Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO)

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 27 januari 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina) | Zie ook Handreiking contact en uitbraakonderzoek kinderen 0 t/m 12 (PO)

Deze handreiking is bedoeld om GGD’en te ondersteunen bij het onderzoek en het nemen van maatregelen wanneer een kind van 13-18 jaar* of een medewerker in het voortgezet onderwijs (VO**) positief is getest op COVID-19; of wanneer een medewerker die werkt met groepen leerlingen in deze leeftijd positief is getest op COVID-19. Deze handreiking sluit aan bij het Protocol Bron- en contactonderzoek, waarin beschreven is wie als contacten van een besmettelijke persoon worden aangemerkt, en wat de maatregelen en adviezen zijn voor deze contacten. In deze handreiking wordt dit nader uitgewerkt voor het VO, en wordt de motivatie voor de maatregelen beschreven.

Deze handreiking kan door de GGD ook als leidraad worden gebruikt voor contact- en uitbraakonderzoek bij zomerkampen en andere soortgelijke jeugdactiviteiten. Hiervan uitgezonderd is het zelftestbeleid.

* De leeftijden van leerlingen op het VO (13-18 jaar) zijn (deels) verschillend. Voor een kind dat naar het VO gaat, gelden de regels van het VO ongeacht de leeftijd.

** In deze handreiking worden de algemene termen ‘voortgezet onderwijs’ of ’school’ gebruikt voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Algemene uitgangspunten

 • COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte groep A veroorzaakt door SARS-CoV-2, die door de aanvrager en het laboratorium aan de GGD gemeld moet worden bij een bevestigde besmetting.
 • Om eventuele verspreiding van het virus onder leerlingen en medewerkers tegen te gaan, kan een school maatregelen nemen om de kans op transmissie op school zo klein mogelijk te houden. Hiervoor is een Generiek kader opgesteld.
 • Voor iedereen in Nederland gelden basisregels over het openbaar en dagelijks leven. Zie de actuele informatie op Rijksoverheid.nl.

Testbeleid, isolatie en quarantaine

 • Iedereen in Nederland met klachten passend bij COVID-19 blijft thuis en laat zich testen.
 • Zie voor het testen van kinderen in de middelbare schoolleeftijd: Rijksoverheid.nl.
 • Zie voor het testen van onderwijspersoneel: Rijksoverheid.nl.
 • Zie voor het zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs Zelftesten (lesopafstand.nl) 
 • Elk positief geteste leerling/medewerker gaat in isolatie.
 • Zie voor meer informatie het protocol BCO.
 • Zie voor de quarantaineregels: Rijksoverheid.nl.
 • Daarnaast is het zeer van belang dat alle leerlingen en onderwijsmedewerkers twee keer per week gebruik maken van zelftesten (periodiek (preventief) zelftesten). Door de inzet van een periodiek (preventief) zelftestbeleid kunnen (nog) onopgemerkte besmettingen opgespoord worden en wordt de kans op transmissie binnen de school verkleind.

Periodiek (preventief) zelftesten

Per 3 december 2021 wordt het periodiek (preventief) testen aanbevolen voor alle leerlingen en medewerkers. Periodiek (preventief) zelftesten wordt tweemaal per week thuis uitgevoerd.* Hiervoor is geen afstemming met de GGD nodig. De testen worden beschikbaar gesteld door de school.

Als de zelftest positief is, gaat de leerling of medewerker (en de rest van het huishouden) in quarantaine en maakt de leerling of medewerker een afspraak  voor een confirmatietest bij de GGD. Bij een negatieve uitslag kan de leerling of medewerker weer naar school.

Meer informatie over het zelftesten in het onderwijs is te vinden op Lesopafstand.nl.

* Voor kinderen en medewerkers die recent zelf een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), is het niet nodig om zonder (nieuwe) klachten te testen.

Overwegingen beleid bij kinderen (13-18 jaar)

Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis. Ook de epidemiologie en transmissie bij kinderen verloopt anders dan bij volwassenen. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt zowel voor de klassieke virusvariant als voor de meer besmettelijke virusvarianten die sinds eind 2020 in Nederland circuleren. Wel is het zo dat alle leeftijdsgroepen bij de meer besmettelijke varianten het virus meer verspreiden dan bij de oude varianten Zie Kinderen, school en COVID-19.

