Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 28 februari 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina) 

De Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn gericht op optimale infectiepreventie en patiëntveiligheid. Als een zorginstelling uitgaande van de Uitgangspunten niet meer in staat is essentiële zorg te leveren, kan de instelling besluiten om van de Uitgangspunten af te wijken. Dit is een verantwoordelijkheid op bestuurlijk niveau van de instelling. Hierbij kan men gebruik maken van dit Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit.

 1. De Uitgangspunten Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis blijven de norm voor inzetbaarheid van zorgmedewerkers waarop zorginstellingen buiten het ziekenhuis hun beleid kunnen baseren. De Uitgangspunten zijn gericht op optimale infectiepreventie en patiënt/cliëntveiligheid. Daarnaast kan, omdat COVID-19 een overdraagbare infectieziekte is, patiëntveiligheid niet losgekoppeld worden van werknemersveiligheid en beschermen de Uitgangspunten, mits zorgvuldig uitgevoerd, beide partijen.
 2. Indien een zorginstelling uitgaande van de Uitgangspunten niet meer in staat is essentiële zorg te leveren, kan deze besluiten om af te wijken. Het is belangrijk dat de organisatie vooraf een beleid hiervoor opstelt waarbij ook de bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiging betrokken zijn. Bij de beleidskeuzen kunnen zij onderstaande punten ter ondersteuning gebruiken in hun afwegingen.
 3. Een besluit om af te wijken van de uitgangspunten en op welke wijze, is een keuze en verantwoordelijkheid op bestuurlijk niveau van de instelling.
 4. Bij voor de zorgcontinuïteit noodzakelijke inzet tijdens de quarantaineperiode (van de medewerker) gaat de inzet van medewerkers die een overig nauw contact van een positief geteste persoon zijn voor de inzet van medewerkers die huisgenoot van een positief geteste persoon zijn.
 5. Inzet van een medewerker zonder klachten, gaat voor inzet van een medewerker met klachten.
 6. Een aaneengesloten periode van inzet van dezelfde medewerker op dezelfde locatie heeft de voorkeur boven een rooster waarin meerdere medewerkers elkaar afwisselen, onder andere om het aantal wisselende contacten zo laag mogelijk te houden.
 7. Denk bij inzet van medewerkers die in quarantaine zijn of in afwachting zijn van de PCR-testuitslag ook aan de implicaties voor het pauzeren (niet gezamenlijk pauzeren) en houd rekening met de patiëntenpopulatie en het woon-werkverkeer (eigen vervoer) .
 8. Beoordeel frequent aan de hand van het vooraf opgestelde beleidsplan of de-escalatie naar de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers mogelijk is.
 9. Positief geteste medewerkers (met of zonder klachten) worden tijdens de geadviseerde isolatieperiode niet ingezet op locatie.

Samenvatting Uitgangspunten en afwegingskader

 

Wat te doen als een zorgmedewerker positief getest is op COVID-19?

 

 • Met klachten:
  thuisblijven tot en met ten minste 5 dagen na de eerste ziektedag  en 1 dag klachtenvrij
 • Zonder klachten:
  thuisblijven tot en met 5 dagen na testdatum

 

Wat te doen als een zorgmedewerker klachten heeft die passen bij COVID 19?

 • Indien nauw contact (van positief geteste huisgenoot of overig nauw contact):
  thuisblijven en PCR-test
 • Indien koorts en/of benauwdheid:
  thuisblijven en PCR-test
 • Alleen milde klachten, geen koorts of benauwdheid en geen nauw contact:
  thuisblijven en PCR-test

Bij ernstig personeelstekort kan de zorginstelling* overwegen om medewerkers met alleen milde klachten na negatieve antigeensneltest/zelftest in afwachting van PCR-uitslag te laten werken met MNM.

 

Wat te doen als een zorgmedewerker zonder klachten een huisgenoot of overig nauw contact heeft die positief getest is op COVID-19?

 • Zorgmedewerker die geboosterd is of recent (in 2022) COVID-19 heeft gehad:
  mag onder voorwaarde werken
 • Zorgmedeweker die niet geboosterd is en niet recent (in 2022) COVID-19 heeft gehad:
  thuisblijven en PCR-test op dag 0 en dag 5

Bij ernstig personeelstekort kan de zorginstelling* overwegen om de medewerker na dagelijkse negatieve antigeensneltest/zelftest in afwachting van PCR-uitslagen te laten werken met MNM. MNM-gebruik ten minste tot en met 10 dagen na het laatste contact.

 

* De verantwoordelijkheid voor het besluit om af te wijken van de Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers ligt bij de zorginstelling.

Versiebeheer

 • 28-02-2022: aanpassing isolatieduur en quarantaine doorgevoerd conform Uitgangspunten Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.
 • 20-02-2022: Punt 4 van het afwegingskader is aangepast n.a.v. wijziging quarantainebeleid voor zorgmedewerkers per 20 januari.
 • 24-12-2021: Het quarantainebeleid voor zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot of positief getest overig nauw contact is aangepast aan het nieuwe BCO-beleid vanwege de omikronvariant.
 • 14-12-2021: Publicatie als bijlage bij Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis | LCI richtlijnen.