Wijzigingen in de LCI-richtlijnen en afgeleide producten oktober t/m december 2019

Beste GGD-artsen en -verpleegkundigen infectieziektebestrijding en overige gebruikers van de LCI-richtlijnen,

Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen van 1 oktober t/m 31 december 2019 in de richtlijnen en de daarvan afgeleide producten.

Nieuw

RVP-richtlijn Maternale kinkhoestvaccinatie

RVP-richtlijn Maternale kinkhoestvaccinatie. Vastgesteld Landelijk RVP Overleg 3 december 2019.

RVP-richtlijn Uitvoering 2020

RVP-richtlijn Uitvoering. Vastgesteld Landelijk RVP Overleg 3 december 2019. Alle belangrijke inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van 2019 staan in paragraaf 1.2.
De RVP-richtlijn maternale kinkhoestvaccinatie vind je in hoofdstuk 6 van de RVP-richtlijn Uitvoering 2020 en op www.22wekenprik.nl. In de RVP-richtlijn maternale kinkhoestvaccinatie wordt met diverse links verwezen naar andere onderdelen in de RVP-richtlijn Uitvoering 2020. Bijvoorbeeld naar een (nieuw) tabel met advies over vaccineren bij stollingsproblemen bij volwassenen, conform het advies van de LCR.
Ook de twee nieuwe vaccinatieschema’s voor zuigelingen zijn opgenomen in de richtlijn. Standaard worden de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en de vaccinatie tegen pneumokokken toegediend op de leeftijden 3, 5 en 11 maanden. Als er niet aan de voorwaarden voor het standaardschema wordt voldaan, krijgt de zuigeling op de leeftijd van 6-9 weken nog een extra DKTP-Hib-HepB-vaccinatie vooraf, volgens het aangepaste schema.

VSI CPE

Verpleegkundig Stappenplan CPE. Vaststelling LOVI september 2019. Dit stappenplan is een aanvulling op de LCI-richtlijn BRMO, in het bijzonder CPE.

Handleiding Maatregelen ter voorkoming van fecaal-orale overdracht

Nieuw. Handleiding Maatregelen ter voorkoming van fecaal-orale overdracht. Vastgesteld door de LOI-redactieraad november 2019. Naar deze handleiding wordt nu doorverwezen in de paragraaf 'Maatregelen ten aanzien van patiënten en contacten' in de volgende richtlijnen:

 • Clostridium difficile
 • Buiktyfus
 • Cryptosporidiose
 • Giardiasis
 • Hepatitis A
 • Hepatitis E
 • Norovirus
 • Paratyfus
 • Polio
 • Rotavirus
 • STEC
 • Shigellose

LCI-richtlijn Rift Valley fever

LCI-richtlijn RVF. Ontwikkeld onder leiding van dr. Marieta Braks (RIVM). Vastgesteld LOI: 24 september 2019. Publicatie: 4 december 2019. Het hoofdstuk diagnostiek is geschreven door de NVMM. Dit hoofdstuk zoals nu gepubliceerd is de concepttekst, het hoofdstuk zal binnenkort definitief worden vastgesteld door de NVMM.

Handleiding Hygiënemaatregelen norovirus kinderdagopvang

Nieuw december 2019. Publicatie van de nieuwe handleiding Hygiënemaatregelen bij een uitbraak van norovirus in de kinderdagopvang.

Herzieningen en updates

Draaiboek Hepatitis B vaccinatieprogramma risicogroepen

Herzien Draaiboek Hepatitis B vaccinatieprogramma risicogroepen. Dit draaiboek is herzien door het CIb in samenwerking met Soa Aids Nederland, GGD GHOR Nederland en GGD Amsterdam (leden Landelijke Werkgroep). Concept behandeld in LOI 29 mei 2018, vastgesteld december 2019. Nieuw en anders in dit draaiboek ten opzichte van het oude draaiboek:

 • Het draaiboek is geactualiseerd naar de huidige risicogroepen (sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen);
 • Figuur 1 is aangepast;
 • Bronnen en getallen zijn geactualiseerd;
 • Er wordt aangeraden om in het eerste consult naar de gezondheidsanamnese te vragen, inclusief immuunonderdrukkende middelen;
 • Er is een overzicht toegevoegd waarin data van het HBV-programma is gebruikt;
 • Bijlage 3 (Richtlijn HBV-vaccinatie hivpositieven) wordt in 2020 herzien. Ook wordt dan de veldnorm opgesteld.