Voor kinderen gelden andere maatregelen dan voor volwassenen, omdat:

 • (fysieke) deelname aan onderwijs, sporten en andere activiteiten belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen;
 • kinderen (<18 jaar) met onderliggend lijden geen verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19, ongeacht het onderliggend lijden. Zie voor meer informatie hierover het document van de NVK.

Samenwerking en communicatie met de school en GGD-scholenteams

De GGD’en hebben een GGD-scholenteam samengesteld. Het heeft de voorkeur dat vanuit de GGD de afdeling infectieziektebestrijding en de afdeling jeugdgezondheidszorg hierbij nauw samenwerken. Scholenteams kunnen ook ondersteunen bij uitbraakonderzoek/sequencing. Het doel van een GGD-scholenteam is een goede samenwerking tussen JGZ en IZB binnen de GGD voor eenduidige communicatie, een eenduidig aanspreekpunt, en de rol van de jeugdarts en -verpleegkundige die zowel een vraagbaak zijn als mee kunnen denken over eventuele aanvullende maateregelen in een specifieke situatie. Zie de AJN-website voor meer informatie.

Er zit een tijdsinterval tussen de uitslag van een positieve test en de uitvoering van het BCO door de GGD. Hierdoor zijn scholen er vaak eerder dan de GGD van op de hoogte dat een leerling of medewerker positief getest is voor COVID-19 (via ouders), en ook dat er bij iemand verdenking is op COVID-19 (door ziekmelding). Scholen en GGD’en worden gevraagd afspraken te maken om bij een COVID-19-(verdacht) geval laagdrempelig contact met elkaar op te nemen om adviezen af te stemmen. Hetzelfde geldt voor het vroeg opmerken van mogelijk gerelateerde gevallen.

Voor scholen is er een Generiek kader Voortgezet onderwijs (13-18 jaar) waarin de maatregelen zijn beschreven die een school kan nemen om de kans op transmissie zo klein mogelijk te houden. Bovendien worden de scholen geadviseerd via hun eigen sector een eigen stappenplan (handelingsperspectief) te maken. Scholen worden gevraagd de maatregelen die zij nemen en het geldende handelingsperspectief/protocol met (het scholenteam van) de GGD te delen, om zo eventueel toekomstig BCO voor te bereiden.

Uitvoering BCO bij positief geteste leerling(en)/medewerker(s)

De GGD en school nemen contact met elkaar op en stellen vast op welke dagen de besmettelijke persoon op school was (besmettelijke periode: vanaf 2 dagen voor de 1e ziektedag, of bij asymptomaten vanaf de dag van testen). Voor de dagen dat de besmettelijke persoon op school was, worden de contacten van deze persoon in kaart gebracht. De medewerker/school maakt een lijst van de aanwezige personen met wie de besmette persoon in deze periode in contact is geweest.

Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en duur van het contact belangrijke criteria.

 • Huisgenoten (categorie 1) zijn broer(s) of zus(sen)  van de index, of andere personen die met de index een huishouden delen. Zie voor de maatregelen rondom huisgenoten het BCO-protocol, deze zijn niet opgenomen in deze handreiking.
 • Overige nauwe contacten (categorie 2)  zijn personen waarmee de index tijdens zijn besmettelijke periode nauw contact heeft gehad. De nauwe contacten op school zijn vaak bij de leerling of medewerker bekend, en kunnen bij de index worden uitgevraagd. Het is niet nodig om per medeleerling of medewerker na te gaan of er mogelijk op een dag (cumulatief) 15 minuten contact is geweest met de index, het volstaat om aan de index te vragen met wie er veel (nauw) contact is geweest. (Voorbeelden van nauwe contacten op school zijn leerlingen die naast elkaar hebben gezeten tijdens een les, goede vrienden waarmee veel contact is geweest (bijvoorbeeld in de pauzes) en leerlingen met wie de index nauw heeft samengewerkt.) Zie voor de maatregelen rondom nauwe contacten ook het BCO-protocol.
 • Overige (niet nauwe) contacten (categorie 3) zijn de leerlingen en medewerkers waarmee de index een les heeft gevolgd (in hetzelfde lokaal), maar niet naast heeft gezeten of mee heeft samengewerkt. Ook leerlingen waarmee de index gymles heeft gevolgd worden beschouwd als categorie 3-contacten.
 • Leerlingen en volwassenen buiten de eigen klas met wie de index mogelijk contact heeft gehad tijdens andere activiteiten zoals een diploma-uitreiking, worden niet automatisch als contact beschouwd. Alleen als er duidelijke aanwijzingen zijn dat de leerling of volwassene contact heeft gehad met de index, wordt de leerling of volwassene beschouwd als nauw of overig (niet nauw) contact, op basis van een inschatting van de afstand en duur van het contact.

