Handreiking bij neusverkouden kinderen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 7 juli 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 passen thuisblijven en zich testen. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar geldt een uitzondering: zij mogen zonder te testen met verkoudheidsklachten naar de kinderopvang.*

* Voor een kind dat naar de kinderopvang (dagopvang en gastouderopvang 0 t/m 3 jaar) gaat, gelden de regels voor kinderen 0 t/m 3 jaar ongeacht de leeftijd.

Overwegingen

Het thuisblijf- en testbeleid voor kinderen is anders dan voor adolescenten en volwassenen. Bij jonge kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig. Hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn en zij hebben een andere epidemiologie van luchtweginfecties zoals COVID-19 (zie Kinderen en COVID-19).

Advies

Wanneer mogen kinderen van 0 t/m 12 jaar naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten zij thuisblijven?

Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij:

 • In afwachting zijn van hun testuitslag*;
 • Klachten hebben die passen bij COVID-19 (zie ook de LCI-richtlijn COVID-19) én contact hebben gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact)*;

* bij een negatieve testuitslag hoeven zij niet meer thuis te blijven

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 0 t/m 3 jaar  naar de opvang, ook indien er sprake is van de volgende klachten:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • af en toe hoesten;
 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

 
Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven als zij:

 • klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben en/of af en toe hoesten- zij blijven thuis tenzij ze een negatieve testuitslag hebben.

 
Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de kinderopvang en school, ook indien er sprake is van de volgende klachten:

 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.
   

Zie voor kinderen (0-12 jaar) die een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt in de afgelopen 8 weken én klachten krijgen de LCI-richtlijn COVID-19.

Testen

Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Hiervoor kan een zelftest gebruikt worden. Voorwaarde voor het gebruik van zelftesten bij klachten is dat deze personen niet behoren tot een van de groepen zoals beschreven in de tabel Testindicatie.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 0 t/m 3 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

 • Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel) – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang, behalve als zij wachten op de uitslag van een test bij de GGD. Indien de klachten aanhouden, dan dient de (zelf)test nog een maal herhaald te worden op de volgende dag. Indien dan opnieuw negatief getest wordt, is geen nieuwe (zelf)test meer nodig en wordt ervan uitgegaan dat de klachten niet door SARS-CoV-2 worden veroorzaakt.
 • Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen.
 • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en heeft contact gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact).

 
In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 4 t/m 12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

 • Het kind heeft (milde) klachten die passen bij COVID-19 – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang of school, behalve als zij wachten op de uitslag van een test bij de GGD. Indien de klachten aanhouden, dan dient de (zelf)test nog een maal herhaald te worden op de volgende dag. Indien dan opnieuw negatief getest wordt, is geen nieuwe (zelf)test meer nodig en wordt ervan uitgegaan dat de klachten niet door SARS-CoV-2 worden veroorzaakt.
 • Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen.
 • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en heeft contact gehad met iemand met COVID-19 (een huisgenoot of een nauw contact).

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet wordt getest?

Een kind met klachten passend bij COVID-19 dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten** mag het kind weer naar de kinderopvang of school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen.

** Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Bovenstaande adviezen worden regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast. Zie ook de Beslisbomen op de website van AJN.