LCI-richtlijn Pneumokkenziekte

Herzien LCI-richtlijn PneumokkokkenziekteDeze richtlijn is herzien en vastgesteld in het LOI. Diagnostiek herzien door: dr. Bart Vlaminckx, Medisch Microbioloog Antonius ziekenhuis (NVMM). Vastgesteld NVMM 5 april 2019. De arboparagrafen zijn online te vinden. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn: De hele richtlijn is herzien door Imke Schreuder met een grote bijdrage van Lieke Sanders. De eerdere richtlijn besprak voornamelijk invasieve infecties, deze is breder en bespreekt alle infecties door pneumokokken. Ook is in deze richtlijn meer aandacht voor primaire preventie door vaccinatie. Op verzoek van de OSIRIS-gebruikersgroep zijn alle ziektebeelden die genoemd zijn in OSIRIS ook genoemd in de richtlijn.

LCI-richtlijn Psittacose

Herzien LCI-richtlijn Psittacose. Deze richtlijn is herzien door MSc S.M.C. Spoorenberg (UMCU), met uitzondering van het hoofdstuk Diagnostiek en de paragrafen Arbo. Arboparagrafen herzien door: F. Meerstadt-Rombach en Harry Kuijpers (LCI/RIVM). Vastgesteld LOI: 5 april 2019. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

 • Chlamydophila psittaci is hernoemd naar Chlamydia psittaci.
 • Het genus Chlamydia bestaat uit 9 soorten en recent zijn er nog 2 nieuwe soorten ontdekt: C. avium en C. gallinacea.
 • Qua pathogenese wordt het type III-secretiesysteem, een systeem wat alle Chlamydiae hebben, steeds verder ontrafeld.
 • Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat C. psittaci een ernstiger beloop heeft tijdens de zwangerschap.
 • Het is onbekend of moedermelk beschermend werkt tegen een C. psittaci-infectie.
 • Eenden kunnen ook een mogelijke infectiebron zijn.
 • Bijlage 1 vervallen. Vraag 1 is ondervangen door de bronopsporingstool. Vraag 2 wordt nu behandeld in de richtlijn.

Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (VSI)

De volgende stappenplannen zijn herzien en gepubliceerd op de website.

Wijzigingen

LCI-draaiboek Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen

Gewijzigd oktober 2019. Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen. Instellingen melden scabiës niet langer bij twee of meerdere, maar al bij één of meerdere gevallen.

LCI-richtlijn Difterie

Gewijzigd 27 september 2019 LCI-richtlijn Difterie. Toegevoegd bijlage Richtlijnen voor laboratoriumonderzoek. Hoofdstuk Diagnostiek is herzien. Vastgesteld NVMM: 28 juni 2019.

LCI-richtlijn Groep A-streptokokkeninfectie

Gewijzigd oktober 2019 LCI-richtlijn GAS. Paragraaf diagnostiek aangepast, nieuwe paragraaf 'Typering voor bron- en contactonderzoek' met uitleg over typering en de rol ervan bij bron- en contactonderzoek; verzoek de GAS-isolaten van alle patiënten met puerperale koorts en -sepsis naar het referentielab te sturen voor een pilotperiode van 2 jaar.

LCI-richtlijn Kinkhoest

 • Gewijzigd oktober 2019 LCI-richtlijn Kinkhoest. Het woord 'gevaccineerd' vervangen door 'beschermd' zodat duidelijk is dat maatregelen ook gelden als baby beschermd is door maternale prik.
 • Gewijzigd 22 oktober 2019. Aangepast in Risicogroepen >> Verhoogde kans op ernstig beloop dat baby's als beschermd worden beschouwd als de moeder vaccinatie kreeg/ kinkhoest doormaakte vanaf het tweede trimester (=13 weken). Dit stond nog op 16 weken.
 • Gewijzigd 6 november 2019. Op 24 september 2019 is er tijdens het LOI een evaluatie geweest van de Consensus afhandeling kinkhoestmeldingen, een bijlage bij de LCI-richtlijn kinkhoest, die in juni 2018 is vastgesteld. Uit deze evaluatie bleek dat de nieuwe werkwijze nog niet heeft gezorgd voor een beter inzicht in de vaccinatiestatus/vaccinatiespecificaties van kinderen onder de 17 jaar. Tijdens de behandeling van dit agendapunt sprak het LOI af dat het meldnummer wordt doorgegeven aan DVP. Dit is gewijzigd in het stroomschema Consensus afhandeling kinkhoestmeldingen.

Factsheet Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen

Gewijzigd 17 september 2019 factsheet Kinkhoestvaccinatie zwangere vrouwen. toegevoegd: 'in Nederland wordt ervoor gekozen om de vaccinatie toe te dienen vanaf 22 weken zwangerschapsduur.'

LCI-richtlijn leptospirose

Gewijzigd 23 december 2019 LCI-richtlijn leptospirose. Met ingang van 1 januari 2020 is het criterium ‘een positieve sneltest’ toegevoegd aan de laboratoriumcriteria voor melding van leptospirose. Ook is een epidemiologisch criterium toegevoegd over risicocontact met besmette dieren of met Leptospira gecontamineerde omgeving. De paragrafen Diagnostiek en Maatregelen in de LCI-richtlijn Leptospirose zijn hierop aangepast. 