 
Zie ook het 
BCO-protocol.

Maatregelen

Het kabinet heeft besloten dat per 26 januari 2022 alle kinderen onder de 18 jaar niet in quarantaine hoeven als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van een positieve index op school of thuis. Dit betekent dat klasgenoten van een positieve index in principe allemaal naar school kunnen, ongeacht of de index een leerling of medewerker is. De reden hiervoor is dat het onderbreken van het onderwijs vanwege quarantaine voor alle leerlingen en medewerkers op een groep of klas, niet proportioneel is in verhouding tot het belang van (fysieke) deelname aan onderwijs voor de ontwikkeling van kinderen. De GGD kan op basis van een risico-inschatting een ander advies geven.

Voor medewerkers geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn of indien zij huisgenoot (categorie 1) zijn van een index. Voor de quarantainemaatregelen en de uitzonderingen op de quarantainemaatregelen, zie het algemene BCO-protocol en Rijksoverheid.

Testen bij klachten en in het kader van BCO

Het is een dringend advies dat zowel leerlingen als medewerkers bij het ontstaan van klachten passend bij corona tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, ook alleen bij verkoudheidsklachten, zich (laten) testen. Dit geldt ook als een eerdere test negatief was, behalve als zij wachten op de uitslag van een test bij de GGD. Indien de klachten aanhouden dan dient de (zelf)test nog een keer herhaald te worden op de volgende dag. Indien dan opnieuw negatief getest wordt, is geen nieuwe (zelf)test meer nodig en wordt er van uitgegaan dat de klachten niet door SARS-CoV-2 worden veroorzaakt

Het OMT heeft in haar 130e advies (d.d. 22 november 2021) geadviseerd zelftesten breder in te zetten voor personen met klachten. Dit is verwerkt in deze handreiking en in de tabel Maatregelen voor kinderen 13-18 jaar en medewerkers bij een besmettelijke index in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Informatiebrieven

De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. Voor de verschillende type contacten zijn verschillende brieven beschikbaar.

Tabel: Maatregelen voor kinderen 13-18 jaar en medewerkers bij een besmettelijke index in het voortgezet (speciaal) onderwijs*

Type contact

Leerlingen in het voortgezet(speciaal) onderwijs

Medewerkers in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Overig nauw contact

(categorie 2)

 • Geen quarantaine
 • Testen bij klachten: zelftest of test bij GGD**
 • Vermijd contact met kwetsbaren tot 10 dagen de laatste blootstelling
 • Optioneel: testen indien gewenst door ouders of geadviseerd door GGD***
 • Tweemaal per week preventief zelftesten
 • Quarantaine 10 dagen*
 • Testen bij klachten: zelftest of test bij GGD**
 • Z.s.m. testen: zelftest of test bij GGD
 • Testen dag 5 na laatste blootstelling (voor opheffen quarantaine): test bij GGD
 • Houd afstand, vermijd grote groepen en contact met kwetsbaren tot 10 dagen na het laatste blootstelling

Overig niet nauw contact

(categorie 3)

 • Informeren
 • Testen bij klachten: zelftest of test bij GGD**
 • Tweemaal per week preventief zelftesten
 • Informeren
 • Testen bij klachten: zelftest of test bij GGD**

Zie voor de quarantainemaatregelen, de uitzonderingen op de quarantaine en het beleid voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen het algemene BCO-protocol en Rijksoverheid.
** Voorwaarde voor het gebruik van zelftesten bij klachten is dat deze personen niet kwetsbaar zijn en niet in aanraking komen met kwetsbare mensen.
*** Dit kan geadviseerd worden door de GGD wanneer een contact leeft in een huishouden met kwetsbare personen.

