-08-2020:Voor de nauwe contacten vervalt het belmoment halverwege de monitoringsperiode. Toelichting: voor deze categorie contacten vindt het eerste belmoment vaak al enige dagen na het laatste blootstellingsmoment plaats, en is het interval tussen het eerste belmoment en het afsluiten van de monitoring relatief kort. Daarnaast is voor deze contacten de secundaire attack rate relatief laag vergeleken met die van de huishoudcontacten. Twee belmomenten (bij aanvang van de monitoring en ter afsluiting) zijn voor deze categorie voldoende. NB: In de vertalingen moet dit nog worden aangepast.
 • 19-08-2020: Op basis van het OMT-advies is de quarantaineperiode bekort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Uit de nieuwste gegevens van het Nederlandse bron- en contactonderzoek blijkt: van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden, kreeg 99% COVID-19-klachten binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact.
 • 14-08-2020: In de brieven voor nauwe contacten is (conform de wijziging in het BCO-protocol d.d. 05-08-2020) de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen aangepast: 4 t/m 12 jaar in plaats van ≤ 12 jaar.
 • 13-07-2020: Link naar Informatiefolder testen op corona op Rijksoverheid.nl toegevoegd. 
 • 01-07-2020: Links naar de algemene leefregels (in het Nederlands en Engels) op Rijksoverheid.nl toegevoegd.
 • 22-06-2020: Nieuw: vertalingen Pools, Roemeens, Turks en Arabisch. | In de brief voor iemand die mogelijk het nieuwe coronavirus heeft, is de alinea wat te doen bij een negatieve testuitslag aangepast: de persoon die klachten had, hoeft niet meer thuis te blijven tenzij er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren.
 • 19-06-2020: Nieuw: vereenvoudigde versies met afbeeldingen van de brieven voor patiënt, huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten | Nieuw: vertalingen Engels en Duits | Nieuw: brieven voor mensen die (nog) geen klachten hebben en voor hun huisgenoten en contacten.
 • 02-06-2020: Eerste versie van informatiebrief voor iemand die mogelijk COVID-19 heeft.
 • 28-05-2020: Alle brieven zijn aangepast n.a.v. voortschrijdend inzicht t.a.v. bron- en contactopsporing, leesbaarheid en klachten waarbij getest wordt op COVID-19.
 • 08-05-2020: Toegevoegd aan de brieven: indien iemand medische hulp nodig heeft, niet naar huisarts of ziekenhuis gaan, maar direct huisarts bellen. Patiënt met onderliggend lijden (in overleg met arts) minimaal 14 dagen isolatie.
 • 07-05-2020: Vanwege het aangepaste protocol bron- en contactonderzoek zijn er nieuwe versies opgesteld van de brieven voor patiënten (patiënt in thuisisolatie tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN minstens 24 uur klachtenvrij) en huisgenoten (aanpassing tijdstip uit isolatie; testbeleid contact: bij klachten wordt contact getest; aparte verwijzing voor zorgmedewerkers). Er zijn aparte informatiebrieven opgesteld voor nauwe contacten en voor overige contacten. En er is een aparte informatiebrief opgesteld voor contacten in primair onderwijs en kindercentra.
 • 28-04-2020: 'Wassen op minimaal 60 graden' vervangen door 'minimaal 40 graden met een volledig wasprogramma’.
 • 21-04-2020: Aangevuld in de brieven voor huisgenoten en contacten: een zorgmedewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan getest worden
 • 08-04-2020: Aangevuld in de brieven voor huisgenoten en contacten: mogelijk afwijkende regels omtrent werken voor mensen in cruciale beroepen gelden ook voor mensen werkzaam in vitale processen.
 • 19-03-2020: Het contactonderzoek is beperkt tot het informeren van de gezinscontacten en de overige contacten via de patiënt. De informatiebrieven zijn hierop aangepast.
 • 01-03-2020: Aangepast beleid voor huisgenoten van bevestigde patiënt: niet werken en zo min mogelijk naar buiten. 
 • 28-02-2020: Aparte brieven voor hoogrisicocontacten en laagrisicocontacten van bevestigde patiënten.
 • 13-02-2020: Eerste versies informatiebrieven