Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 14 december 2022 (versiebeheer zie onderaan deze pagina)

In dit document staan de uitgangspunten beschreven voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door medewerkers die ondersteuning geven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Organisaties die Wmo-ondersteuning bieden, kunnen van deze uitgangspunten een eigen vertaling maken voor hun eigen werkzaamheden en/of doelgroepen.

De uitgangspunten gelden ook voor nieuwe varianten van het coronavirus – het is met de huidige kennis niet aannemelijk dat door de mutatie de wijze van overdracht verandert; de transmissie vindt voornamelijk plaats door druppels en direct contact.

Bij de ondersteuning vanuit de Wmo gaat het bijvoorbeeld om:

 • huishoudelijke hulp;
 • maaltijdondersteuning;
 • individuele begeleiding waaronder beschermd wonen;
 • dagbesteding;
 • maatschappelijke opvang inclusief vrouwenopvang.

Hygiëne en preventieve maatregelen

Voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers die Wmo-ondersteuning bieden, geldt dat zij altijd onderstaande preventieve maatregelen volgen:

 • Medewerkers blijven thuis bij klachten die bij het coronavirus kunnen passen en nemen een antigeen(snel)test af. In het document van de Rijksoverheid staan klachten beschreven die kunnen passen bij het coronavirus.
 • Bij een positieve testuitslag (dus als de medewerker COVID-19 heeft) blijft deze 5 dagen thuis in isolatie.
 • 1,5 meter afstand houden indien mogelijk.
 • Geen handen geven.
 • Vaak en goed handen wassen. Meer informatie over handhygiëne en hygiënisch werken staat in de algemene hygiënerichtlijn van het RIVM.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.

Maatregelen bij een cliënt MET een (mogelijke) besmetting met het coronavirus

Is de cliënt besmet of mogelijk besmet met het coronavirus, dan geldt het volgende:

 • Indien is vastgesteld dat de cliënt besmet is met het coronavirus, dient de medewerker niet bij de cliënt naar binnen te gaan en mag de cliënt niet naar de dagbesteding komen. In dat geval wordt de ondersteuning uitgesteld of, indien mogelijk, zal de ondersteuning op een alternatieve manier worden gegeven.
 • Indien er een vermoeden bestaat dat de cliënt test besmet is met het coronavirus, is het belangrijk dat de cliënt zich test of laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, wordt de ondersteuning uitgesteld of, indien mogelijk zal de ondersteuning op een alternatieve manier worden gegeven.

Afwijken in specifieke situaties

Er zijn echter specifieke situaties waarin uitstel van de ondersteuning bij een cliënt  met een (mogelijke) besmetting met het coronavirus niet mogelijk is. Voor die gevallen is het verstandig dat de medewerker een ‘reservepakket’ bij zich heeft met daarin ten minste de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • 1 spatbril of faceshield voor het beschermen van de ogen;
 • 2 chirurgische mondneusmaskers type IIR*;
 • 2 paar wegwerphandschoenen;
 • 2  schorten met lange mouwen;
 • 1 flacon handdesinfectans;
 • 1 flacon desinfectans om de spatbril of het faceshield mee te desinfecteren.
   

* De afweging voor het gebruiken van een chirurgisch mondneusmasker of een mondneusmasker type FFP2 bij verpleging, verzorging en medische handelingen gebeurt op basis van een risicoinschatting. Zie ook de Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis.

Extra voorzorgsmaatregelen bij cliënten die NIET besmet zijn met het coronavirus

Hoewel er nu minder infecties met coronavirus zijn is de epidemie nog niet over. Daarom dienen medewerkers bij ouderen en andere kwetsbare doelgroepen nog steeds extra voorzorgsmaatregelen te treffen tijdens hun werkzaamheden. Hieronder wordt voor verschillende soorten Wmo-ondersteuning beschreven welke extra voorzorgsmaatregelen gelden bij cliënten die NIET besmet zijn met het coronavirus.

Vervoer naar de dagbesteding

Voorafgaand aan het vervoer wordt bij de cliënt een gezondheidscheck gedaan. Er gelden geen beperkingen voor de bezettingsgraad van de voertuigen; alle zitplaatsen mogen benut worden. Cliënten worden zoveel mogelijk in vaste groepen vervoerd. Het dragen van een mondneusmasker wordt niet meer voor iedereen geadviseerd. Indien de chauffeur dit wenst, moet deze in de gelegenheid gesteld worden om een medisch mondneusmasker ten minste type II te dragen. Hetzelfde geldt voor cliënten.

Zie ook het Rijksoverheid-document Vragen over het coronavirus en zorg en vervoer. Ook in het Generiek kader coronamaatregelen staat informatie over maatregelen bij groepsvervoer.

Maatregelen voor de dagbesteding, huishoudelijke hulp en maaltijdondersteuning

Medewerkers die verkouden zijn of hoesten en negatief getest zijn op corona  dragen een mondneusmasker ten minste type II gedurende de hele dienst, tijdens contact met cliënten en collega’s, zolang de luchtwegklachten aanhouden. Medewerkers hoeven in overige situaties geen mondneusmasker te dragen, maar dienen wel altijd in de gelegenheid gesteld worden om een medisch mondneusmasker ten minste type II te dragen indien zij dit wensen. Ook de wens van de cliënt dient hierbij meegewogen te worden.