Uitbraakonderzoek

De GGD draagt zorg voor het bron- en contactonderzoek, maar kan (delen hiervan) delegeren aan de instelling. De school neemt voordat zij communiceren over besmettingen in een klas contact op met de GGD. Zo houdt de GGD het zicht op de situatie in de school. Samen met de school bepaalt de GGD welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Er is sprake van een uitbraak als er binnen een klas 3 of meer gevallen (zowel leerlingen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen. Bij een uitbraak hoeven leerlingen niet in quarantaine. Zij krijgen het advies om bij (milde) klachten een (zelf)test te doen.

Bij een uitbraak (ongeacht of dit leerlingen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers een quarantaineadvies, met uitzondering voor de medewerkers die:

 • een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt in de 8 weken voor blootstelling (aangetoond met (zelf)test); OF
 • een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt vanaf 1 januari 2022; OF
 • een boostervaccinatie hebben ontvangen >1 week voor de blootstelling; OF
 • enkel type 3-contact zijn van de bron (leerling of medewerker); OF
 • uitgezonderd zijn van quarantaine in overleg met de werkgever in lijn met het beleid voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen.

 
Voor de quarantainemaatregelen en de uitzonderingen op de quarantaine, zie het algemene
BCO-protocol en Rijksoverheid.

Bij het ontstaan van klachten moeten kinderen en medewerkers wel thuisblijven en zich (laten) testen. Zie voor personen die een infectie met SARS-CoV-2 hebben doorgemaakt in de 8 weken voor blootstelling én klachten krijgen zie de LCI-richtlijn COVID-19.

Bijzondere uitbraken

In principe wordt er geen quarantaine meer geadviseerd voor de leerlingen indien er meerdere besmettingen zijn in een groep of klas. Alleen bij een bijzondere uitbraak kan de GGD besluiten toch een quarantaineadvies te geven voor een klas of groep. Hiervoor is maatwerk nodig vanuit de GGD. Situaties waarin de GGD zou kunnen overwegen om toch een quarantaineadvies te geven zijn bijvoorbeeld: een groep of klas met veel kwetsbare kinderen, veel onrust onder ouders of medewerkers, of een grote uitbraak die ondanks maatregelen niet onder controle is of waarbij er kinderen of medewerkers zijn met een afwijkend klinisch beeld (symptomen, ernst). Zie ook de Handreiking clusters en lokale verheffingen.

Whole genome sequenecing - WGS

Overweeg om in aanvulling op het epidemiologisch uitbraakonderzoek moleculair onderzoek (WGS) van de gevonden virusstammen te verrichten. Voor meer informatie, zie Indicaties voor whole genome sequencing. 

Referenties

 • Danis K, Epaulard O, Bénet T, Gaymard A, Campoy S, Bothelo-Nevers E, Bouscambert-Duchamp M, Spaccaferri G, Ader F, Mailles A, Boudalaa Z, Tolsma V, Berra J, Vaux S, Forestier E, Landelle C, Fougere E, Thabuis A, Berthelot P, Veil R, Levy-Bruhl D, Chidiac C, Lina B, Coignard B, Saura C; Investigation Team. Cluster of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in the French Alps, 2020, Clin Infect Dis. 2020 Apr 11:ciaa424. doi: 10.1093/cid/ciaa424. PMID: 32277759; PMCID: PMC7184384.
 • ECDC. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission -first update. 23 December 2020.
 • Heavey L, Casey G, Kelly C, Kelly D, McDarby G. No evidence of secondary transmission of COVID-19 from children attending school in Ireland, 2020. Euro Surveill 2020 May; 25(21): 2000903. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.21.2000903. PMID: 32489179; PMCID: PMC7268273.
 • Jing QL, Liu MJ, Zhang ZB, Fang LQ, Yuan J, Zhang AR, Dean NE, Luo L, Ma MM, Longini I, Kenah E, Lu Y, Ma Y, Jalali N, Yang ZC, Yang Y. Household secondary attack rate of COVID-19 and associated determinants in Guangzhou, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2020 Jun 17:S1473-3099(20)30471-0. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30471-0. PMID: 32562601.
 • NCIRS. Report: COVID-19 in schools – the experience in NSW-Australia. 26 April 2020.
 • Posfay-Barbe KM, Wagner N, Gauthey M, Moussaoui D, Loevy N, Diana A, L'Huillier AG. COVID-19 in Children and the Dynamics of Infection in Families. Pediatrics. 2020 May 26:e20201576. doi: 10.1542/peds.2020-1576. PMID: 32457213.
 • RIVM. Kinderen, school en COVID-19.
 • RIVM. Wekelijkse nieuwsberichten en update.
 • Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, Mytton O, Bonell C, Booy R. School Closure and Management Practices During Coronavirus Outbreaks Including COVID-19: A Rapid Systematic Review, 2020. Lancet Child Adolesc Health 2020 May; 4(5): 397-404. doi: 10.1016/S2352-4642(20)30095-X. PMID: 32272089; PMCID: PMC7270629.
 • WHO. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19. 14 September 2020.

