Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 13 maart 2023 (versiebeheer zie onderaan deze pagina)

 
Het
146e OMT heeft in februari 2023 geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene maatregelen toe te passen voor alle luchtweginfecties.

WMO-ondersteuners dienen altijd de algemene infectiepreventie maatregelen te volgen:

 • toepassen van handhygiëne;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken.

 
Meer informatie over handhygiëne en hygiënisch werken staat in de
Algemene hygiënerichtlijn van het RIVM.

Wmo-ondersteuners die klachten van een luchtweginfectie hebben, werken zo mogelijk thuis en vermijden contact met kwetsbare personen. Als dat niet mogelijk is, dragen zij tijdens hun werk een mondneusmasker (tenminste een chirurgisch mondneusmasker type II) om besmetting van kwetsbare personen te voorkomen.

Bij de ondersteuning vanuit de Wmo (= Wet maatschappelijke opvang) gaat het bijvoorbeeld om:

 • huishoudelijke hulp;
 • maaltijdondersteuning;
 • individuele begeleiding waaronder beschermd wonen;
 • dagbesteding;
 • maatschappelijke opvang inclusief vrouwenopvang.
   

Versiebeheer

 • 13-03-2023: Geactualiseerd n.a.v. het advies van het 146e OMT betreffende de huidige epidemiologische situatie van COVID-19. Corona-specifieke adviezen zijn vervangen door generieke adviezen voor personen met luchtwegklachten.
 • 14-12-2022: Het mondneusmaskergebruik is uitgebreid: zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten of bewoners werken, dragen ook als zij zelf verkoudheids- of hoestklachten hebben bij alle respiratoire klachten een type II mondneusmasker.
 • 31-05-2022: Preventief mondneusmakergebruik alleen binnen 1,5 meter van kwetsbare cliënten waarbij rekening gehouden kan worden met de wens van de cliënt.
 • 25-03-2022: Tekstuele wijzigen met focus op actuele situatie.
 • 25-02-2022: Het onderscheid in verschillende risiconiveaus is verwijderd, met een focus op actuele situatie. Beperking bezetting Wmo-vervoer wordt losgelaten. Mondneusmaskers en de 1,5 meter afstand kunnen worden losgelaten bij niet-kwetsbare cliënten of groepen.
 • 15-12-21: Regels rondom het groepsvervoer zijn aangepast en per risiconiveau beschreven.
 • 01-10-21: Het document is aangepast op preventief gebruik van PBM vanwege een herdefinitie van de risiconiveaus na de versoepelingen van 25 september 2021.
 • 14-09-2021: Aanpassingen voor regels rondom het groepsvervoer n.a.v. het advies “Versoepeling van coronamaatregelen bij vervoer van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking” d.d. 07-09-21 van OMT-werkgroep Versoepelingen Langdurige Zorg.
 • 08-07-2021: in het kader van het advies over versoepelingen in de langdurige zorg van de OMT-werkgroep langdurige zorg, d.d. 24 juni 2021, is de tekst over het preventief dragen van mondneusmaskers aangepast.
 • 17-06-2021: In het kader van de versoepelingen voor vervoer in groepsverband is de tekst over het gezamenlijk vervoeren van cliënten aangepast.
 • 03-02-2021: Er is benoemd dat de uitgangspunten ook gelden voor nieuwe varianten van het coronavirus. Op basis van het advies OMT 96, deel 2 zijn de extra maatregelen voor groepsvervoer van personen die vallen onder de risicogroepen opgenomen. Tevens is er een verwijzing ingevoegd naar het generieke kader. Op basis van het advies OMT 97, deel 2 is toegevoegd dat gebruik van mondneusmasker type FFP2 overwogen kan worden bij inschatting dat er een verhoogd risico is op het vrijkomen van zeer kleine druppeltjes. Voor het dragen van mondneusmaskers in de publieke ruimten geldt nu dat personen zowel medische als niet-medische maskers kunnen dragen. Evenals in het FMS-document Leidraad persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting van de Federatie van Medisch Specialisten is bij het preventief dragen van een mondneusmasker in een zorgsituatie de tijdsduur van 15 minuten of langer vervallen.
 • 08-01-2021: De uitgangspunten gelden ook voor zorgmedewerkers die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. Vaccinatie geeft geen 100% bescherming en het is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermt. Ook is nog onvoldoende bekend in hoeverre iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Vaccinatie vormt op dit moment dus geen reden om gebruik van PBM achterwege te laten.
 • 03-12-2020: Geheel herziene versie, per ondersteuningsvorm uitgebreid met preventieve maatregelen bij een hoge COVID-19-incidentie in Nederland. Ook is de titel aangepast naar 'Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning'. Omwille van de vindbaarheid is de url niet aangepast.
 • 12-10-2020: De zin 'Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen' is vervallen.
 • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn aangepast.
 • 06-05-2020: Eerste versie (titel: Beleid PBM Wmo-ondersteuning).