Organisaties kunnen een afweging maken of bij sommige cliënten in plaats van een masker een faceshield gedragen kan worden. Hiervoor kan gekozen worden als de communicatie of het contact ernstig verstoord wordt door het dragen van een mondneusmasker bij cliënten met bijvoorbeeld slechthorendheid, doofheid of autisme. Hierbij dient meegewogen te worden dat een faceshield geen gelijkwaardige vervanging is van een mondneusmasker. Daarom zijn goede bronmaatregelen zoals triage op klachten, algemene hygiënemaatregelen en laagdrempelig testbeleid essentieel.

Maatregelen voor individuele begeleiding waaronder beschermd wonen

De doelgroep bestaat onder meer uit cliënten met een verstandelijke of psychiatrische beperking. Voor bewoners en medewerkers gelden hier de regels voor het openbaar en dagelijks leven van de Rijksoverheid.

Maatregelen voor maatschappelijke opvang

Onder maatschappelijke opvang vallen bijvoorbeeld vrouwenopvang en opvang van dak- en thuislozen. Voor bewoners en medewerkers gelden hier de regels voor het openbaar en dagelijks leven van de Rijksoverheid.

Indien er in de opvang sprake is van een zorgsetting waarbij verplegende, verzorgende en/of medische handelingen plaatsvinden, dan gelden de maatregelen voor medewerkers zoals beschreven in het document Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis. Voorbeelden hiervan zijn de zorg aan cliënten opgenomen op een ziekenafdeling binnen een opvanglocatie.

Mondneusmaskers

(Niet-)medische mondneusmaskers worden gebruikt om de kans te verminderen dat degene die het mondneusmasker draagt het virus verspreidt naar zijn omgeving.

Faceshields

Faceshields zijn doorzichtige plastic kappen die voor het gezicht worden gedragen en aan de zij- en onderkant, en soms ook bovenkant, open zijn. Faceshields zijn geen gelijkwaardige vervanging voor (medische) mondneusmaskers, ze kunnen voor preventieve doeleinden in bepaalde situaties als barrière tegen spatten worden gebruikt.

Versiebeheer

 • 14-12-2022: Het mondneusmaskergebruik is uitgebreid: zorgmedewerkers die met kwetsbare patiënten of bewoners werken, dragen ook als zij zelf verkoudheids- of hoestklachten hebben bij alle respiratoire klachten een type II mondneusmasker.
 • 31-05-2022: Preventief mondneusmakergebruik alleen binnen 1,5 meter van kwetsbare cliënten waarbij rekening gehouden kan worden met de wens van de cliënt.
 • 25-03-2022: Tekstuele wijzigen met focus op actuele situatie.
 • 25-02-2022: Het onderscheid in verschillende risiconiveaus is verwijderd, met een focus op actuele situatie. Beperking bezetting Wmo-vervoer wordt losgelaten. Mondneusmaskers en de 1,5 meter afstand kunnen worden losgelaten bij niet-kwetsbare cliënten of groepen.
 • 15-12-21: Regels rondom het groepsvervoer zijn aangepast en per risiconiveau beschreven.
 • 01-10-21: Het document is aangepast op preventief gebruik van PBM vanwege een herdefinitie van de risiconiveaus na de versoepelingen van 25 september 2021.
 • 14-09-2021: Aanpassingen voor regels rondom het groepsvervoer n.a.v. het advies “Versoepeling van coronamaatregelen bij vervoer van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking” d.d. 07-09-21 van OMT-werkgroep Versoepelingen Langdurige Zorg.
 • 08-07-2021: in het kader van het advies over versoepelingen in de langdurige zorg van de OMT werkgroep langdurige zorg, d.d. 24 juni 2021, is de tekst over het preventief dragen van mondneusmaskers aangepast.
 • 17-06-2021: In het kader van de versoepelingen voor vervoer in groepsverband is de tekst over het gezamenlijk vervoeren van cliënten aangepast.
 • 03-02-2021: Er is benoemd dat de uitgangspunten ook gelden voor nieuwe varianten van het coronavirus. | Op basis van het advies OMT 96 deel 2 zijn de extra maatregelen voor groepsvervoer van personen die vallen onder de risicogroepen opgenomen. Tevens is er een verwijzing ingevoegd naar het generieke kader | Op basis van het advies OMT 97, deel 2 is toegevoegd dat gebruik van mondneusmasker type FFP2 overwogen kan worden bij inschatting dat er een verhoogd risico is op het vrijkomen van zeer kleine druppeltjes. Voor het dragen van mondneusmaskers in de publieke ruimten geldt nu dat personen zowel medische als niet-medische maskers kunnen dragen. | Evenals in het FMS-document Leidraad persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting van de Federatie van Medisch Specialisten is bij het preventief dragen van een mondneusmasker in een zorgsituatie de tijdsduur van 15 minuten of langer vervallen.
 • 08-01-2021: De uitgangspunten gelden ook voor zorgmedewerkers die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. Vaccinatie geeft geen 100% bescherming en het is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermt. Ook is nog onvoldoende bekend in hoeverre iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Vaccinatie vormt op dit moment dus geen reden om gebruik van PBM achterwege te laten.
 • 03-12-2020: Geheel herziene versie, per ondersteuningsvorm uitgebreid met preventieve maatregelen bij een hoge COVID-19-incidentie in Nederland. Ook is de titel aangepast van "Beleid PBM Wmo-ondersteuning' naar 'Uitgangspunten PBM bij Wmo-ondersteuning'. Omwille van de vindbaarheid is de url niet aangepast.

Versiebeheer bijlage Beleid PBM Wmo-ondersteuning

 • 12-10-2020: De zin 'Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen' is vervallen.
 • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn aangepast.
 • 06-05-2020: Eerste versie.