Versiebeheer

 • 27-01-2022: Naar aanleiding van OMT 139 zijn de quarantaineadviezen aangepast. Kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en op de kinderopvang in gaan niet meer in quarantaine en krijgen geen testadvies z.s.m. en vanaf dag 5 na de laatste blootstelling. Deze uitzondering geldt ook voor studenten aan het mbo of hoger onderwijs in de leeftijd tot en met 17 jaar. Dit geldt zowel voor categorie 1- als categorie 2-contacten, en bij uitbraken. Werknemers die werken in essentiële bedrijfsprocessen kunnen, ook zonder booster of recent doorgemaakte infectie, uitgezonderd worden van quarantaine. Dit gaat in overleg met de werkgever.18-01-2022: Vanaf 14 januari is er een uitzondering op quarantaine voor cat. 1- en 2-contacten die recent (<8 weken) een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt; die na 1 januari 2022 een SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt; die minimaal een week geleden een boosterprik hebben ontvangen. Dit geldt ook voor leerlingen en medewerkers en is toegevoegd in de handreiking.
 • 24-12-2021: Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune personen. Ook krijgen categorie 3-contacten een testadvies.
 • 03-12-2021: Aanpassing testbeleid voor categorie 2-contacten van 13-18 jaar: zelftesten mogen gebruikt worden bij klachten; testen zo spoedig mogelijk na waarschuwing (zelftest/test GGD); testen op dag 5 (test GGD).
 • 19-11-2021: Tabel Maatregelen voor kinderen en medewerker is aangepast: maatregelen voor huisgenoten zijn verwijderd, deze zijn te vinden in in het BCO-protocol.
 • 05-10-2021: Aanpassingen van de handreiking i.v.m. loslaten 1,5 meter afstandsmaatregel en de mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs.
 • 17-08-2021: Het risicogericht zelftesten vervalt per 23 augustus. Categorie 3-contacten worden alleen nog geïnformeerd van de besmetting en krijgen het advies om te testen bij klachten. Daarnaast vervalt ook het testadvies om zo spoedig mogelijk te testen voor niet-immune categorie 2-contacten. Het extra testbeleid bij een medewerker als index, namelijk het testen van de andere aanwezige medewerkers, is ook vervallen.
 • 12-08-2021: De definitie van immuniteit na het COVID-19-vaccin van Janssen is gewijzigd: iemand die het Janssen-vaccin heeft gekregen, wordt voortaan na 28 dagen i.p.v. 14 als immuun beschouwd.
 • 09-07-2021 De handreiking is aangepast aan het nieuwe BCO-beleid, waarbij maatregelen en adviezen verschillen per soort contact en afhankelijk zijn van de afweer die de persoon naar verwachting heeft opgebouwd tegen het coronavirus (immuniteit). Andere aspecten van het nieuwe BCO-beleid blijven voor de kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs tot de start van het schooljaar 2021-2022 ongewijzigd. (OMT 117)
 • 24-06-2021: Aanpassing van de handreiking naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de cohortering in de kinderopvang en het onderwijs los te laten.
 • 08-06-2021: Toevoeging van beleid bij een positieve zelftest in het kader van risicogericht testen en de voortzetting van periodiek (preventief) zelftesten.
 • 28-05-2021: De handreiking is aangepast n.a.v. het advies van het 114eOMT: op school hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden met de nadruk dat gebruik wordt gemaakt van twee keer per week periodiek (preventief) zelftesten.
 • 19-05-2021: Onder ‘Het gebruik van zelftesten in het onderwijs’ is het periodiek (preventief) zelftesten van leerlingen toegevoegd. Bij de test op dag 5 voor cat. 3-contacten is vermeld dat dit bij voorkeur d.m.v. een zelftest gebeurt.  
 • 21-04-2021: Informatie over het gebruik van zelftesten in het VO is toegevoegd.
 • 25-02-2021: Link naar het inmiddels gepubliceerde Generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (leeftijd 13-18 jaar) ingevoegd.
 • 17-02-2021: Aanpassing van het testbeleid voor categorie 2 en 3 n.a.v. de aanpassing van het algemene BCO. Daarnaast is na het advies van het 98e OMT het testbeleid voor scholen toegevoegd.
