Handreiking bij neusverkouden kinderen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 19 november 2021 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden.

Voor kinderen van 0-12 jaar geldt een uitzondering: zij mogen met verkoudheidsklachten naar de kinderopvang en naar school.*

* Voor een kind dat naar het primair onderwijs gaat, gelden de regels voor kinderen 0-12 jaar ongeacht de leeftijd.

Overwegingen

Het thuisblijf- en testbeleid voor kinderen is anders dan voor adolescenten en volwassenen. Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig, hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn en zij hebben een andere epidemiologie van luchtweginfecties zoals COVID-19 (zie Kinderen en COVID-19). Kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van de opvang en school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen.  

Advies

Wanneer mogen kinderen van 0-12 jaar naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten zij thuisblijven?

Kinderen van 0-3 jaar hoeven per 15 oktober 2021 niet meer in quarantaine als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Wel krijgen zij het advies om bij het ontstaan van (milde) klachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon thuis te blijven en zich te laten testen. Zie ook het BCO-protocol.

Kinderen van 0-3 jaar moeten thuisblijven als zij:

 • worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
 • een huisgenoot met COVID-19 hebben**;
 • een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland. 
   

Kinderen van 4-12 jaar moeten thuisblijven als zij:

 • worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
 • een huisgenoot met COVID-19 hebben**;
 • een nauw contact zijn van iemand met COVID-19***;
 • een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.
   

**Dit geldt voor zowel immune als niet-immune kinderen. Zie ook het BCO-protocol.

*** Kinderen die <6 maanden een bevestigde SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt en/of volledig zijn gevaccineerd (vanaf 12 jaar)  worden als immuun beschouwd. Voor hen gelden aparte thuisblijf- en testadviezen. Zie hiervoor het BCO-protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten;
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • bij ontstaan van nieuwe klachten <8 weken na eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie (zie richtlijn COVID-19).
   

Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

stroomschema

Let op! Kind ernstig ziek? → Verwijs naar de huisarts. Er is een dringend advies om te testen.
Zie voor het beleid voor huisgenoten: ‘Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten?’.
Zie voor kinderen die niet getest worden: 'Wat als een kind met klachten niet wordt getest?’.

Testen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. NB. Zie voor testmethoden bij (jonge) kinderen ‘Directe diagnostiek bij kinderen en speciale doelgroepen’ in de LCI- richtlijn COVID-19 en de Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19. 

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

 • Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel) – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang of school.
 • Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen.
 • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die COVID-19 heeft.
 • Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een contact (categorie 2- of 3-contact op opvang of school) van iemand die COVID-19 heeft.
 • De GGD adviseert testen omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet wordt getest?

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt (zie onder kopje 'Wanneer mogen kinderen van 0-12 jaar naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten zij thuisblijven?').

* Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Beleid voor huisgenoten

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten?

Vanaf 8 juli 2021 hoeven huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid niet meer thuis te blijven, ook niet in afwachting van een testuitslag van het kind of als het verkouden kind een dringend testadvies heeft.

Bovenstaande adviezen worden regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast. Zie ook de Beslisbomen verkouden kinderen op de website van het AJN.