LCI-richtlijn Mazelen

Gewijzigd 7 oktober 2019 LCI-richtlijn Mazelen. In afwachting van de nieuwe richtlijn, vast te stellen maart 2020, is hoofdstuk Diagnostiek gepubliceerd. Dit hoofdstuk is in juni door de subcommissie Diagnostiek van de NVMM vastgesteld.

LCI-richtlijn Norovirus

Gewijzigd december 2019 LCI-richtlijn Norovirus.

 • Nieuw toegevoegd is bijlage 4. Dit is een checklist bestemd voor de GGD bij bezoek aan kinderdagverblijf vanwege een uitbraak.
 • N.a.v. de publicatie van de nieuwe handleiding Hygiënemaatregelen bij een uitbraak van norovirus in de kinderdagopvang is bijlage 3 aangepast. Informatie die dubbelt met de handleiding is verwijderd en vervangen door een hyperlink naar de nieuwe handleiding.

LCI-richtlijn Pokken

Gewijzigd oktober 2019 LCI-richtlijn Pokken. Teksten onder Nieuwe vaccins en Behandeling zijn aangepast.

LCI-richtlijn Scabiës

Gewijzigd oktober 2019 LCI-richtlijn Scabiës. Instellingen melden niet langer bij twee of meerdere, maar al bij één of meerdere gevallen.

LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts - arenavirussen

Gewijzigd november 2019 LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts -arenavirussen. Onder Besmettingsweg: 'Seksuele transmissie is hierbij van groot belang' gewijzigd naar 'Ondanks dat lassavirus in semen aantoonbaar is, zijn er in de literatuur geen aanwijzingen dat seksuele transmissie voorkomt'.

LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts - filovirussen

Wekelijkse updates LCI-richtlijn virale hemorragische koorts - filovirussenEn op Ebola-uitbraak Congo 2018-2019 (RIVM.nl).

Vervallen

LCI-richtlijn Exotische steekmuggen

Document is verouderd, er komt een nieuwe versie.

LCI-quizzen

De volgende quizzen zijn verouderd:

 • Quiz campylobacter
 • Quiz ebola
 • Quiz hepatitis C (wordt herzien)
 • Quiz mazelen (wordt herzien)

Hygiënerichtlijnen

Algemene hygiënerichtlijn

Nieuw per 31 december 2019 Algemene hygiënerichtlijn. Vastgesteld in september 2019  op het Landelijk Overleg Hygiëne en Veiligheid. De Algemene hygiënerichtlijn vervangt de Hygiënerichtlijn voor publieksvoorzieningen en is bedoeld voor alle sectoren waarvoor geen landelijke LCHV-hygiënerichtlijn is.

Hygiënerichtlijn voor Asielzoekerscentra

Gewijzigd november 2019 Hygiënerichtlijn voor asielzoekerscentra. GCA gezondheidscentrum asielzoekers is overal aangepast naar GZA, de nieuwe organisatie.

Top 3 meest geraadpleegde richtlijnen

NB. Van de app kunnen we helaas niet uitlezen hoe vaak welke richtlijn geraadpleegd wordt. Onderstaande bezoekersaantallen betreffen dus alleen de website.

Oktober 2019
1. Listeriose
2. Hand-voet-mondziekte
3. Herpessimplexvirusinfecties

November 2019
1. Herpessimplexvirusinfecties
2. Pfeiffer, ziekte van
3. Hand-voet-mondziekte

December 2019
1. Norovirus
2. Herpessimplexvirusinfecties
3. Pfeiffer, ziekte van

Verwacht in 2020

De volgende herzieningen/updates zullen de komende zes maanden ter vaststelling worden aangeboden aan het LOI:

 • Bof
 • Buiktyfus
 • Campylobacter-infecties
 • Chlamydia trachomatis en lymfogranuloma venereum
 • Cholera
 • Gonorroe
 • Mazelen
 • Paratyfus
 • Pfeiffer, ziekte van
 • Salmonellose
 • Seksaccidenten
 • Shigatoxineproducerende E.coli (STEC)-infectie Richtlijn
 • Syfilis
 • Toxoplasmose
 • Zikavirusinfectie
   

Wil je weten of een richtlijn in bewerking is, kijk dan bij de richtlijn, bovenin onder Versiebeheer

Contact

We proberen onze richtlijnen, draaiboeken en andere producten zo vindbaar mogelijk te maken op onze website (nog linken). Vragen of verbetersuggesties horen we graag: LCI-webredactie@rivm.nl.

Wilt u de berichten over de wijzigingen per mail ontvangen? Dat kan via https://www.rivm.nl/abonneren/nieuwsbrief-wijzigingen-lci-producten.