 • 26-01-2021: Tekstuele verduidelijking onder ‘Maatregelen’ en een wijziging bij de maatregelen die scholen kunnen nemen om de transmissie zo klein mogelijk te houden. Deze zullen worden beschreven in het Generiek kader (voor scholen).
 • 22-01-2021: De handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar) is gesplitst in deze handreiking voor het voortgezet onderwijs en een handreiking voor de kinderopvang en het basisonderwijs. Deze handreiking, voor kinderen van 13 tot 18 jaar, is compleet vernieuwd n.a.v. het advies van het 95e OMT over het veilig heropenen van de scholen. Voor kinderen op het voortgezet onderwijs die wel naar school gaan geldt vanaf 12 januari 2021 dat zij wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en in ieder geval altijd tot medewerkers. Ook zijn de uitvoering van het BCO bij 1 positief geteste kind/medewerker en bij een uitbraak in de klas/school en het testbeleid in de handreiking nader uitgewerkt.
 • 01-12-2020: Tekstuele verduidelijking onder 'testbeleid en maatregelen contacten'.
 • 27-11-2020: Aanpassing test- en quarantainebeleid van kinderen 0 tot en met 12 jaar (naar aanleiding van 87e OMT-advies) en thuisblijfadvies voor huisgenoten kinderen 0 tot en met 6 jaar (naar aanleiding van 88e OMT-advies).
 • 09-10-2020: De handreiking is aangepast aan het gewijzigde thuisblijf- en testbeleid voor neusverkouden kinderen van 0-4 jaar en op de basisschool. Het beleid ten aanzien van contacten <18 jaar van een index <18 jaar met COVID-19 gewijzigd (beleid per 2 oktober 2020); in principe worden alle contacten <18 jaar als een overig, niet nauw contact (categorie 3, zie ook informatiebrief) beschouwd, tenzij het gaat om kinderen in de middelbareschoolleeftijd die in hun vrije tijd frequent en intensief contact met elkaar hebben gehad. Paragraaf G is toegevoegd met praktische aanvullende maatregelen die scholen kunnen implementeren bij clusters en verhoogde regionale verspreiding.
 • 28-09-2020: Link voor uitzonderingen ingevoegd in 'Kinderen t/m 12 jaar mogen naar de kinderopvang of andere vormen van kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten hebben zonder koorts. Hierop zijn uitzonderingen, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.'
 • 25-09-2020: link Rijksoverheid.nl/quarantaine.
 • 19-09-2020: aangepast n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar.
 • 04-09-2020: aangepast bij uitgangspunten: de voorwaarde minimaal 48 uur koortsvrij is verwijderd in 'De positief geteste persoon blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen en tot de persoon ten minste 24 uur symptoomvrij is'.
 • 03-09-2020: Onder 'Testbeleid en maatregelen contacten' is aangepast: kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar kinderopvang/school/bso en sporten (niet meer vanaf 4 jaar).
 • 05-08-2020: Verduidelijking quarantainebeleid voor kinderen als ‘overige nauwe contacten’: leeftijd 4 t/m 12 jaar in plaats van ≤ 12 jaar. (Toelichting: de uitzondering voor het quarantainebeleid voor kinderen in categorie 2, overige nauwe contacten, geldt alleen voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. De reden hiervoor is het welzijnsprincipe, het belang van school- en sportparticipatie is in deze leeftijdsgroep groter dan het risico op eventuele verspreiding. Dit geldt niet voor kinderen in de andere leeftijdsgroepen.)
 • 20-07-2020: Handreiking is uitgebreid naar alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Uitgebreide herziening van de handreiking.
 • Ook bij uitgangspunten vermeld: Indien de test negatief is en kinderen alleen neusverkouden zijn of een snotneus hebben en verder niet ziek zijn, mogen zij naar school of kindercentrum en hoeven zijn niet thuis te blijven.
 • 18-06-2020: Onder scenario E, punt 1: "de school informeert..." aangepast naar "in overleg met de GGD informeert de school zo nodig..."
 • 11-06-2020: Eerste versie.