Versiebeheer

 • 07-07-2022: Verduidelijking thuisblijfadvies kinderen 0 t/m 3 jaar.
 • 21-04-2022: Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd.
 • 19-04-2022: Het quarantaineadvies is komen te vervallen per 19 april 2022. De quarantaine na reizen en bij een bijzondere uitbraak zijn daarom verwijderd uit deze handreiking.  
 • 11-04-2022: Zelftesten worden breder ingezet voor diagnostiek, isolatie en het beëindigen van quarantaine (zie LCI-richtlijn COVID-19).
 • 28-01-2022: Per abuis waren er een paar wijzigingen niet meegenomen in de handreiking. Dat is nu aangepast.
 • 27-01-2022: Wijziging quarantainebeleid n.a.v. 139e OMT. Kinderen (0-12 jaar) hoeven niet in quarantaine bij een uitbraak op school/opvang, als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van een positieve index.
 • 28-12-2021: Verduidelijking onder kopje Testen dat een zelftesten voldoende is bij klachten die passen bij COVID-19 of wanneer iemand een huisgenoot (categorie 1) of overig nauw contact (categorie 2) is van een index.
 • 24-12-2021: De uitzondering op quarantaine voor kinderen van 0 t/m 3 jaar die een nauw contact zijn, is komen te vervallen.
 • 02-12-2021: Naar aanleiding van een kabinetsbesluit mogen vanaf 29 november 2021 kinderen van 4 t/m 12 jaar niet meer met verkoudheidsklachten en/of af en toe hoesten naar school of opvang. Zij moeten thuisblijven en krijgen een testadvies. De Handreiking is hierop aangepast.
 • 19-11-2021: Per 19 november 2021 krijgen immune en niet-immune 0- t/m 3-jarigen een quarantaine-advies als zij huisgenoot zijn van iemand met COVID-19. Deze handreiking is daarop aangepast.
 • 14-10-2021: Aanpassing naar aanleiding van het 127e OMT-advies. Kinderen van 0 t/m 3 jaar die als categorie 1- en 2-contact zijn aangemerkt, krijgen geen quarantaineadvies meer.
 • 08-07-2021: Aanpassing naar aanleiding van 116/117e en 118e OMT-advies. Het advies voor kinderen 0-4 jaar is uitgebreid naar kinderen 0-12 jaar. Huisgenoten van een kind met klachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven, conform het BCO-protocol.
 • 23-03-2021: Verduidelijking van alinea 'Wat als een kind met klachten niet getest wordt?'
 • 02-03-2021: Verduidelijking van klachten en thuisblijfbeleid.
 • 22-02-2021: Verduidelijking van aanhoudende milde klachten.
 • 18-02-2021: Een advies bij hernieuwde klachten <8 weken na een bevestigde SARS-CoV-2-infectie is toegevoegd.
 • 08-02-2021: De indicatie voor thuisblijven is aangevuld en compleet gemaakt. 
 • 05-02-2021: N.a.v. het 99e OMT is het advies aangepast. Alleen kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met verkoudheidsklachten naar de opvang. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en krijgen het advies om zich te laten testen. Het thuisblijfbeleid voor huisgenoten is ook aangepast, zij blijven ook thuis als een kind naast milde klachten koorts/benauwdheid heeft.
 • 06-01-2021: Het testbeleid voor kinderen t/m groep 8 is gelijk getrokken met kinderen op het voortgezet onderwijs n.a.v. het 94e OMT-advies. Tussen 18 september en 18 november gold een gewijzigd testbeleid bij noodzaak van prioritering vanwege capaciteitstekorten (OMT 77) waarbij kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten enkel in bepaalde uitzonderingssituaties getest werden. Vanaf 17 november werd het testbeleid herzien aangezien de testcapaciteit weer op orde was. Van 17 november tot 5 januari werden kinderen voornamelijk op indicatie getest.
 • 04-12-2020: Onder 'Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten' is toegevoegd dat indien een kind dat contact is van iemand met bevestigde COVID-19 alleen verkoudheidsklachten heeft, de huisgenoten niet thuis hoeven te blijven in afwachting van de testuitslag, maar wel thuisblijven wanneer het kind vervolgens positief wordt getest. De beslisboom is hierop eveneens aangepast.
 • 27-11-2020: Beleid voor huisgenoten voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar aangepast n.a.v. 88e OMT-advies.
 • 17-11-2020: De handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van het OMT-advies (OMT 87) en betreft hoofdzakelijk het aangepaste testbeleid voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd. Nu de testcapaciteit weer op orde is en prioritering niet langer noodzakelijk, gaf dit gegeven – samen met de huidige epidemiologische situatie en inzichten – aanleiding voor een nieuw advies. Het advies is nu verwerkt in de handreiking. In het nieuwe advies is een onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m groep 2 van de basisschool enerzijds en kinderen vanaf groep 3 t/m 8. Jonge kinderen, t/m groep 2 basisschool (0 t/m 6 jaar), met verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij in het kader van BCO of als zij ernstig ziek zijn. Kinderen van groep 3 t/m 8 (7 t/m 12-jarigen) met alleen verkoudheidsklachten hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd in het kader van BCO, of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of anderszins ernstig ziek is, of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek en testen door de GGD geadviseerd wordt. Kinderen mogen met verkoudheidsklachten/neusverkoudheid naar KDV of school, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met koorts en/of benauwdheid. Tevens wordt er nu nadrukkelijker gewezen op de mogelijkheid om te testen door middel van de speekseltest.
 • 01-10-2020: De data onder Overwegingen is geactualiseerd conform informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. De paragrafen Advies en Testen zijn duidelijker geformuleerd. Het beleid voor huisgenoten is toegevoegd als aanvulling op dit beleid. In de paragraaf Achtergrond stond dat wijziging in het testbeleid per 18 september betrekking had op ‘kinderen t/m 12 jaar’; dit is nu anders geformuleerd: ‘kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten’. Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • 29-09-2020: beleid: Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zonder koorts of benauwdheid. Zij moeten thuisblijven als: - Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. - Het kind een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19. - Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. - Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie Kinderen en COVID-19.
 • 25-09-2020: Toegevoegd: Huisgenoten van een kind met klachten die op de kinderopvang of de basisschool zit hoeven niet thuis te blijven zolang zij zelf geen klachten hebben. Als het kind positief getest wordt, blijft iedereen thuis.
 • 19-09-2020: Aangepast n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar.
 • 02-07-2020: De voorwaarde 'volwassen gezinslid met klachten passend bij COVID-19' voor thuishouden kind is aangepast naar 'iemand in het huishouden met koorts of benauwdheid'.
 • 18-06-2020: Aangepast omdat er onduidelijkheid was over de leeftijd.
 • 17-06-2020: Geheel herziene versie : Kinderen van 0- 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar kindercentrum en groep 1 of 2 van de basisschool.
 • 11-06-2020: Elk kind met neusverkoudheid kan op verzoek van de ouders getest worden, maar testen is niet verplicht. 
 • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn gewijzigd.
 • 12-05-2020: Eerste versie.