Nieuws

Op donderdag 8 juli is het protocol Bron- en contactonderzoek gewijzigd n.a.v. van OMT-advies 117 d.d. 17 juni 2021 en de bijlage BCO bij dit advies. De wijzigingen waren: De definitie immune en niet-immune contacten is toegevoegd en de adviezen voor de contacten aangepast waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen immune en niet-immune contacten. Het advies om i.h.k.v. het BCO zo spoedig…
Een geactualiseerde versie van het document 'Beleid bij invasieve exotische steekmuggen in Nederland' is gepubliceerd als voorlopige versie (officiële vaststelling volgt in LOI van september 2021). Dit document was in november 2019 van de website gehaald omdat de informatie was verouderd. Het document geeft een toelichting op het Nederlandse beleid, noemt de betrokken organisaties, en gaat nader…
De LCI-richtlijn westnijlvirusinfectie is geactualiseerd. Het betreft een update van juni 2021 (voorlopige versie, officiële vaststelling LOI volgt in september 2021). Belangrijkste wijzigingen in deze update n.a.v. autochtone transmissie in 2020: Het berichten van en refereren aan risico op autochtone transmissie. De adaptatie in de maatregelen waarbij professionals wordt gevraagd om te…
Met dank aan GGD Hart voor Brabant stellen wij graag het stappenplan voor huisartsenpraktijken Mazelen in de huisartsenpraktijk beschikbaar als bijlage bij de LCI-richtlijn mazelen (2020). Het stappenplan een uitwerking van het advies Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg (2019). Aan de samenvatting in Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg is een korte checklist toegevoegd.
Het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziekten heeft in april 2021 het nieuwe stappenplan Invasieve pneumokokkenziekte vastgesteld. Het stappenplan is opgesteld naar aanleiding van de meldingsplicht voor personen ouder dan 60 jaar per 1 april 2021. Tevens heeft het LOVI in april 2021 een update van het stappenplan Malaria vastgesteld.
In samenwerking met het LOVI maakte de LCI een standaard voor deurbriefjes voor kindercentra en basisscholen. Deze briefjes zijn bedoeld voor het attenderen van ouders/verzorgers op een uitbraak en waarop te letten of wat te doen.
De informatiebrieven scholen en kinderopvang (voor kinderen die positief getest zijn & contacten) zijn nu ook in het Engels beschikbaar. Naar de overzichtspagina Informatiebrieven en leefregels. 
De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat onder andere om een nieuwe Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie en een gewijzigde handleiding COVID-19-vaccinatie van…
In aanvulling op de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie is als bijlage de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld om uitvoerende professionals bij de GGD, de huisartspraktijk, in verpleeghuizen en instellingen, en in het ziekenhuis een handvat te bieden bij de uitvoering van hun taak bij vaccinatie van…
De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 (versie 1.0) is samen met de betrokken (uitvoerende) beroepsgroepen en -organisaties door het RIVM opgesteld en op 31 december definitief vastgesteld. Deze bevat een paragraaf met de wijzigingen ten opzichte van de eerdere conceptversie 0.4 (24 december 2020).