Risicogericht grootschalig testen

Bijlage bij de Handreiking maatregelen bij clusters en lokale verheffingen van COVID-19 | Versie 30 juli 2021(versiebeheer zie onderaan pagina)

Indicaties voor RGT

GGD’en kunnen RGT overwegen in een bepaalde wijk, buurt of gemeente in situaties of bij doelgroepen waar sprake is van een onbegrepen verheffing van besmettingen met SARS-CoV-2. Hierbij kan worden gedacht aan een uitbraak met een nieuwe variant met een verhoogde besmettelijkheid waarbij het vermoeden bestaat van wijdverspreide transmissie in de gemeenschap of bepaalde setting, een lokaal verhoogde infectiedruk of andere risicosignalen zoals een aanhoudende onverklaarde stijging van de hoeveelheid SARS-CoV-2 in het rioolwater in een bepaalde regio. Het is hierbij wel belangrijk om snel te opereren, en tegelijkertijd een zorgvuldige afweging te maken op basis van de proportionaliteit (kosten versus baten) en de subsidiariteit (is grootschalig testen het geëigende middel in deze situatie of bij deze doelgroep?). Het opzetten en uitvoeren van RGT betekent namelijk een behoorlijke investering in tijd, geld en mankracht in een kort tijdsbestek. RGT is daarom niet geïndiceerd als op een andere manier voldoende informatie verkregen kan worden om de verheffing of uitbraak te verklaren, bijvoorbeeld door uitbraakonderzoek met extra testen volgens het ringprincipe of sequencen van reeds afgenomen monsters om te onderzoeken of virusvarianten een rol spelen.

Het instrument RGT valt deels onder de meerkostenregeling van het Rijk. Kosten van het RGT gerelateerd aan de benodigde operationele en personele capaciteit van de GGD lopen via de meerkostenafspraak. Kosten van de diagnostiek zullen via de reguliere bekostiging van de Dienst Testen lopen (OGZ-diagnostiekbudget). Voor kosten die niet onder deze 2 budgetlijnen vallen, zoals communicatiekosten, kan aanvullende financiering aangevraagd worden bij het ministerie van VWS.

Stappen voor GGD

De stappen die een GGD moet zetten als RGT overwogen wordt:

1. Indicatiestelling voor RGT:
De arts infectieziektebestrijding van de GGD signaleert een onbegrepen uitbraak en/of (een mogelijk) verhoogde infectiedruk en beoordeelt samen met het RIVM/LCI of RGT van meerwaarde is (proportionaliteit en subsidiariteit), met welk doel de interventie wordt ingezet en hoe het effect gemonitord gaat worden.

  • Raadpleeg in deze fase ook de praktische handreiking van GGD GHOR NL met een bijbehorende ‘Toolbox’ met rekentools en voorbeeldmaterialen. Toegang tot de handleiding kan verkregen worden door een mail te sturen naar: coronatest@ggdghor.nl.
  • GGD GHOR NL heeft in de ‘Toolbox’ een ‘menukaart’ opgenomen met landelijke diensten waar de GGD gebruik van kan maken voor ondersteuning in de uitvoering.
  • Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met een van de GGD’en die betrokken waren bij de pilots. Deze GGD’en kunnen vanuit hun ervaring meedenken in de afwegingen om RGT in te zetten. In de ‘Toolbox’ staan contactgegevens.
  • De Regionale Epidemiologie Consulent (REC) kan ook meedenken bij de indicatiestelling, de opzet van het RGT en de analyse van de resultaten.
     

2. Betrekken van stakeholders: 
De GGD informeert en betrekt tijdig belangrijke stakeholders, zoals de gemeente (burgemeester), de voorzitter van de veiligheidsregio, GGD GHOR Nederland (Landelijk ServicelokeT), Dienst Testen en VWS. In de ‘Toolbox’ van GGD GHOR NL staan relevante adressen en contactpersonen.

3. Informeren lokaal bestuur over voorgenomen besluit RGT in te zetten:
De GGD informeert – na afstemming met de gemeente en het RIVM\LCI en met ondersteuning van GGD GHOR Nederland – het lokaal bestuur over de inhoudelijke meerwaarde, het nut en de noodzaak van het inzetten van RGT. Het voorgenomen besluit omvat een inhoudelijk en randvoorwaardelijk (logistiek) oordeel.

4. Offerte indienen:
De GGD dient een offerte in bij VWS voor accordering van de begroting. In de praktische handreiking van GGD GHOR NL staan hiervoor verdere instructies inclusief een format.

5. Aanvraag LCT:
Indien de GGD gebruik wil maken van de landelijke testcapaciteit dient de regionale GGD een aanvraag in bij LCT.

Als bovenstaande stappen doorlopen zijn, kan de GGD van start met RGT. Het is wel belangrijk om snel te opereren. Bovenstaande stappen moeten daarom binnen enkele dagen doorlopen kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie en praktische voorbeelden zijn te vinden in:

Versiebeheer

  • 30-07-2021: Eerste versie