Versiebeheer

 • 19-11-2021: Per 19 november 2021 krijgen immune en niet-immune 0- t/m 3-jarigen een quarantaine-advies als zij huisgenoot zijn van iemand met COVID-19. Deze handreiking is daarop aangepast.
 • 14-10-2021: Aanpassing naar aanleiding van het 127e OMT-advies. Kinderen van 0 t/m 3 jaar die als categorie 1- en 2-contact zijn aangemerkt, krijgen geen quarantaineadvies meer.
 • 08-07-2021: Aanpassing naar aanleiding van 116/117e en 118e OMT-advies. Het advies voor kinderen 0-4 jaar is uitgebreid naar kinderen 0-12 jaar. Huisgenoten van een kind met klachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven, conform het BCO-protocol.
 • 23-03-2021: Verduidelijking van alinea 'Wat als een kind met klachten niet getest wordt?'
 • 02-03-2021: Verduidelijking van klachten en thuisblijfbeleid.
 • 22-02-2021: Verduidelijking van aanhoudende milde klachten.
 • 18-02-2021: Een advies bij hernieuwde klachten <8 weken na een bevestigde SARS-CoV-2-infectie is toegevoegd.
 • 08-02-2021: De indicatie voor thuisblijven is aangevuld en compleet gemaakt. 
 • 05-02-2021: N.a.v. het 99e OMT is het advies aangepast. Alleen kinderen van 0 tot 4 jaar mogen met verkoudheidsklachten naar de opvang. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en krijgen het advies om zich te laten testen. Het thuisblijfbeleid voor huisgenoten is ook aangepast, zij blijven ook thuis als een kind naast milde klachten koorts/benauwdheid heeft.
 • 06-01-2021: Het testbeleid voor kinderen t/m groep 8 is gelijk getrokken met kinderen op het voortgezet onderwijs n.a.v. het 94e OMT-advies. Tussen 18 september en 18 november gold een gewijzigd testbeleid bij noodzaak van prioritering vanwege capaciteitstekorten (OMT 77) waarbij kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten enkel in bepaalde uitzonderingssituaties getest werden. Vanaf 17 november werd het testbeleid herzien aangezien de testcapaciteit weer op orde was. Van 17 november tot 5 januari werden kinderen voornamelijk op indicatie getest.
 • 04-12-2020: Onder 'Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten' is toegevoegd dat indien een kind dat contact is van iemand met bevestigde COVID-19 alleen verkoudheidsklachten heeft, de huisgenoten niet thuis hoeven te blijven in afwachting van de testuitslag, maar wel thuisblijven wanneer het kind vervolgens positief wordt getest. De beslisboom is hierop eveneens aangepast.
 • 27-11-2020: Beleid voor huisgenoten voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar aangepast n.a.v. 88e OMT-advies.
 • 17-11-2020: De handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van het OMT-advies (OMT 87) en betreft hoofdzakelijk het aangepaste testbeleid voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd. Nu de testcapaciteit weer op orde is en prioritering niet langer noodzakelijk, gaf dit gegeven – samen met de huidige epidemiologische situatie en inzichten – aanleiding voor een nieuw advies. Het advies is nu verwerkt in de handreiking. In het nieuwe advies is een onderscheid gemaakt tussen kinderen t/m groep 2 van de basisschool enerzijds en kinderen vanaf groep 3 t/m 8. Jonge kinderen, t/m groep 2 basisschool (0 t/m 6 jaar), met verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij in het kader van BCO of als zij ernstig ziek zijn. Kinderen van groep 3 t/m 8 (7 t/m 12-jarigen) met alleen verkoudheidsklachten hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies. Testen wordt wel dringend geadviseerd in het kader van BCO, of als het kind ook koorts en/of benauwdheid heeft of anderszins ernstig ziek is, of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek en testen door de GGD geadviseerd wordt. Kinderen mogen met verkoudheidsklachten/neusverkoudheid naar KDV of school, maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met koorts en/of benauwdheid. Tevens wordt er nu nadrukkelijker gewezen op de mogelijkheid om te testen door middel van de speekseltest.
 • 01-10-2020: De data onder Overwegingen is geactualiseerd conform informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. De paragrafen Advies en Testen zijn duidelijker geformuleerd. Het beleid voor huisgenoten is toegevoegd als aanvulling op dit beleid. In de paragraaf Achtergrond stond dat wijziging in het testbeleid per 18 september betrekking had op ‘kinderen t/m 12 jaar’; dit is nu anders geformuleerd: ‘kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten’. Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • 29-09-2020: beleid: Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zonder koorts of benauwdheid. Zij moeten thuisblijven als: - Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. - Het kind een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19. - Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. - Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie Kinderen en COVID-19.
 • 25-09-2020: Toegevoegd: Huisgenoten van een kind met klachten die op de kinderopvang of de basisschool zit hoeven niet thuis te blijven zolang zij zelf geen klachten hebben. Als het kind positief getest wordt, blijft iedereen thuis.
 • 19-09-2020: Aangepast n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar.
 • 02-07-2020: De voorwaarde 'volwassen gezinslid met klachten passend bij COVID-19' voor thuishouden kind is aangepast naar 'iemand in het huishouden met koorts of benauwdheid'.
 • 18-06-2020: Aangepast omdat er onduidelijkheid was over de leeftijd.
 • 17-06-2020: Geheel herziene versie : Kinderen van 0- 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar kindercentrum en groep 1 of 2 van de basisschool.
 • 11-06-2020: Elk kind met neusverkoudheid kan op verzoek van de ouders getest worden, maar testen is niet verplicht. 
 • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn gewijzigd.
 • 12-05-2020: Eerste versie.