Handreiking bij neusverkouden kinderen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 6 januari 2021 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse variant bij jonge kinderen. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
   

Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Kinderen t/m groep 8 met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang en school, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.

NB. Deze bijlage geldt ook voor de huidige noodopvang op kinderopvang en scholen in het kader van de op 15 december ingestelde lockdown.

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs (ook als ze jonger zijn dan 13 jaar), mbo of hoger onderwijs gelden de basisregels voor thuisblijven en de basisregels voor testen die voor volwassenen gelden.

Overwegingen

Het testbeleid en thuisblijfadvies voor jonge kinderen is anders dan die van oudere kinderen en volwassenen. Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig, hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn en zij hebben een andere epidemiologie van zowel luchtweginfecties als COVID-19 (zie Kinderen en COVID-19)..

Advies

Beslisboom test- en thuisblijfadvies voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

6-1-2021: de beslisboom zal nog worden aangepast n.a.v. het nieuwe testbeleid. Volg voor nu de onderstaande toelichting.

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, naar andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool, met:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
   

Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet naar clubjes, niet sporten, niet op bezoek bij anderen).

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is (zie ‘Testen’). Ook blijven zij thuis als het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. Uiteraard blijven zij ook thuis als het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Testen

Wanneer kan een kind getest worden?

Alle kinderen van 0 jaar t/m groep 8 met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar school;
 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind toch te laten testen;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft;
 • het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.
   

NB. Bij jonge kinderen kan overwogen worden om PCR te verrichten op speeksel en feces in plaats van een keel- en neusswab. Neem hiervoor eerst contact op met het microbiologisch laboratorium of dat daar mogelijk is en op welke manier het speeksel en/of feces verzameld moet worden. Zie de paragraaf diagnostiek in de LCI-richtlijn COVID-19.

Aanvulling op dit beleid: beleid voor huisgenoten

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten

Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat naar de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben.

Huisgenoten van kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 hoeven niet thuis te blijven als het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheid ontwikkelt. Zorgmedewerkers mogen werken, maar gebruiken daar waar afgesproken PBM. Deze huisgenoten blijven wel thuis als er een testindicatie geldt voor het zieke kind, omdat het kind ernstig ziek is of een contact is van iemand met bevestigde COVID-19. In dat geval blijven huisgenoten in afwachting van de testuitslag thuis. Ouders blijven ook thuis als zij zelf klachten hebben. Als het kind een contact is van iemand met bevestigde COVID-19 en alleen verkoudheidsklachten heeft, hoeven de huisgenoten niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag. Zij blijven uiteraard wel thuis als het kind vervolgens positief wordt getest.

Huisgenoten van kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8 moeten wel thuis blijven indien het kind naast milde klachten die passen bij COVID-19 ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief getest wordt.

Bovenstaande adviezen worden regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast. Zie ook de Beslisboom verkouden kinderen op de AJN-site.

Versiebeheer

 • 06-01-2021: Het testbeleid voor kinderen t/m groep 8 is gelijk getrokken met kinderen op het voortgezet onderwijs n.a.v. het 94e OMT-advies. Tussen 18 september en 18 november gold een gewijzigd testbeleid bij noodzaak van prioritering vanwege capaciteitstekorten (OMT 77) waarbij kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten enkel in bepaalde uitzonderingssituaties getest werden. Vanaf 17 november werd het testbeleid herzien aangezien de testcapaciteit weer op orde was. Van 17 november tot 5 januari werden kinderen voornamelijk op indicatie getest.
 • 04-12-2020: Onder 'Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten' is toegevoegd dat indien een kind dat contact is van iemand met bevestigde COVID-19 alleen verkoudheidsklachten heeft, de huisgenoten niet thuis hoeven te blijven in afwachting van de testuitslag, maar wel thuisblijven wanneer het kind vervolgens positief wordt getest. De beslisboom is hierop eveneens aangepast.
 • 27-11-2020: Beleid voor huisgenoten voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar aangepast n.a.v. 88e OMT-advies.
 • 17-11-2020: De handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van het OMT-advies (OMT 87) en betreft hoofdzakelijk het aangepaste testbeleid voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd. Nu de testcapaciteit weer op orde is en prioritering niet langer noodzakelijk, gaf dit gegeven – samen met de huidige epidemiologische situatie en inzichten – aanleiding voor een nieuw advies. Het advies is nu verwerkt in de handreiking. In het nieuwe advies is een onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m groep 2 van de basisschool enerzijds en kinderen vanaf groep 3 t/m 8. Jonge kinderen, t/m groep 2 basisschool (0 t/m 6 jaar), met verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij in het kader van BCO of als zij ernstig ziek zijn. Kinderen van groep 3 t/m 8 (7 t/m 12-jarigen) met alleen verkoudheidsklachten hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd in het kader van BCO, of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of anderszins ernstig ziek is, of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek en testen door de GGD geadviseerd wordt. Kinderen mogen met verkoudheidsklachten/neusverkoudheid naar KDV of school, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met koorts en/of benauwdheid. Tevens wordt er nu nadrukkelijker gewezen op de mogelijkheid om te testen door middel van de speekseltest.
 • 01-10-2020: De data onder Overwegingen is geactualiseerd conform informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. De paragrafen Advies en Testen zijn duidelijker geformuleerd. Het beleid voor huisgenoten is toegevoegd als aanvulling op dit beleid. In de paragraaf Achtergrond stond dat wijziging in het testbeleid per 18 september betrekking had op ‘kinderen t/m 12 jaar’; dit is nu anders geformuleerd: ‘kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten’. Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • 29-09-2020: beleid: Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zonder koorts of benauwdheid. Zij moeten thuisblijven als: - Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. - Het kind een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19. - Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. - Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie Kinderen en COVID-19.
 • 25-09-2020: Toegevoegd: Huisgenoten van een kind met klachten die op de kinderopvang of de basisschool zit hoeven niet thuis te blijven zolang zij zelf geen klachten hebben. Als het kind positief getest wordt, blijft iedereen thuis.
 • 19-09-2020: Aangepast n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar.
 • 02-07-2020: De voorwaarde 'volwassen gezinslid met klachten passend bij COVID-19' voor thuishouden kind is aangepast naar 'iemand in het huishouden met koorts of benauwdheid'.
 • 18-06-2020: Aangepast omdat er onduidelijkheid was over de leeftijd.
 • 17-06-2020: Geheel herziene versie : Kinderen van 0- 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar kindercentrum en groep 1 of 2 van de basisschool.
 • 11-06-2020: Elk kind met neusverkoudheid kan op verzoek van de ouders getest worden, maar testen is niet verplicht. 
 • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn gewijzigd.
 • 12-05-2020: Eerste versie.